Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Rode Lijst Indicator, 1995-2022

Indicator | 17 mei 2023

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

Indicator | 16 mei 2023

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van instandhouding is voor... meer

Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2022

Indicator | 16 mei 2023

Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit.

Trend van dagvlinders, 1992-2022

Indicator | 16 mei 2023

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Trend van libellen, 1850-2022

Indicator | 14 april 2023

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk toegenomen in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.