Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

CBS: Transport en mobiliteit 2015

CBS-publicatie met feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht naar verschillende aspecten: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.

In de eerste uitgave van de CBS-publicatie Transport en mobiliteit (2015) worden feiten en trends in beeld gebracht over verkeer en vervoer in Nederland.

Nederland is, mede door de unieke ligging, een internationaal knooppunt. Rotterdam is de grootste haven van Europa - en de vierde ter wereld - en Schiphol is één van de belangrijkste Europese vliegvelden. Jaarlijks komt bijna 565 miljoen ton goederen Nederland binnen, waarvan 70 procent over zee; bijna 420 miljoen ton goederen verlaten Nederland weer, waarvan 35 procent over zee, een derde deel via de binnenwateren en ruim een vijde over de weg.

De verkeersintensiteit is hoog. Maatregelen tegen files hebben de laatste jaren effect geresorteerd: de vertraging is gereduceerd met 3 procent in de ochtendspits en met 5 procent in de avondspits. Recent lijken de files weer enigszins toe te nemen als gevolg van het economisch herstel.

Binnen Nederland rijden personenauto's 78 procent van het totaal aantal gereden kilometers door motorvoertuigen, bestelauto's 11 procent, vrachtwagens 6 procent. Uniek voor Nederland is dat jong en oud fietst; de vele fietspaden en het vlakke landschap maken de fiets een geschikt vervoermiddel in ons land.

Transportactiviteiten verschaffen werkgelegenheid aan 800 000 mensen in ons land; de brijdrage aan het bbp komt uit op 8,5 procent. De economische crisis heeft de transportsector flink geraakt. In 2009 daalde de omzet met 13 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het herstel gaat langzaam: gerekend over de periode 2008-2014 is de omzet van de transportsector als geheel met 1 procent gedaald.

De publicatie is te downloaden

Veel van de cijfers in de publicatie zijn terug te vinden in het Compendium voor Leefomgeving:

Reizigerskilometers in het personenvervoer

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens

Aantal motorvoertuigen

Verandering bodemgebruik

Kaart bodemgebruik van Nederland

Afstand tot treinstations

Aanbod openbaar vervoer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2013

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2013

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer

De CO2-emissie verklaard

Emissies door de zeescheepvaart

Gezondheidseffecten door milieufactoren in Nederland

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Hernieuwbare energie voor vervoer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.