Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Duurzaam Nederland 2014

De Monitor Duurzaam Nederland is een tweejaarlijkse publicatie met kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang. Daarbij wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de keuzes die wij als samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere termijn ook houdbaar is, en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld.

De Monitor Duurzaam Nederland is een tweejaarlijkse publicatie met kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang. Daarbij wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de keuzes die wij als samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere termijn ook houdbaar is, en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld.

De Monitor wordt op verzoek van het kabinet geschreven en is de uitkomst van een samenwerking tussen CBS, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Monitor 2014 bestaat uit een indicatorenrapport onder eindverantwoordelijkheid van CBS en een Verkenning onder eindverantwoordelijkheid van de planbureaus.

Uit het Indicatorenrapport blijkt dat de kwaliteit van leven in Nederland hoog is, maar voor een deel ten koste gaat van toekomstige generaties. De huidige kwaliteit van leven zorgt ook voor het interen op natuurlijk kapitaal, met name in de ontwikkelingslanden. De indicatoren geven een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederland door de tijd heen en ten opzichte van andere Europese landen. Een deel van de indicatoren is ook opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving.

Het Verkenningendeel gaat in op energie-innovatie en het draagvlak daarvoor in relatie tot het klimaatvraagstuk.

Voor meer informatie zie:

   http://www.monitorduurzaamnederland.nl/

    www.cbs.nl\duurzaamheid

Klimaat

Emissies broeikasgassen, 1990-2014

Mondiale CO2-emissies door gebruik van fossiele brandstoffen en cementproductie per regio, 1990-2012

Temperatuurtrends in Nederland en mondiaal, 1906-2013

Hernieuwbare energie

Verbruik van hernieuwbare energie, 1990-2014

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2014

Windvermogen in Nederland, 1990-2014

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2014

Energielabels van woningen, 2007-2013

Natuurlijke hulpbronnen

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 1990-2014

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2013

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2013

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2012

Broeikasgasintensiteit

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 2001-2013

Belastingen op energie, 2001-2013

Luchtkwaliteit

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies 1990-2013

Stikstofdioxide in lucht, 1992-2013

Gezondheidseffecten van fijn stof en ozon, 1992-2013

Gezondheidseffecten door milieufactoren in Nederland 1980 versus 2000

Landbouw

Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2014

Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2011

Stikstofbalans van bodem en grondwater, 1986-2013

Fosforbalans van bodem en grondwater, 1986-2013

Waterkwaliteit

Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2013

Algemene fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2015

Waterkwaliteit KRW, 2015

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2013

Biodiversiteit

Bodemgebruik, 1900-2008

Biodiversiteitsverlies in Nederland, Europa en de wereld, 1700-2010

Staat van instandhouding Habitatrichtlijn, 2007-2012

Rode Lijst Indicator, 1995-2014

Ruimte

Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk, 1990-2010

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.