Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Provinciale natuurindicatoren

In opdracht van provincies en het Rijk hebben PBL, CBS en WUR een gezamenlijke set provinciale natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid ontwikkeld.

De indicatoren zijn ontwikkeld in het kader van de lerende evaluatie van het Natuurpact, om de voortgang van soorten en ecosystemen in beeld te brengen. De indicatoren zijn bedoeld voor natuurbeleidsmedewerkers van de provincies en het Rijk.

Informatie over voortgang en input voor dialoog

Naast het bieden van deze voortgangsinformatie is deze publicatie bedoeld als input voor een dialoog met de provincies en het Rijk over de bruikbaarheid van deze gegevens. Het gaat daarbij om het bijdragen van deze indicatoren aan antwoorden op beleidsvragen als ‘ Wat is de huidige ontwikkeling en toestand van biodiversiteit’? Hoe ver is dit verwijderd van onze doelen? Met welke beleidsopties en met hoeveel effect kunnen we het doelbereik vergroten?’ Deze antwoorden kunnen inzichten opleveren om het beleid te versterken en –indien nodig- bij te sturen. De gepresenteerde indicatoren kunnen ook een basis zijn voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het uitwisselen en opbouwen van (gedeelde) kennis tussen provincies, het Rijk en hun partners. Daarmee draagt het bij aan het gezamenlijk leertraject zoals aanbevolen in de lerende evaluatie natuurpact. In een gezamenlijk leertraject met provincies en partners kunnen deze indicatoren verder worden ontwikkeld en uitgebreid om de bruikbaarheid te vergroten.

Overzicht in samenhang en detail

Deze publicatie bestaat uit drie overkoepelende pagina’s en elf indicatorpagina’s, die toegankelijk zijn via onderstaande links.

In de eerste overkoepelende pagina geven we een samenvatting van de inhoud van het materiaal. Dit geeft op hoofdlijnen de huidige toestand van biodiversiteit, de belangrijkste ontwikkelingen en de (resterende) opgaven. Het vertellen van het samenhangende verhaal (‘foto’ van toestand en ontwikkeling) aan de hand van de indicatorbeelden, noemen we ‘duiding’. Het beschreven materiaal geeft slechts op hoofdlijnen verklaringen voor het gevonden toestand en ontwikkeling van de biodiversiteit. Verklaringen op het niveau van individuele indicatoren of provincies en causale verbanden tussen indicatoren worden hier niet gegeven.

De beschreven set sluit aan op het huidige biodiversiteitsbeleid, de beleidsinzet en de daarin gehanteerde doelen. Er zijn meerdere indicatoren nodig om inzicht te geven in de toestand van soorten en ecosystemen en in de abiotische factoren (water-, ruimtelijke en milieucondities) die bepalend zijn voor de ontwikkeling van biodiversiteit. 

Overkoepelende pagina’s:

Individuele indicatorpagina’s:

Deze publicatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen PBL, CBS, WUR en BIJ12.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.