Invloed van het vuurwerkverbod op de luchtkwaliteit

Tijdens de jaarwisseling zorgt vuurwerk in korte tijd voor een toename van o.a. fijnstof (PM10) in de lucht. De inschatting is dat de vuurwerkverboden van de afgelopen twee jaar hebben geleid tot minder afgestoken vuurwerk en daarmee tot minder luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling.

Bij de indicator Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling wordt e.e.a. toegelicht en in perspectief geplaatst.

Meer informatie over luchtkwaliteit

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.