Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 454

 1. Modelberekening doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn in 2027 en bijdragen provincies

  Indicator | 29 september 2023

  Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor landnatuur neemt toe van circa 55% in 2015 tot 65% in 2027 indien het provinciale natuurbeleid, het KRW-beleid en het… meer

 2. Historische lijnen in het landschap, 2022

  Indicator | 26 september 2023

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 3. Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2022

  Indicator | 19 september 2023

  In 2022 is in totaal ongeveer 836 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten (EEA) inclusief zonnepanelen op de markt gebracht. Dat is een stijging ten… meer

 4. Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon

  Indicator | 15 september 2023

  De verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse eetpatroon was in de periode 2007-2010 62/38 procent. Deze verhouding is verschoven naar 57/43 in 2019-2021. … meer

 5. Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2021

  Indicator | 13 september 2023

  De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in… meer

 6. Opgaand groen, 2022

  Indicator | 11 september 2023

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is voor een belangrijk deel terug te leiden tot de eigenschappen van de ondergrond. Het meeste opgaand… meer

 7. Milieudruk door consumptie, 1995-2022

  Indicator | 4 september 2023

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en de overheid is de afgelopen kwart eeuw gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht, maar in 2021 en… meer

 8. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2021

  Indicator | 13 september 2023

  De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht… meer

 9. Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag… meer

 10. Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022

  Indicator | 16 augustus 2023

  De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2022 gelijkmatig gestegen van 694 naar 875 millimeter. Dit is een toename van 26% in 113 jaar. De… meer

 11. Temperatuurextremen in Nederland, 1906-2022

  Indicator | 21 augustus 2023

  Temperaturen in Nederland hebben de afgelopen eeuw een sterke toename laten zien. Dit geldt ook voor extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor hoge… meer

 12. Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907- 2022

  Indicator | 16 augustus 2023

  De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1907 met 2,3 °C toegenomen. De zomer is het sterkst opgewarmd, gevolgd door de herfst. Volgens het IPCC is de wereldgemiddelde… meer

 13. Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021

  Indicator | 25 september 2023

  De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak (NH3) lopen de trends uit elkaar,… meer

 14. Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020

  Indicator | 15 augustus 2023

  Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de… meer

 15. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs… meer

 16. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022*

  Indicator | 15 augustus 2023

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 17. Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 18. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 1994-2021

  Indicator | 14 augustus 2023

  De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosystemen bos en heide zijn de condities door stikstofdepositie over vrijwel het… meer

 19. Interesse in natuur, 2021

  Indicator | 14 augustus 2023

  Veel Nederlanders herkennen de term 'biodiversiteit' en tonen interesse in natuur: vier op de vijf is bij de natuur betrokken met als belangrijkste motief actief en gezond blijven.… meer

 20. Oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016-2020

  Indicator | 10 augustus 2023

  In 2020 is op 98 procent van het geteelde areaal van 42 gewassen in de land- en tuinbouw een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een toename sinds 2016. Hieronder wordt vooral… meer

 21. Verkoopprijs woningen, 2022

  Indicator | 10 augustus 2023

  In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger… meer

 22. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008- 2021

  Indicator | 4 augustus 2023

  Tussen 2019 en 2020 nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk (exclusief F-gassen) per Nederlander af mede als gevolg van de coronacrisis. De voetafdruk daalde van 16,4 ton… meer

 23. Circular Material Use Rate (CMUR), 2014-2020

  Indicator | 3 augustus 2023

  In 2020 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 24. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 25. Afval van huishoudens, 1985-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 26. UV-straling in Nederland, 1980-2022

  Indicator | 2 augustus 2023

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 27. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 28. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2021 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2.… meer

 29. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022

  Indicator | 25 juli 2023

  De energieprijzen fluctueren sterk en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Met name de olie lijkt haar eigen prijsontwikkeling te volgen. In de periode 2010-2022 gaan de… meer

 30. Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022

  Indicator | 24 juli 2023

  In 2022 was de totale bruto elektriciteitsproductie nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De afgelopen jaren is de bijdrage van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie… meer

 31. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021

  Indicator | 24 juli 2023

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2021 met 1,8 procent licht gestegen ten opzichte van 2020. … meer

 32. Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2022

  Indicator | 24 juli 2023

  In 2022 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 117 miljard kWh, 5 miljard kWh lager dan in 2021. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 0,5 miljard kWh af, het… meer

 33. Citizen science voor natuur

  Indicator | 27 juli 2023

  De bijdrage van burgers aan onderzoek is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in natuur en biodiversiteit. In 2021 droegen zo'n 16.500 vrijwilligers bij aan… meer

 34. Openheid landschap

  Indicator | 13 juli 2023

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 35. Landgebruik en het landschap, 2021

  Indicator | 13 juli 2023

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 36. Netto-arbeidsparticipatie, 2022

  Indicator | 4 juli 2023

  De netto-arbeidsparticipatie in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Vooral gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage… meer

 37. Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2021

  Indicator | 3 juli 2023

  Het bezoek aan natuurgebieden is in de periode 2017-2021 toegenomen. Ook over een langere termijn (2006-2021) is sprake van een toename van het bezoek aan natuurgebieden en… meer

 38. Muskusrat, 1950-2021

  Indicator | 3 juli 2023

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 39. Hoogopgeleiden, 2022

  Indicator | 30 juni 2023

  Van de 15- tot 75-jarigen in Nederland is 37 procent hoogopgeleid. Vooral in de sterk verstedelijkte gemeenten wonen relatief veel mensen met een hbo- of wo-diploma. Ook in de… meer

 40. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2021

  Indicator | 28 juni 2023

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 41. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 28 juni 2023

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 42. Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2021

  Indicator | 26 juni 2023

  Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 is het gebruik van zout koelwater toegenomen en van zoet koelwater… meer

 43. Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2021

  Indicator | 26 juni 2023

  Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik… meer

 44. Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021

  Indicator | 25 juni 2023

  De jaargemiddelde concentraties van roet liggen op een historisch laag niveau. In de periode 2016-2021 is de roet concentratie op verkeersbelaste locaties met circa 43% gedaald. De… meer

 45. Zwarte rook in lucht, jaargemiddelde, 1964-2015

  Indicator | 25 juni 2023

  De jaargemiddelde concentraties van zwarte rook liggen op een historisch laag niveau. Sinds 1990 zijn de concentraties met ongeveer 70% gedaald. … meer

 46. Fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) in lucht, 2009-2022

  Indicator | 23 juni 2023

  In 2022 is de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde PM2,5 (25 µg/m3) nergens in Nederland overschreden. Wel is de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (5… meer

 47. Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2021

  Indicator | 22 juni 2023

  Het watergebruik binnen de land- en tuinbouw daalde in 2021 ten opzichte van 2020. De jaren 2018 tot en met 2020 waren relatief droge jaren waarbij het watergebruik hoger lag.… meer

 48. Infrastructuur, 2022

  Indicator | 20 juni 2023

  De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland. … meer

 49. Kaart bodemgebruik van Nederland, 2017

  Indicator | 21 juni 2023

  Nederland is een groen land; meer dan viervijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie. … meer

 50. Ruimte per inwoner, 1900-2017

  Indicator | 20 juni 2023

  Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2017 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 68 procent afgenomen. De ruimte per inwoner in… meer

 51. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

  Indicator | 19 juni 2023

  Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een… meer

 52. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 53. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  In 2021 is de uitstoot van koolstofdioxide door huishoudens 14% gestegen ten opzichte van 2020. Het jaar 2021 was gemiddeld kouder dan 2020 waardoor huishoudens meer gas hebben… meer

 54. Veranderingen bodemgebruik, 1996- 2017

  Indicator | 9 juni 2023

  Tussen 1996 en 2017 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,… meer

 55. Overschrijding van kritische depositiewaarde in Natura 2000-gebieden 2005-2021

  Indicator | 7 juni 2023

  Het oppervlak van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden dat een stikstofdepositie lager dan de kritische depositiewaarde heeft, nam toe van 20% in 2005 naar 30% in 2021.… meer

 56. Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 2 juni 2023

  De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijnstof. Vooral de emissie van ammoniak is… meer

 57. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022

  Indicator | 23 mei 2023

  In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide (NO2) in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 µg/m3. Dit geldt voor… meer

 58. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022

  Indicator | 22 mei 2023

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 59. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 19 mei 2023

  In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 60. Rode Lijst Indicator, 1995-2022

  Indicator | 17 mei 2023

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 61. Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van… meer

 62. Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit. … meer

 63. Trend van dagvlinders, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de… meer

 64. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021

  Indicator | 24 april 2023

  De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere door het gebruik van… meer

 65. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2021

  Indicator | 24 april 2023

  Sinds het begin van de jaren 90 is in alle grondsoortregio's de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven gedaald. De periode van droogte,… meer

 66. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021

  Indicator | 17 april 2023

  In 2021 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 128 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 4,1 procent meer dan in 2020. 95,8 miljard… meer

 67. Trend van libellen, 1850-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk… meer

 68. Vliegperiode vlinders, 1992-2022, en libellen, 1999-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.… meer

 69. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2021

  Indicator | 4 april 2023

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 70. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 71. Fauna van de duinen, 1990-2021

  Indicator | 31 maart 2023

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 72. Living Planet Index Nederland, 1990-2021

  Indicator | 29 maart 2023

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 2,2% toegenomen. De laatste twaalf jaar is de trend stabiel. … meer

 73. Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt… meer

 74. Vegetatie van de duinen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal plantensoorten in de duinen is stabiel, maar het aantal kenmerkende soorten neemt af. De afname vindt plaats in droge duinen; in vochtige duinen neemt het aantal… meer

 75. Vegetatie van de heide, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in heide neemt af, met name in gebieden met hogere stikstofdepositie. … meer

 76. Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in halfnatuurlijke graslanden neemt enigszins af. De afname vindt met name plaats in droge graslanden. … meer

 77. Vegetatie van bossen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Kenmerkende plantensoorten van bossen gaan vooruit, vooral in bossen op klei- en veengronden. In bossen op de hoge zandgronden gaat het aantal kenmerkende bossoorten weliswaar nog… meer

 78. Vegetatie van open moerassen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  In moerassen neemt het aantal plantensoorten af, evenals het aantal plantensoorten dat kenmerkend is voor moerassen. Ruigtesoorten, bomen en struiken nemen juist toe. … meer

 79. Energielabels van woningen, 2010 t/m 2022

  Indicator | 28 maart 2023

  Per 31 december 2022 waren ruim 4,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 32% van deze woningen heeft een A label (of hoger), 17% een B label en 25% een C… meer

 80. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2022

  Indicator | 28 maart 2023

  In 2022 telt Nederland 80 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 81. Meteorologische gegevens, 1990-2022

  Indicator | 27 maart 2023

  2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. Afgelopen jaar was het op twee na warmste jaar sinds 1901 en kende een aantal stormen die voor een half miljard euro schade… meer

 82. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021

  Indicator | 27 maart 2023

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 83. Fauna van de heide, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 84. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 85. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

  Indicator | 24 maart 2023

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands. … meer

 86. Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

  Indicator | 21 april 2023

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10… meer

 87. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023

  Indicator | 24 maart 2023

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 88. Dikte van de ozonlaag, 1980-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig… meer

 89. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

  Indicator | 22 maart 2023

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 90. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 91. Broeikasgas- en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  De broeikasgasintensiteit is de laatste 27 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.… meer

 92. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende… meer

 93. Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de landbouw met 25 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 94. Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of… meer

 95. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 20 maart 2023

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 96. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2021 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 97. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021

  Indicator | 15 maart 2023

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 98. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

  Indicator | 14 maart 2023

  Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 99. Fauna van bos, 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een… meer

 100. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2021 landelijk 78 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 89 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.