Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 474

 1. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2019

  Indicator | 21 januari 2021

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 82 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 2. Hamster, 1999-2020

  Indicator | 21 januari 2021

  Het uitsterven van de wilde hamster, ook wel bekend onder de naam korenwolf, in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters… meer

 3. Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2018

  Indicator | 21 januari 2021

  Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met… meer

 4. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2019

  Indicator | 20 januari 2021

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2019 verder gedaald tot 1.776.711 leden. Dat is een daling van 2,7% vergeleken met 2018. Natuurmonumenten heeft de… meer

 5. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2019

  Indicator | 19 januari 2021

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

 6. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 19 januari 2021

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 7. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2019

  Indicator | 19 januari 2021

  In 2019 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 8. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2019

  Indicator | 18 januari 2021

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2019 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,8 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 9. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2019

  Indicator | 19 januari 2021

  Nederlanders woonden in 2019 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen liggen gemiddeld op 0,8 km. De nabijheid van deze… meer

 10. Investeringen in de bouw, 1995-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2019 met 7,6 procent… meer

 11. Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  In 2019 is het handelssaldo met bijna 3 miljard gestegen naar 84,5 miljard euro. Vanaf 2016 stijgt het handelssaldo gestaag. … meer

 12. Consumptieve bestedingen, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  In 2019 is de consumptie door huishoudens met 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2018. … meer

 13. Nationale rekeningen (toelichting)

  Indicator | 18 januari 2021

  De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als… meer

 14. Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2019 een groei van 1,6 procent zien. Die groei is minder sterk dan in 2018… meer

 15. Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020

  Indicator | 14 januari 2021

  De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland. … meer

 16. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 17. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 18. Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018. … meer

 19. Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000- 2019

  Indicator | 7 januari 2021

  Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN).  … meer

 20. Trend van vleermuizen, 1986-2019

  Indicator | 29 december 2020

  Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 nemen veel soorten juist weer toe in populatiegrootte. … meer

 21. Temperatuur oppervlaktewater, 1910- 2019

  Indicator | 22 december 2020

  De gemiddelde watertemperatuur van de grote rivieren is met bijna drie graden toegenomen in de afgelopen honderd jaar. De lozing van koelwater en de stijging van de… meer

 22. Exoten in Nederland 1900-2015

  Indicator | 22 december 2020

  Het aantal nieuwe soorten dat zich door toedoen van de mens in Nederland vestigt, neemt sterk toe. Het merendeel van de exotische soorten zijn vooral de geleedpotigen (insecten) en… meer

 23. Broedvogels van bos, 1990-2019

  Indicator | 18 december 2020

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename. … meer

 24. Broedvogels, 1990-2019

  Indicator | 18 december 2020

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2019 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 25. Otter, 2002-2018/2019

  Indicator | 15 december 2020

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 26. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2019 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 62 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 27. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  In 2019 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 24,4 miljard euro. Dit is 6,8 procent meer dan in 2018. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 28. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een… meer

 29. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2019… meer

 30. Ammoniak in lucht, 2005-2019

  Indicator | 7 december 2020

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) was 7,7 µg/m3 in 2019.… meer

 31. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

  Indicator | 2 december 2020

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op één na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 32. Bruinvis in de Noordzee, 1991- 2019

  Indicator | 22 november 2020

  De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de… meer

 33. Zeevissen, 1990-2019

  Indicator | 19 november 2020

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld stabiel, al is de trend over de laatste 12 jaar wel gedaald. … meer

 34. Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

  Indicator | 10 november 2020

  Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst. … meer

 35. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2019

  Indicator | 10 november 2020

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2019 met 4 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 36. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019

  Indicator | 10 november 2020

  In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,2 miljard euro in… meer

 37. Circular Material Use Rate (CMUR), 2010-2016

  Indicator | 10 november 2020

  In 2016 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 38. Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar. … meer

 39. Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

  Indicator | 10 november 2020

  In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong. … meer

 40. Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004… meer

 41. Interconnectiecapaciteit elektriciteit

  Indicator | 10 november 2020

  Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. De Interconnectiecapaciteit voor… meer

 42. Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2019

  Indicator | 9 november 2020

  Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt… meer

 43. Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Na 2000 is het storten van afval van huishoudens sterk afgenomen en is meer afval nuttig toegepast. In 2014 werd ruim 98 procent nuttig toegepast (inclusief verbranden met energie… meer

 44. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008- 2018

  Indicator | 10 november 2020

  Voor het tweede jaar op rij nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk per Nederlander toe, van 15,1 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2017 naar 15,8 ton in 2018. Tussen 2008 en… meer

 45. Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2018 werd 61 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond,… meer

 46. Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Na jaren van stijging is de hoeveelheid vrijgekomen inmiddels gestabiliseerd rond de 61 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Van de… meer

 47. Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  In 2016 kwam bijna 5,8 miljard kilogram kantoor-, winkel- en dienstenafval vrij. Het overgrote deel van dit afval wordt nuttig toegepast. … meer

 48. Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op ongeveer 24 miljard kg. Het aandeel nuttige toepassing van het afval bedraagt 97%. … meer

 49. Woningen in buisleidingstroken, 2000-2019

  Indicator | 6 november 2020

  Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2019 vrijwel constant rond de 250. De stroken liggen langs circa 18.000 km aan buisleidingen, die… meer

 50. Bevolkingsgroei, 2015-2020

  Indicator | 20 oktober 2020

  De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 met 3 procent toegenomen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Deze bevolkingsgroei sloeg niet overal in Nederland… meer

 51. Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 stonden er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Dat is 5,8 procent meer dan in 2012. Van de totale woningvoorraad is het aandeel koopwoningen het grootst.… meer

 52. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 31 december 2019 waren er bijna 7,9 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er ruim 1,1 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 53. Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 waren er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Van deze woningen is 11,5% in 2005 of later gebouwd. … meer

 54. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw

  Indicator | 14 oktober 2020

  De stikstof-efficiëntie (NUE) is de verhouding tussen de nuttige afvoer van stikstof (in de vorm van gewassen, dierlijke producten, dierlijke mest) en de aanvoer. Een toename van… meer

 55. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2019

  Indicator | 12 oktober 2020

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28675 in 2000 tot 33625 in 2019, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 56. Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019

  Indicator | 8 oktober 2020

  Volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn was in 2019 van de onderzochte zwemwaterlocaties 94,4% van de binnenwateren en 97,8% van de kustwateren veilig voor de… meer

 57. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.… meer

 58. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2017 en 2018 werd bijna 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze… meer

 59. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 60. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2018 nog steeds een… meer

 61. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 62. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel. … meer

 63. Emissiereductiedoelstellingen water

  Indicator | 8 oktober 2020

  Al ongeveer vijftig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken,… meer

 64. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 65. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2018 54 respectievelijk 60 procent van de… meer

 66. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

  Indicator | 8 oktober 2020

  Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het… meer

 67. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen cadmium, , zink, koper en lood… meer

 68. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2018 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting… meer

 69. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2018 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 17% respectievelijk 21% gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk doordat de… meer

 70. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 71. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ten opzichte van 2017 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gedaald met 17% respectievelijk 21%. Dat wordt veroorzaakt door een forse daling in de af- en… meer

 72. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten en de zware… meer

 73. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 74. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

  Indicator | 7 oktober 2020

  In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen… meer

 75. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen… meer

 76. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de periode 2000 - 2019 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3405 in 2000 tot 9105 in 2019. Het… meer

 77. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  Tot eind 2018 zijn er bijna 70.000 gebouwde beschermde rijksmonumenten aangewezen. Voor ca. 25.000 daarvan (bestaande uit bijna 33.000 objecten hebben provincies in 2017/2018 een… meer

 78. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2018

  Indicator | 5 oktober 2020

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 79. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2018

  Indicator | 1 oktober 2020

  Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000… meer

 80. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2019

  Indicator | 1 oktober 2020

  De uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland vond sinds 2007 voor meer dan de helft plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 81. Belang van lopen als verplaatsing toegenomen

  Indicator | 1 oktober 2020

  In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. Het aantal afgelegde kilometers te voet is tussen 2010 en 2017 met 4,1%… meer

 82. Kans op een Elfstedentocht, 1901- 2020

  Indicator | 1 oktober 2020

  Sinds het begin van de vorige eeuw zijn de winters in Nederland warmer geworden. Zo is het aantal ijsdagen, dat zijn dagen met een maximum dagtemperatuur onder nul, afgenomen van… meer

 83. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Dit blijkt uit de analyse van zes meetstations… meer

 84. Punctualiteit van de trein, 2015-2019

  Indicator | 29 september 2020

  Punctualiteit moet gezien worden als indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant; hier de treinreiziger De reizigerspunctualiteit (het percentage van de… meer

 85. Multimodale verplaatsingen, 2010-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Een multimodale verplaatsing is een verplaatsing met ten minste twee verschillende vervoerwijzen. Het aandeel multimodale verplaatsingen bedraagt in 2017 ongeveer 3% van alle… meer

 86. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  Het verschil in bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per auto en per openbaar vervoer/fiets in Nederland is groot. Gemiddeld is de bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de… meer

 87. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2017

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 88. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2018 met 11% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij autosnelweglocaties en… meer

 89. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2018 met ongeveer 14%, van 17 miljard reizigerskilometers in 2010 tot 19,6 miljard reizigerskilometers in 2018. Deze groei geldt… meer

 90. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2018 landelijk met 18 procent toegenomen (van 130… meer

 91. Fietsgebruik, 2000- 2017

  Indicator | 29 september 2020

  Het aantal fietskilometers is de afgelopen 17 jaar met 18 procent toegenomen. In 2017 werd ongeveer 15,3 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Het gebruik van de elektrische… meer

 92. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2018 met een derde toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 93. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2000 en 2018 is het rijkswegennet uitgebreid met 497 kilometer weglengte; dat is een toename van 10 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 94. Nabijheid wonen en werken, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  De regionale verschillen in onderlinge nabijheid van wonen en werken zijn groot. In Zuid-Holland heeft een inwoner zes tot zeven keer zo veel banen binnen een voor hem/haar… meer

 95. Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 ingevoerd om de planning van het stedelijke ruimtegebruik efficiënter te maken. In 2017 is de Ladder voor duurzame… meer

 96. Openheid van werelderfgoederen, 2019

  Indicator | 29 september 2020

  Werelderfgoederen zijn door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn mits deze de uitzonderlijke universele waarde verbonden… meer

 97. Geluidhinder Schiphol, 2004- 2018

  Indicator | 29 september 2020

  De ernstige hinder die wordt veroorzaakt door het geluid van luchtvaart was in 2018 ongeveer 60 procent hoger dan in 2004. De toename van het luchtvaartgeluid leidde tot 40% meer… meer

 98. Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit Schiphol, 2004-2018

  Indicator | 29 september 2020

  In de periode 2004-2018 daalde het aantal woningen in LIB1 en LIB2. In de gebieden LIB3 en LIB4 veranderde relatief weinig. In het LIB5-gebied nam het aantal woningen toe.… meer

 99. Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010- 2018

  Indicator | 29 september 2020

  Rond de vier grote regionale luchthavens van Groningen, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam is de ernstige hinder de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen en hoger dan in 2010.… meer

 100. Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2019

  Indicator | 28 september 2020

  Hoewel Schiphol in 2019 het capaciteitsplafond van 500.000 vluchten bereikte groeide de directe connectiviteit in 2019 met 1,7 procent. De hubconnectiviteit nam in 2019 iets af,… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.