Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 457

 1. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

  Indicator | 28 juni 2022

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 2. Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020

  Indicator | 24 juni 2022

  De gezamenlijke trend van 83 voorkomende vogelsoorten in stedelijk gebied daalt licht. Het gaat hierbij vooral om soorten van het groene milieu. Watervogels en de slechtvalk gaan… meer

 3. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 4. Trend van zoogdieren, 1995-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 5. Rode Lijst Indicator, 1995-2021

  Indicator | 22 juni 2022

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Muskusrat, 1950-2021

  Indicator | 15 juni 2022

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 8. Productie van drinkwater, 1950-2020

  Indicator | 15 juni 2022

  De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door… meer

 9. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 10. Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in… meer

 11. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 12. Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in… meer

 13. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 14. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 15. Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels… meer

 16. Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie.… meer

 17. Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra… meer

 18. Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik… meer

 19. Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Vanwege droogte in het groeiseizoen van het jaar 2020, steeg het watergebruik ten opzichte van 2019. De afgelopen drie jaren (2018-2020) zijn relatief droge jaren waarbij het… meer

 20. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2020

  Indicator | 13 juni 2022

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2020 aanzienlijk lager dan in 1990. De… meer

 21. Stikstofdepositie, 1990-2020

  Indicator | 9 juni 2022

  De depositie van stikstof bedroeg in 2020, gemiddeld over Nederland 1490 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 45 procent afgenomen sinds 1990. Vanaf… meer

 22. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020

  Indicator | 8 juni 2022

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2020 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019. … meer

 23. Landvoetafdruk, 1990-2019

  Indicator | 7 juni 2022

  De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze wordt geschat op ongeveer… meer

 24. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

  Indicator | 2 juni 2022

  De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten… meer

 25. Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  De gemiddelde trend in verspreiding van zoetwatervissoorten nam sinds 1990 enigszins toe, maar neemt in de laatste jaren weer af. … meer

 26. Ozon in lucht en vegetatie, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange… meer

 27. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

  Indicator | 18 mei 2022

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 28. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2021 toegenomen tot ruim 115.000 hectare. Tussen 1 januari… meer

 29. Historische lijnen in het landschap, 2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 30. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018

  Indicator | 16 mei 2022

  Per saldo neemt het areaal gebouwen in Nederland toe. De totale hoeveelheid gebouwen en kassen buiten de bebouwde kom bedroeg in monitoringsjaar 2018 ongeveer 359 miljoen vierkante… meer

 31. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2019

  Indicator | 24 mei 2022

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 32. Landgebruik en het landschap, 2019

  Indicator | 13 mei 2022

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 33. Opgaand groen, 2018

  Indicator | 13 mei 2022

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is terug te leiden tot de ontstaansgeschiedenis. Het meest opgaand groen is te vinden op de hogere… meer

 34. Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

  Indicator | 4 mei 2022

  In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het… meer

 35. Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van… meer

 36. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

 37. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 38. Fauna van de duinen, 1990-2020

  Indicator | 11 mei 2022

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 39. Fauna van de heide, 1990-2020

  Indicator | 16 mei 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 40. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2021

  Indicator | 2 mei 2022

  De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. In 2018 was de prijs even gestegen,… meer

 41. Openheid landschap 2018

  Indicator | 13 juni 2022

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 42. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2020

  Indicator | 26 april 2022

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 43. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020

  Indicator | 21 april 2022

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 44. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2020

  Indicator | 20 april 2022

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 83 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 45. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020

  Indicator | 20 april 2022

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2020 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 46. Meteorologische gegevens, 1990-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,5 graden Celsius. Daarmee was het jaar een halve graad warmer dan gemiddelde in de periode 1981-2010. De winter van… meer

 47. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 telt Nederland 76 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 48. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 14 april 2022

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 49. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

  Indicator | 14 april 2022

  In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 50. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

  Indicator | 14 april 2022

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

 51. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021

  Indicator | 13 april 2022

  Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 52. Milieudruk door consumptie, 1995-2020

  Indicator | 12 april 2022

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en overheden is de afgelopen twee decennia gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht (4%). Voor 2021… meer

 53. Windturbines op land en op zee, 1990- 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2144 eind 2020. In 2020 nam het aantal op land toe, doordat het aantal nieuw gebouwde… meer

 54. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot,… meer

 55. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2020

  Indicator | 29 maart 2022

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 56. Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

  Indicator | 29 maart 2022

  Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren waren… meer

 57. Living Planet Index Nederland, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 5% toegenomen. De laatste twaalf jaar daalt de trend enigszins. … meer

 58. Trend van boerenlandvogels, 1915-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan. … meer

 59. Fauna van het land, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 60. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 61. Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld… meer

 62. Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 63. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 64. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2020 met 36 procent gedaald. In 2020 was het overschot hoger dan in 2019, door verschillende… meer

 65. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020

  Indicator | 21 maart 2022

  De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dit is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van… meer

 66. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2021

  Indicator | 18 maart 2022

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en… meer

 67. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6… meer

 68. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2020

  Indicator | 21 maart 2022

  Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en… meer

 69. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2020 landelijk 77 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 92 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 70. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2022

  Indicator | 17 maart 2022

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 71. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

 72. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Op 31 december 2020 waren er bijna 8 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er bijna 1,2 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 73. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In alle grondsoortregio's zijn de nitraatconcentraties in uitspoelend water op landbouwgronden gedaald sinds het begin van de jaren 90, wel nemen de nitraatconcentraties als gevolg… meer

 74. Aantal motorvoertuigen, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Het aantal motorvoertuigen is in 2021 licht gestegen tot 10,7 miljoen, te weten 8,8 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen en ruim 700 duizend motorfietsen.… meer

 75. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 76. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92… meer

 77. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Bij verbranding van benzine, diesel en lpg in de motor van voertuigen komt kooldioxide (CO2) vrij. Er ontstaan ook stikstofoxiden (NOx) bij de verbranding, omdat de zuurstof niet… meer

 78. Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. 82 procent van de mestproductie is afkomstig van… meer

 79. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 80. Purperslak en aangroeiwerende verven, 1960-2021

  Indicator | 28 februari 2022

  Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroeiwerende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. In de Westerschelde… meer

 81. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2020 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 82. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 1 maart 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2020 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 60 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 83. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 22,2 miljard euro. Dit is 9,3 procent minder dan in 2019. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 84. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2020… meer

 85. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een… meer

 86. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2019 het hoogste niveau sinds 1998. In 2020, het eerste jaar met corona, daalde het vervoerde gewicht met 3,3… meer

 87. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,1 miljard euro in… meer

 88. Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2019

  Indicator | 15 februari 2022

  Sinds 1995 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een redelijk stabiel beeld, bijvoorbeeld voor de… meer

 89. Nitraat in grondwater onder landbouwgrond, 1984-2019

  Indicator | 21 februari 2022

  De concentratie van nitraat in ondiep grondwater is in zandgebieden in de periode 1997-2019 gemiddeld voor alle meetpunten met de helft gedaald tot minder dan 20 mg/l. Deze afname… meer

 90. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies (uitstoot) van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze… meer

 91. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

  Indicator | 7 februari 2022

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 92. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 93. Emissies broeikasgassen, 1990-2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies van broeikasgassen zijn tussen 1990 en 2020 gedaald: in 2020 waren de emissies 25,5% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de… meer

 94. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 95. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 96. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2019 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2018. De trend in… meer

 97. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2019 nog steeds een… meer

 98. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen zink, koper en lood is de… meer

 99. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  In 2019 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 14% respectievelijk 13% gestegen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 100. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.