Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 452

 1. Fauna van de heide, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 2. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 3. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

  Indicator | 24 maart 2023

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands. … meer

 4. Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

  Indicator | 23 maart 2023

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10… meer

 5. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023

  Indicator | 24 maart 2023

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 6. Dikte van de ozonlaag, 1980-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig… meer

 7. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

  Indicator | 22 maart 2023

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 8. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 9. Broeikasgas- en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  De broeikasgasintensiteit is de laatste 27 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.… meer

 10. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende… meer

 11. Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de landbouw met 25 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 12. Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of… meer

 13. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 20 maart 2023

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 14. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2021 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 15. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021

  Indicator | 15 maart 2023

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 16. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

  Indicator | 14 maart 2023

  Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 17. Fauna van bos, 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een… meer

 18. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

  Indicator | 17 maart 2023

  In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs… meer

 19. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022

  Indicator | 17 maart 2023

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 20. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2021 landelijk 78 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 89 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 21. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 22. Broedvogels van bos, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 23. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 24. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 25. Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 26. Geurhinder per bron, 2021

  Indicator | 14 maart 2023

  Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de… meer

 27. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

  Indicator | 1 maart 2023

  Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het… meer

 28. Verzurende depositie, 1990-2020

  Indicator | 1 maart 2023

  De verzurende depositie bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland ongeveer 2.000 mol zuur-equivalenten per ha. De verzurende depositie is sinds 1990 met 55% afgenomen. Dat is vooral… meer

 29. Geluidhinder per bron, 2021

  Indicator | 6 maart 2023

  In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten. … meer

 30. Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statistische overdracht uitkwam op… meer

 31. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021

  Indicator | 23 februari 2023

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. … meer

 32. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2021

  Indicator | 24 februari 2023

  De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2021 lager dan in 1990; maar de emissies van distikstofoxide (N2O) zijn… meer

 33. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2021

  Indicator | 21 februari 2023

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

 34. Otter, 2002-2020/2021

  Indicator | 20 februari 2023

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 35. Trend van boerenlandvogels, 1915-2021

  Indicator | 16 februari 2023

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan.… meer

 36. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2021

  Indicator | 14 februari 2023

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 37. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2021

  Indicator | 15 februari 2023

  De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze NEC-stoffen voldoen in 2021 aan de… meer

 38. Trend fauna van het land, 1990-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 39. Laadinfrastructuur mobiliteit, 2017- 2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Het aantal geregistreerde volledig elektrische- en plug-in hybride auto's is van 2017 tot en met 2021 meer dan verdubbeld tot 381.335 voertuigen. Het aantal (semi)publieke… meer

 40. Emissies broeikasgassen, 1990-2021

  Indicator | 17 februari 2023

  De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021… meer

 41. Ammoniak in lucht, 2005-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 µg/m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland (zie onder Concentraties voor verdere… meer

 42. Oppervlakte bos in Nederland, 1970-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het areaal met bos is in 2021 circa 363.800 hectare; bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag, gevolgd door de forse… meer

 43. Dood hout en bosbeheer, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De afgelopen decennia is de hoeveelheid dood hout in de Nederlandse bossen flink toegenomen. Zowel het volume liggend als staand dood hout is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Het… meer

 44. Areaal bostypen 1984-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal. … meer

 45. Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  In het Nederlandse bos is de totale voorraad levend en dood hout de laatste 20 jaar toegenomen. De hoeveelheid bijgroei en velling nemen juist af. In deze periode is het bos ouder… meer

 46. Eigendom van bossen, 1975-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal… meer

 47. Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met… meer

 48. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

  Indicator | 13 februari 2023

  In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie. … meer

 49. Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

  Indicator | 7 februari 2023

  Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische… meer

 50. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 51. Afval van huishoudens, 1985-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 52. Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2020

  Indicator | 30 januari 2023

  In 2020 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat… meer

 53. Herkomst stikstofdepositie, 2021

  Indicator | 27 januari 2023

  Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste… meer

 54. Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 25 januari 2023

  Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de… meer

 55. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw, 1990- 2020

  Indicator | 24 januari 2023

  Mede door het meststoffenbeleid is de stikstof-efficiëntie (NUE) van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30% naar 50%. De NUE van een gemiddeld… meer

 56. Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

  Indicator | 24 januari 2023

  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In… meer

 57. Herkomst verzurende depositie, 2021

  Indicator | 24 januari 2023

  Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in… meer

 58. Ultrafijnstof in de lucht

  Indicator | 27 januari 2023

  Ultrafijnstof zijn hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het wordt steeds duidelijker dat deze deeltjes effecten kunnen hebben op de gezondheid. Voor ultrafijnstof bestaan… meer

 59. Vegetatie van landschapselementen in het agrarisch gebied, 1999-2020

  Indicator | 11 januari 2023

  Het aantal plantensoorten in landschapselementen in het agrarisch gebied neemt af. Vooral stikstofmijdende soorten nemen af. … meer

 60. Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020

  Indicator | 10 januari 2023

  Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners… meer

 61. Trend van libellen, 1850-2020

  Indicator | 30 december 2022

  De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk… meer

 62. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2021… meer

 63. Belastingen op energie, 2001-2020

  Indicator | 23 december 2022

  De overheid incasseerde in 2020 14,2 miljard euro aan belastingen op energie. Het gaat hierbij om accijns, brandstofbelasting, regulerende energiebelasting en emissierechten.… meer

 64. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2021 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 61 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 65. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 9 januari 2023

  In 2021 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 23,2 miljard euro. Dit is 4,4 procent meer dan in 2020. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 66. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2021 ging het om een… meer

 67. Watervogels IJsselmeergebied, 1980-2021

  Indicator | 20 december 2022

  De ecologische omstandigheden voor vogels in het Natte hart van Nederland (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering… meer

 68. Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2021

  Indicator | 20 december 2022

  Doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland zijn sinds 1976 aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van deze eeuw is deze toename gestopt. … meer

 69. Internationaal belang Nederland voor watervogels

  Indicator | 19 december 2022

  Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels. … meer

 70. Benzeen in lucht, 1995-2020

  Indicator | 15 december 2022

  In 2020 bedroegen de gemeten jaargemiddelde benzeenconcentraties in Nederland 0,4 tot 1,1 µg/m³. Dat is ver onder de Europese grenswaarde van 5 µg/m³. De gemeten concentraties… meer

 71. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties 2000- 2021

  Indicator | 15 december 2022

  Het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling nam in de periode 2000-2021 toe van circa 526.000 naar 663.000. De provincies Noord-Holland,… meer

 72. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2020

  Indicator | 15 december 2022

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 73. UV-straling in Nederland, 1980-2021

  Indicator | 13 december 2022

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 74. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2020

  Indicator | 8 december 2022

  In de periode 1990-2020 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 75. Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal… meer

 76. Windturbines op land en op zee, 1990- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2403 eind 2021. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2020 en 2021 op land met 372… meer

 77. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk, 2021

  Indicator | 6 december 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2021 19%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2021 van ruim 1% naar 36%. … meer

 78. Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

  Indicator | 30 november 2022

  De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of … meer

 79. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

  Indicator | 1 december 2022

  Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere… meer

 80. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 23 november 2022

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 81. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2022

  Indicator | 21 november 2022

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 82. Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

  Indicator | 21 november 2022

  In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding… meer

 83. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

  Indicator | 21 november 2022

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 84. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

  Indicator | 21 november 2022

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de… meer

 85. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2021

  Indicator | 9 februari 2023

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste… meer

 86. Europese aal, 2021

  Indicator | 23 november 2022

  Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft… meer

 87. Burgerbetrokkenheid bij natuur

  Indicator | 17 november 2022

  Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de… meer

 88. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

  Indicator | 18 november 2022

  In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij… meer

 89. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

  Indicator | 16 november 2022

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 90. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

  Indicator | 14 november 2022

  Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het… meer

 91. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020

  Indicator | 9 november 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2020 nog steeds een… meer

 92. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale… meer

 93. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2020

  Indicator | 14 februari 2023

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 94. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 95. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2020

  Indicator | 3 november 2022

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 96. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2020 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2019. De trend in… meer

 97. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij stikstof daalde de atmosferische depositie… meer

 98. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  In 2020 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 6% respectievelijk 7% gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 99. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 100. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.