Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 25 van de 457

 1. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

  Indicator | 28 juni 2022

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 2. Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020

  Indicator | 24 juni 2022

  De gezamenlijke trend van 83 voorkomende vogelsoorten in stedelijk gebied daalt licht. Het gaat hierbij vooral om soorten van het groene milieu. Watervogels en de slechtvalk gaan… meer

 3. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 4. Trend van zoogdieren, 1995-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 5. Rode Lijst Indicator, 1995-2021

  Indicator | 22 juni 2022

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Muskusrat, 1950-2021

  Indicator | 15 juni 2022

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 8. Productie van drinkwater, 1950-2020

  Indicator | 15 juni 2022

  De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door… meer

 9. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 10. Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in… meer

 11. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 12. Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in… meer

 13. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 14. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 15. Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels… meer

 16. Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie.… meer

 17. Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra… meer

 18. Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik… meer

 19. Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Vanwege droogte in het groeiseizoen van het jaar 2020, steeg het watergebruik ten opzichte van 2019. De afgelopen drie jaren (2018-2020) zijn relatief droge jaren waarbij het… meer

 20. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2020

  Indicator | 13 juni 2022

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2020 aanzienlijk lager dan in 1990. De… meer

 21. Stikstofdepositie, 1990-2020

  Indicator | 9 juni 2022

  De depositie van stikstof bedroeg in 2020, gemiddeld over Nederland 1490 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 45 procent afgenomen sinds 1990. Vanaf… meer

 22. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020

  Indicator | 8 juni 2022

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2020 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019. … meer

 23. Landvoetafdruk, 1990-2019

  Indicator | 7 juni 2022

  De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze wordt geschat op ongeveer… meer

 24. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

  Indicator | 2 juni 2022

  De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten… meer

 25. Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  De gemiddelde trend in verspreiding van zoetwatervissoorten nam sinds 1990 enigszins toe, maar neemt in de laatste jaren weer af. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.