Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 25 van de 464

 1. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2020

  Indicator | 18 januari 2022

  De concentratie van stikstofdioxide (NO2) bleef in 2020 in Nederland op meetlocaties onder de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit geldt voor zowel het… meer

 2. Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

  Indicator | 13 januari 2022

  Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en… meer

 3. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2019

  Indicator | 4 januari 2022

  Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot,… meer

 4. Trend van zoogdieren, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1990. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 5. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2020

  Indicator | 3 januari 2022

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 6. Fauna van bos, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12… meer

 7. Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de COVID-19 pandemie daalde de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 zeer sterk: de verschillende maten van connectiviteit voor Schiphol namen af met 54 tot 83 procent. In… meer

 8. Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste… meer

 9. Geluidhinder Schiphol, 2004- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de corona-pandemie nam het aantal vluchten op Schiphol met bijna de helft af. Daardoor nam de berekende ernstige hinder af met 65% en de ernstige slaapverstoring met 57% ten… meer

 10. Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de ongekende terugval van het aantal passagiersvluchten was de ernstige hinder in 2020 bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis lager dan in 2018. Maar de afname… meer

 11. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2021

  Indicator | 6 december 2021

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 12. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2020

  Indicator | 6 december 2021

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2020 gestegen tot 1.878.044 leden. Dat is een stijging van 12,8% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de… meer

 13. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 6 december 2021

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 14. Broedvogels van bos, 1990-2020

  Indicator | 9 december 2021

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 15. Ammoniak in lucht, 2005-2020

  Indicator | 29 november 2021

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) was 6,9 µg/m3 in 2020.… meer

 16. Aandeel grote vissen in de Noordzee, 1983- 2017

  Indicator | 26 november 2021

  In de Noordzee is na een jaren sterke achteruitgang sinds het jaar 2000 het aandeel grote vissen weer toegenomen. … meer

 17. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2021

  Indicator | 24 november 2021

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste vijftig jaar sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks… meer

 18. Otter, 2002-2019/2020

  Indicator | 1 december 2021

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 19. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020 voorlopig

  Indicator | 22 november 2021

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. De emissiecijfers van het wegverkeer zijn berekend op basis van de afzet… meer

 20. Zoogdieren van de Habitatrichtlijn, 1992-2020

  Indicator | 23 november 2021

  Er staan veel zoogdiersoorten op de Habitatrichtlijn. De meeste van die soorten gaan in de laatste 12 jaar vooruit, maar de staat van instandhouding is daarmee nog niet altijd… meer

 21. Staat van instandhouding en trends soorten en habitattypen Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 18 november 2021

  In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer een kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige… meer

 22. Bodemfauna Noordzee en bodemvisserij, 2016- 2019

  Indicator | 18 november 2021

  De bodemfauna van de Noordzee wordt sterk beïnvloed door de bodemvisserij. De intensiteit en footprints voor verschillende vistuigen in de bodemvisserij zijn in kaart gebracht.… meer

 23. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 24. Muskusrat, 1950-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 25. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De emissies naar lucht van kooldioxide en methaan zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2020 lager dan in 1990; de emissie van distikstofoxide is hoger dan in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.