Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 25 van de 454

 1. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft.… meer

 2. Zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld in omvang toegenomen; de trend over de laatste 12 jaar is stabiel. … meer

 3. Invloed klimaatverandering op koude- en warmteminnende zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  Koudeminnende vissoorten in de Noordzee buiten de kustzone blijven gemiddeld stabiel in aantallen, maar warmteminnende vissoorten nemen gemiddeld toe. Deze ontwikkeling lijkt het… meer

 4. Trend van broedvogels, 1990-2022

  Indicator | 21 november 2023

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2022 gemiddeld licht in populatieomvang vooruit. … meer

 5. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2022

  Indicator | 20 november 2023

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2021

  Indicator | 16 november 2023

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023

  Indicator | 15 november 2023

  De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland en liggen grotendeels binnen het Natuurnetwerk… meer

 8. Windturbines op land en op zee, 1990- 2022

  Indicator | 15 november 2023

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2509 eind 2022. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2021 en 2022 op land met in… meer

 9. Trend van vleermuizen, 1986-2022

  Indicator | 14 november 2023

  Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen. De toename is vooral te zien bij overwinterende… meer

 10. Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

 11. Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

 12. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De vier grootste natuurorganisaties hadden in 2022 samen 1.821.476 leden. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs (829.575), gevolgd door het Wereld Natuur Fonds… meer

 13. Omvang van de Nederlandse sportvisserij, 1990-2022

  Indicator | 30 november 2023

  In Nederland waren in 2022 meer dan 700 duizend actieve sportvissers aangesloten bij de georganiseerde sportvisserij door middel van vispassen. Door de coronabeperkingen is het… meer

 14. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960-2023

  Indicator | 9 november 2023

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste zestig jaar gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk ondanks vervuiling en het… meer

 15. Bevolkingsgroei, 2018-2023

  Indicator | 8 november 2023

  De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 met 3,7 procent toegenomen. Niet in alle gemeenten groeide de bevolking, maar bevolkingskrimp kwam nog maar in… meer

 16. Trend van zoogdieren, 1995-2022

  Indicator | 29 oktober 2023

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. Recent is de toename van enkele soorten echter afgezwakt of is er inmiddels sprake van afname. Over de laatste 12 jaar is… meer

 17. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022

  Indicator | 27 oktober 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2022 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 18. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In de periode 1980-2022 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 65 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 19. Energieverbruik door de industrie, 1990-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In 2022 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 10,9 procent afgenomen. In vrijwel alle branches, op de farmaceutische industrie na, nam het… meer

 20. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. Voor… meer

 21. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In 2021 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 2,3% respectievelijk 2% gedaald ten opzichte van 2020. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 22. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In de laatste ronde van de Emissieregistratie zijn de gegevens over de emissies door consumenten voor 2021 door-gekopieerd uit 2020. De bijdrage aan de landelijke belasting van het… meer

 23. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2022

  Indicator | 24 oktober 2023

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 24. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2021 61 respectievelijk 67% van de landelijke… meer

 25. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.