Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 25 van de 455

 1. Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

  Indicator | 30 november 2022

  De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of … meer

 2. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

  Indicator | 1 december 2022

  Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere… meer

 3. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 23 november 2022

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 4. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2022

  Indicator | 21 november 2022

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 5. Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

  Indicator | 21 november 2022

  In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding… meer

 6. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

  Indicator | 21 november 2022

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 7. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

  Indicator | 21 november 2022

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de… meer

 8. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2021

  Indicator | 21 november 2022

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste… meer

 9. Europese aal, 2021

  Indicator | 23 november 2022

  Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft… meer

 10. Burgerbetrokkenheid bij natuur

  Indicator | 17 november 2022

  Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de… meer

 11. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

  Indicator | 18 november 2022

  In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij… meer

 12. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

  Indicator | 16 november 2022

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 13. Koolmonoxide in lucht, 1990-2021

  Indicator | 16 november 2022

  De Europese norm voor piekconcentraties van koolmonoxide in de buitenlucht werd in 2021 niet overschreden. Dit blijkt uit resultaten van metingen die op enkele plekken in Nederland… meer

 14. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

  Indicator | 14 november 2022

  Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het… meer

 15. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020

  Indicator | 9 november 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2020 nog steeds een… meer

 16. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale… meer

 17. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2020

  Indicator | 3 november 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 18. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 19. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2020

  Indicator | 3 november 2022

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 20. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2020 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2019. De trend in… meer

 21. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij stikstof daalde de atmosferische depositie… meer

 22. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  In 2020 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 6% respectievelijk 7% gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 23. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 24. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 25. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.