Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 457

 1. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 23 november 2022

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 2. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2022

  Indicator | 21 november 2022

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 3. Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

  Indicator | 21 november 2022

  In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding… meer

 4. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

  Indicator | 21 november 2022

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 5. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

  Indicator | 21 november 2022

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de… meer

 6. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2021

  Indicator | 21 november 2022

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste… meer

 7. Europese aal, 2021

  Indicator | 23 november 2022

  Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft… meer

 8. Burgerbetrokkenheid bij natuur

  Indicator | 17 november 2022

  Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de… meer

 9. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

  Indicator | 18 november 2022

  In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij… meer

 10. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

  Indicator | 16 november 2022

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 11. Koolmonoxide in lucht, 1990-2021

  Indicator | 16 november 2022

  De Europese norm voor piekconcentraties van koolmonoxide in de buitenlucht werd in 2021 niet overschreden. Dit blijkt uit resultaten van metingen die op enkele plekken in Nederland… meer

 12. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

  Indicator | 14 november 2022

  Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het… meer

 13. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020

  Indicator | 9 november 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2020 nog steeds een… meer

 14. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale… meer

 15. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2020

  Indicator | 3 november 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 16. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 17. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2020

  Indicator | 3 november 2022

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 18. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2020 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2019. De trend in… meer

 19. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij stikstof daalde de atmosferische depositie… meer

 20. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  In 2020 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 6% respectievelijk 7% gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 21. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 22. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 23. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 24. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2020 61 respectievelijk 67% van de landelijke… meer

 25. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2020

  Indicator | 3 november 2022

  De uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 26. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Ten opzichte van 2019 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen met respectievelijk 6% en 7%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen… meer

 27. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 2016 en 2020 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw fors gedaald. Het gebruik van middelen voor schimmel- en bacteriebestrijding nam fors af,… meer

 28. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2021

  Indicator | 1 november 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2021 met 7 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 29. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2021

  Indicator | 1 november 2022

  In 2021 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,0 miljard euro in… meer

 30. Trend van vleermuizen, 1986-2021

  Indicator | 27 oktober 2022

  Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen, wat duidt op een toename van de… meer

 31. Consumptieve bestedingen, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is de consumptie door huishoudens met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. … meer

 32. Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900… meer

 33. Exoten in Nederland 1900-2020

  Indicator | 20 oktober 2022

  Het aantal nieuwe soorten dat zich door toedoen van de mens in Nederland vestigt, neemt sterk toe. Het merendeel van de exotische soorten zijn vooral de geleedpotigen (insecten) en… meer

 34. Stikstofoxiden in lucht, 1992-2020

  Indicator | 19 oktober 2022

  De gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx) op regionale stations bedroeg in 2020 15 µg/m³ (uitgedrukt als stikstofdioxide, NO2). In steden liepen de gemiddelde… meer

 35. Investeringen in de bouw, 1995-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent… meer

 36. Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2021 een groei van 5,2 procent zien. In 2021 kwamen er 232 duizend banen bij… meer

 37. Nationale rekeningen (toelichting)

  Indicator | 18 oktober 2022

  De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als… meer

 38. Windvermogen in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De capaciteit van de windmolens nam in 2021 toe met 15 procent. Deze toename komt volledig door de toename van windmolens op land. Op zee zijn er in 2021 geen nieuwe windparken… meer

 39. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2022

  Indicator | 14 oktober 2022

  Dankzij de sluiting van de jacht op zeehonden in 1962 zijn in Nederland de aantallen zeehonden sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks vervuiling… meer

 40. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 4 oktober 2022

  De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2020 lager dan in 1990, de emissies van distikstofoxide (N2O) zijn hoger.… meer

 41. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020

  Indicator | 3 oktober 2022

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. … meer

 42. Smog in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 3 oktober 2022

  Smog komt in Nederland niet vaak voor. In totaal zijn in 2021 op vijf dagen de drempelwaarden voor matige smog overschreden. Op drie dagen als gevolg van te hoge fijn stof (PM10)… meer

 43. Trend van broedvogels, 1990-2021

  Indicator | 29 september 2022

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2021 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 44. Energieverbruik per energiedrager, 1990-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Het Nederlandse energieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. Hoewel in 2021 het verbruik was toegenomen, was er wel… meer

 45. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2021

  Indicator | 21 september 2022

  De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en… meer

 46. Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Van de zestien soorten amfibieën in Nederland worden er acht vermeld op bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn en drie op bijlage V. Vijf soorten hebben een… meer

 47. Trend van amfibieën, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme… meer

 48. Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. De muurhagedis en de zandhagedis zijn… meer

 49. Trend van reptielen, 1990-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan in populatieomvang; de laatste 12 jaren is de trend stabiel. Ook in verspreiding zijn… meer

 50. Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2022

  Indicator | 5 oktober 2022

  Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een… meer

 51. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2021

  Indicator | 14 september 2022

  Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 52. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 14 september 2022

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt.… meer

 53. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt… meer

 54. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd… meer

 55. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2021

  Indicator | 12 september 2022

  In de periode 2000 - 2021 is in het rivierbed van Rijn en Maas is in het niet stroomvoerende deel het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3.405… meer

 56. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 57. Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

  Indicator | 8 september 2022

  De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn… meer

 58. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

  Indicator | 7 september 2022

  Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt… meer

 59. Vermogens- en inkomensongelijkheid, 2011- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De vermogensongelijkheid tussen huishoudens varieert met name door bewegingen op de woningmarkt. In de periode 2011-2014 was sprake van een stijgende vermogensongelijkheid waarna… meer

 60. Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2020

  Indicator | 9 september 2022

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2020 toegenomen naar 9,8 miljoen kg werkzame stof. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. … meer

 61. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk

  Indicator | 8 september 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2020 14%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2019 van ruim 1% naar 34%. … meer

 62. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2019 met ongeveer 18%, van 17 miljard kilometer in 2010 tot 20,3 miljard kilometer in 2019. Deze groei geldt voor NS en regionale… meer

 63. Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracés… meer

 64. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2000 en 2021 is het rijkswegennet uitgebreid met 646 kilometer weglengte; dat is een toename van 13 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 65. Fietsgebruik, 2000- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal afgelegde fietskilometers is tussen 2000 en 2019 met 23% toegenomen. In 2019 werd ongeveer 16 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Als gevolg van de COVID-19… meer

 66. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 67. Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in indicatieve zones langs bovengrondse hoogspanningslijnen waar mogelijk ruimtelijke beperkingen gelden is tussen 2000 en 2016 met 9.232 toegenomen. In de… meer

 68. Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2012- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar het planologisch beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die de… meer

 69. Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden

  Indicator | 8 september 2022

  In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 4,6% minder dan in 2020. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2021 echter 50% lager. De… meer

 70. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2020

  Indicator | 14 september 2022

  De uitbreiding van bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de… meer

 71. Punctualiteit van de trein, 2014-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De reizigerspunctualiteit op het hoofdrailnet van NS laat vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Werd in 2015 nog een percentage van 91% gerealiseerd, in 2021 is dat toegenomen naar… meer

 72. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2020 met 12% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij multimodaal ontsloten… meer

 73. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehaven gerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 74. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2020 landelijk met 23 procent toegenomen (van 128… meer

 75. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2020 met bijna 40% toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 76. Energieverbruik per sector, 1990-2021

  Indicator | 30 augustus 2022

  Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. Alleen in 2020 was het energieverbruik zelfs onder de 3000 PJ. In 2021 gaat het om een verbruik van 3024… meer

 77. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2020

  Indicator | 29 augustus 2022

  De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2020 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2. … meer

 78. Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2020

  Indicator | 26 augustus 2022

  Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens gezamenlijk in de overslag in de Hamburg-Le Havre range was tussen 2002 en 2016 vrijwel stabiel met waarden tussen 44 en 48 procent.… meer

 79. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020

  Indicator | 29 augustus 2022

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 80. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 18 augustus 2022

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in 41% van de wateren gehaald.… meer

 81. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de voor de Nederlandse wateren specifieke verontreinigende stoffen voldoet in 0,4% van de waterlichamen aan de normstelling. Een… meer

 82. Chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 9% van de waterlichamen. De chemische waterkwaliteit wordt in de KRW-beoordeling… meer

 83. Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit van waterplanten is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 30 jaar is de kwaliteit licht, maar niet significant… meer

 84. Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2020 is… meer

 85. Waterkwaliteit KRW, 2022

  Indicator | 18 augustus 2022

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 86. Biologische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 18 augustus 2022

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 87. Nationale parken, 2022

  Indicator | 17 augustus 2022

  Nederland heeft 21 nationale parken ingesteld met als doel de natuur duurzaam in stand te houden en kenmerkende natuurwaarden verder te ontwikkelen. Hiermee volgt Nederland een… meer

 88. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 17 augustus 2022

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 89. Afval van huishoudens, 1985-2021

  Indicator | 17 augustus 2022

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 90. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2021

  Indicator | 9 augustus 2022

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 91. Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 92. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92… meer

 93. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 94. Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

  Indicator | 3 augustus 2022

  Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in… meer

 95. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

  Indicator | 16 augustus 2022

  In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van… meer

 96. Interconnectiecapaciteit elektriciteit, 2015- 2021

  Indicator | 29 juli 2022

  Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. In de periode 2015 tot met 2021… meer

 97. Index Natuur en Landschap

  Indicator | 14 juli 2022

  De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies… meer

 98. Trends in kwaliteit van landnatuur en water, 1990- 2020

  Indicator | 12 juli 2022

  Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. Sinds 1990 stijgt de natuurkwaliteit van zoet oppervlaktewater licht. De daling van de gemiddelde… meer

 99. Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2021

  Indicator | 5 juli 2022

  In 2021 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 122 miljard kWh, 1 miljard kWh hoger dan in 2020. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 2 miljard kWh af, terwijl het… meer

 100. Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2021

  Indicator | 5 juli 2022

  In 2021 daalde de bruto elektriciteitsproductie met bijna 2 procent ten opzichte van 2020. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.