Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 454

 1. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft.… meer

 2. Zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld in omvang toegenomen; de trend over de laatste 12 jaar is stabiel. … meer

 3. Invloed klimaatverandering op koude- en warmteminnende zeevissen, 1990-2021

  Indicator | 20 november 2023

  Koudeminnende vissoorten in de Noordzee buiten de kustzone blijven gemiddeld stabiel in aantallen, maar warmteminnende vissoorten nemen gemiddeld toe. Deze ontwikkeling lijkt het… meer

 4. Trend van broedvogels, 1990-2022

  Indicator | 21 november 2023

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2022 gemiddeld licht in populatieomvang vooruit. … meer

 5. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2022

  Indicator | 20 november 2023

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2021

  Indicator | 16 november 2023

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023

  Indicator | 15 november 2023

  De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland en liggen grotendeels binnen het Natuurnetwerk… meer

 8. Windturbines op land en op zee, 1990- 2022

  Indicator | 15 november 2023

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2509 eind 2022. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2021 en 2022 op land met in… meer

 9. Trend van vleermuizen, 1986-2022

  Indicator | 14 november 2023

  Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen. De toename is vooral te zien bij overwinterende… meer

 10. Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

 11. Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

 12. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De vier grootste natuurorganisaties hadden in 2022 samen 1.821.476 leden. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs (829.575), gevolgd door het Wereld Natuur Fonds… meer

 13. Omvang van de Nederlandse sportvisserij, 1990-2022

  Indicator | 30 november 2023

  In Nederland waren in 2022 meer dan 700 duizend actieve sportvissers aangesloten bij de georganiseerde sportvisserij door middel van vispassen. Door de coronabeperkingen is het… meer

 14. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960-2023

  Indicator | 9 november 2023

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste zestig jaar gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk ondanks vervuiling en het… meer

 15. Bevolkingsgroei, 2018-2023

  Indicator | 8 november 2023

  De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 met 3,7 procent toegenomen. Niet in alle gemeenten groeide de bevolking, maar bevolkingskrimp kwam nog maar in… meer

 16. Trend van zoogdieren, 1995-2022

  Indicator | 29 oktober 2023

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. Recent is de toename van enkele soorten echter afgezwakt of is er inmiddels sprake van afname. Over de laatste 12 jaar is… meer

 17. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022

  Indicator | 27 oktober 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2022 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 18. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In de periode 1980-2022 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 65 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 19. Energieverbruik door de industrie, 1990-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In 2022 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 10,9 procent afgenomen. In vrijwel alle branches, op de farmaceutische industrie na, nam het… meer

 20. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. Voor… meer

 21. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In 2021 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 2,3% respectievelijk 2% gedaald ten opzichte van 2020. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 22. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In de laatste ronde van de Emissieregistratie zijn de gegevens over de emissies door consumenten voor 2021 door-gekopieerd uit 2020. De bijdrage aan de landelijke belasting van het… meer

 23. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2022

  Indicator | 24 oktober 2023

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 24. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2021 61 respectievelijk 67% van de landelijke… meer

 25. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 26. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 27. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2021 nog steeds een… meer

 28. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. Daarbij geldt… meer

 29. Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2022

  Indicator | 24 oktober 2023

  De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van… meer

 30. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2021 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2020. De trend in… meer

 31. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De cijfers over de atmosferische depositie zijn voor 2021 niet opnieuw bepaald maar zijn door-gekopieerd uit 2020. De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke… meer

 32. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 33. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 34. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2022

  Indicator | 23 oktober 2023

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

 35. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In 2021 zijn voor een aantal belangrijke bronnen zoals atmosferische depositie, overstorten, regenwaterriolen, de belasting met gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten de… meer

 36. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2022

  Indicator | 9 oktober 2023

  Het aantal vluchten in het handelsverkeer van en naar Nederlandse luchthavens kende tussen 1997 en 2019 een geleidelijke toename van 400 duizend vluchten in 1997 tot 566 duizend in… meer

 37. Aantal motorvoertuigen actief, 2019-2023

  Indicator | 6 oktober 2023

  Het aantal motorvoertuigen is in 2022 met 1,1 procent licht gestegen tot 10,8 miljoen voertuigen begin 2023: 8,9 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsmotorvoertuigen en ruim… meer

 38. Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022

  Indicator | 6 oktober 2023

  Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen en snor- en bromfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat de afgelopen 5 jaar een daling zien, met de sterkste… meer

 39. Modelberekening doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn in 2027 en bijdragen provincies

  Indicator | 29 september 2023

  Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor landnatuur neemt toe van circa 55% in 2015 tot 65% in 2027 indien het provinciale natuurbeleid, het KRW-beleid en het… meer

 40. Historische lijnen in het landschap, 2022

  Indicator | 26 september 2023

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 41. Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2022

  Indicator | 19 september 2023

  In 2022 is in totaal ongeveer 836 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten (EEA) inclusief zonnepanelen op de markt gebracht. Dat is een stijging ten… meer

 42. Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon

  Indicator | 15 september 2023

  De verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse eetpatroon was in de periode 2007-2010 62/38 procent. Deze verhouding is verschoven naar 57/43 in 2019-2021. … meer

 43. Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2021

  Indicator | 13 september 2023

  De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in… meer

 44. Opgaand groen, 2022

  Indicator | 11 september 2023

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is voor een belangrijk deel terug te leiden tot de eigenschappen van de ondergrond. Het meeste opgaand… meer

 45. Milieudruk door consumptie, 1995-2022

  Indicator | 4 september 2023

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en de overheid is de afgelopen kwart eeuw gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht, maar in 2021 en… meer

 46. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2021

  Indicator | 13 september 2023

  De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht… meer

 47. Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag… meer

 48. Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022

  Indicator | 16 augustus 2023

  De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2022 gelijkmatig gestegen van 694 naar 875 millimeter. Dit is een toename van 26% in 113 jaar. De… meer

 49. Temperatuurextremen in Nederland, 1906-2022

  Indicator | 21 augustus 2023

  Temperaturen in Nederland hebben de afgelopen eeuw een sterke toename laten zien. Dit geldt ook voor extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor hoge… meer

 50. Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907- 2022

  Indicator | 16 augustus 2023

  De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1907 met 2,3 °C toegenomen. De zomer is het sterkst opgewarmd, gevolgd door de herfst. Volgens het IPCC is de wereldgemiddelde… meer

 51. Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021

  Indicator | 25 september 2023

  De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak (NH3) lopen de trends uit elkaar,… meer

 52. Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020

  Indicator | 15 augustus 2023

  Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de… meer

 53. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs… meer

 54. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022*

  Indicator | 15 augustus 2023

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 55. Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

  Indicator | 15 augustus 2023

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 56. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 1994-2021

  Indicator | 14 augustus 2023

  De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosystemen bos en heide zijn de condities door stikstofdepositie over vrijwel het… meer

 57. Interesse in natuur, 2021

  Indicator | 14 augustus 2023

  Veel Nederlanders herkennen de term 'biodiversiteit' en tonen interesse in natuur: vier op de vijf is bij de natuur betrokken met als belangrijkste motief actief en gezond blijven.… meer

 58. Oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016-2020

  Indicator | 10 augustus 2023

  In 2020 is op 98 procent van het geteelde areaal van 42 gewassen in de land- en tuinbouw een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een toename sinds 2016. Hieronder wordt vooral… meer

 59. Verkoopprijs woningen, 2022

  Indicator | 10 augustus 2023

  In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger… meer

 60. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008- 2021

  Indicator | 4 augustus 2023

  Tussen 2019 en 2020 nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk (exclusief F-gassen) per Nederlander af mede als gevolg van de coronacrisis. De voetafdruk daalde van 16,4 ton… meer

 61. Circular Material Use Rate (CMUR), 2014-2020

  Indicator | 3 augustus 2023

  In 2020 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 62. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 63. Afval van huishoudens, 1985-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 64. UV-straling in Nederland, 1980-2022

  Indicator | 2 augustus 2023

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 65. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 66. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2021 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2.… meer

 67. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022

  Indicator | 25 juli 2023

  De energieprijzen fluctueren sterk en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Met name de olie lijkt haar eigen prijsontwikkeling te volgen. In de periode 2010-2022 gaan de… meer

 68. Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022

  Indicator | 24 juli 2023

  In 2022 was de totale bruto elektriciteitsproductie nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De afgelopen jaren is de bijdrage van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie… meer

 69. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021

  Indicator | 24 juli 2023

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2021 met 1,8 procent licht gestegen ten opzichte van 2020. … meer

 70. Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2022

  Indicator | 24 juli 2023

  In 2022 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 117 miljard kWh, 5 miljard kWh lager dan in 2021. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 0,5 miljard kWh af, het… meer

 71. Citizen science voor natuur

  Indicator | 27 juli 2023

  De bijdrage van burgers aan onderzoek is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in natuur en biodiversiteit. In 2021 droegen zo'n 16.500 vrijwilligers bij aan… meer

 72. Openheid landschap

  Indicator | 15 november 2023

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 73. Landgebruik en het landschap, 2021

  Indicator | 13 juli 2023

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 74. Netto-arbeidsparticipatie, 2022

  Indicator | 4 juli 2023

  De netto-arbeidsparticipatie in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Vooral gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage… meer

 75. Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2021

  Indicator | 3 juli 2023

  Het bezoek aan natuurgebieden is in de periode 2017-2021 toegenomen. Ook over een langere termijn (2006-2021) is sprake van een toename van het bezoek aan natuurgebieden en… meer

 76. Muskusrat, 1950-2022

  Indicator | 13 november 2023

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 77. Hoogopgeleiden, 2022

  Indicator | 30 juni 2023

  Van de 15- tot 75-jarigen in Nederland is 37 procent hoogopgeleid. Vooral in de sterk verstedelijkte gemeenten wonen relatief veel mensen met een hbo- of wo-diploma. Ook in de… meer

 78. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2021

  Indicator | 28 juni 2023

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 79. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 28 juni 2023

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 80. Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2021

  Indicator | 26 juni 2023

  Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 is het gebruik van zout koelwater toegenomen en van zoet koelwater… meer

 81. Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2021

  Indicator | 26 juni 2023

  Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik… meer

 82. Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021

  Indicator | 25 juni 2023

  De jaargemiddelde concentraties van roet liggen op een historisch laag niveau. In de periode 2016-2021 is de roet concentratie op verkeersbelaste locaties met circa 43% gedaald. De… meer

 83. Zwarte rook in lucht, jaargemiddelde, 1964-2015

  Indicator | 25 juni 2023

  De jaargemiddelde concentraties van zwarte rook liggen op een historisch laag niveau. Sinds 1990 zijn de concentraties met ongeveer 70% gedaald. … meer

 84. Fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) in lucht, 2009-2022

  Indicator | 23 juni 2023

  In 2022 is de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde PM2,5 (25 µg/m3) nergens in Nederland overschreden. Wel is de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (5… meer

 85. Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2021

  Indicator | 22 juni 2023

  Het watergebruik binnen de land- en tuinbouw daalde in 2021 ten opzichte van 2020. De jaren 2018 tot en met 2020 waren relatief droge jaren waarbij het watergebruik hoger lag.… meer

 86. Infrastructuur, 2022

  Indicator | 20 juni 2023

  De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland. … meer

 87. Kaart bodemgebruik van Nederland, 2017

  Indicator | 21 juni 2023

  Nederland is een groen land; meer dan viervijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie. … meer

 88. Ruimte per inwoner, 1900-2017

  Indicator | 20 juni 2023

  Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2017 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 68 procent afgenomen. De ruimte per inwoner in… meer

 89. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

  Indicator | 19 juni 2023

  Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een… meer

 90. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 91. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  In 2021 is de uitstoot van koolstofdioxide door huishoudens 14% gestegen ten opzichte van 2020. Het jaar 2021 was gemiddeld kouder dan 2020 waardoor huishoudens meer gas hebben… meer

 92. Veranderingen bodemgebruik, 1996- 2017

  Indicator | 9 juni 2023

  Tussen 1996 en 2017 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,… meer

 93. Overschrijding van kritische depositiewaarde in Natura 2000-gebieden 2005-2021

  Indicator | 7 juni 2023

  Het oppervlak van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden dat een stikstofdepositie lager dan de kritische depositiewaarde heeft, nam toe van 20% in 2005 naar 30% in 2021.… meer

 94. Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 2 juni 2023

  De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijnstof. Vooral de emissie van ammoniak is… meer

 95. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022

  Indicator | 23 mei 2023

  In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide (NO2) in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 µg/m3. Dit geldt voor… meer

 96. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022

  Indicator | 22 mei 2023

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 97. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 19 mei 2023

  In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 98. Rode Lijst Indicator, 1995-2022

  Indicator | 17 mei 2023

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 99. Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van… meer

 100. Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.