Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 100 van de 450

 1. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022

  Indicator | 23 mei 2023

  In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide (NO2) in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 µg/m3. Dit geldt voor… meer

 2. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022

  Indicator | 22 mei 2023

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 3. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 19 mei 2023

  In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 4. Rode Lijst Indicator, 1995-2022

  Indicator | 17 mei 2023

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 5. Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van… meer

 6. Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit. … meer

 7. Trend van dagvlinders, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de… meer

 8. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021

  Indicator | 24 april 2023

  De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere door het gebruik van… meer

 9. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2021

  Indicator | 24 april 2023

  Sinds het begin van de jaren 90 is in alle grondsoortregio's de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven gedaald. De periode van droogte,… meer

 10. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021

  Indicator | 17 april 2023

  In 2021 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 128 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 4,1 procent meer dan in 2020. 95,8 miljard… meer

 11. Trend van libellen, 1850-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk… meer

 12. Vliegperiode vlinders, 1992-2022, en libellen, 1999-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.… meer

 13. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2021

  Indicator | 4 april 2023

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 14. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 15. Fauna van de duinen, 1990-2021

  Indicator | 31 maart 2023

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 16. Living Planet Index Nederland, 1990-2021

  Indicator | 29 maart 2023

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 2,2% toegenomen. De laatste twaalf jaar is de trend stabiel. … meer

 17. Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt… meer

 18. Vegetatie van de duinen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal plantensoorten in de duinen is stabiel, maar het aantal kenmerkende soorten neemt af. De afname vindt plaats in droge duinen; in vochtige duinen neemt het aantal… meer

 19. Vegetatie van de heide, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in heide neemt af, met name in gebieden met hogere stikstofdepositie. … meer

 20. Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in halfnatuurlijke graslanden neemt enigszins af. De afname vindt met name plaats in droge graslanden. … meer

 21. Vegetatie van bossen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Kenmerkende plantensoorten van bossen gaan vooruit, vooral in bossen op klei- en veengronden. In bossen op de hoge zandgronden gaat het aantal kenmerkende bossoorten weliswaar nog… meer

 22. Vegetatie van open moerassen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  In moerassen neemt het aantal plantensoorten af, evenals het aantal plantensoorten dat kenmerkend is voor moerassen. Ruigtesoorten, bomen en struiken nemen juist toe. … meer

 23. Energielabels van woningen, 2010 t/m 2022

  Indicator | 28 maart 2023

  Per 31 december 2022 waren ruim 4,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 32% van deze woningen heeft een A label (of hoger), 17% een B label en 25% een C… meer

 24. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2022

  Indicator | 28 maart 2023

  In 2022 telt Nederland 80 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 25. Meteorologische gegevens, 1990-2022

  Indicator | 27 maart 2023

  2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. Afgelopen jaar was het op twee na warmste jaar sinds 1901 en kende een aantal stormen die voor een half miljard euro schade… meer

 26. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021

  Indicator | 27 maart 2023

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 27. Fauna van de heide, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 28. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 29. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

  Indicator | 24 maart 2023

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands. … meer

 30. Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

  Indicator | 21 april 2023

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10… meer

 31. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023

  Indicator | 24 maart 2023

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 32. Dikte van de ozonlaag, 1980-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig… meer

 33. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

  Indicator | 22 maart 2023

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 34. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 35. Broeikasgas- en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  De broeikasgasintensiteit is de laatste 27 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.… meer

 36. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende… meer

 37. Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de landbouw met 25 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 38. Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of… meer

 39. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 20 maart 2023

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 40. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2021 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 41. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021

  Indicator | 15 maart 2023

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 42. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

  Indicator | 14 maart 2023

  Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 43. Fauna van bos, 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een… meer

 44. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

  Indicator | 17 maart 2023

  In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs… meer

 45. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022

  Indicator | 17 maart 2023

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 46. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2021 landelijk 78 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 89 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 47. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 48. Broedvogels van bos, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 49. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 50. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 51. Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 52. Geurhinder per bron, 2021

  Indicator | 14 maart 2023

  Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de… meer

 53. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

  Indicator | 1 maart 2023

  Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het… meer

 54. Verzurende depositie, 1990-2020

  Indicator | 1 maart 2023

  De verzurende depositie bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland ongeveer 2.000 mol zuur-equivalenten per ha. De verzurende depositie is sinds 1990 met 55% afgenomen. Dat is vooral… meer

 55. Geluidhinder per bron, 2021

  Indicator | 6 maart 2023

  In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten. … meer

 56. Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statistische overdracht uitkwam op… meer

 57. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021

  Indicator | 19 april 2023

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. … meer

 58. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2021 lager dan in 1990; maar de emissies van distikstofoxide (N2O) zijn… meer

 59. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2021

  Indicator | 21 februari 2023

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

 60. Otter, 2002-2020/2021

  Indicator | 20 februari 2023

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 61. Trend van boerenlandvogels, 1915-2021

  Indicator | 16 februari 2023

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan.… meer

 62. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2021

  Indicator | 19 april 2023

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 63. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze NEC-stoffen voldoen in 2021 aan de… meer

 64. Trend fauna van het land, 1990-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 65. Laadinfrastructuur mobiliteit, 2017- 2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Het aantal geregistreerde volledig elektrische- en plug-in hybride auto's is van 2017 tot en met 2021 meer dan verdubbeld tot 381.335 voertuigen. Het aantal (semi)publieke… meer

 66. Emissies broeikasgassen, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021… meer

 67. Ammoniak in lucht, 2005-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 µg/m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland (zie onder Concentraties voor verdere… meer

 68. Oppervlakte bos in Nederland, 1970-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het areaal met bos is in 2021 circa 363.800 hectare; bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag, gevolgd door de forse… meer

 69. Dood hout en bosbeheer, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De afgelopen decennia is de hoeveelheid dood hout in de Nederlandse bossen flink toegenomen. Zowel het volume liggend als staand dood hout is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Het… meer

 70. Areaal bostypen 1984-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal. … meer

 71. Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  In het Nederlandse bos is de totale voorraad levend en dood hout de laatste 20 jaar toegenomen. De hoeveelheid bijgroei en velling nemen juist af. In deze periode is het bos ouder… meer

 72. Eigendom van bossen, 1975-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal… meer

 73. Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met… meer

 74. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

  Indicator | 19 april 2023

  In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie. … meer

 75. Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

  Indicator | 7 februari 2023

  Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische… meer

 76. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 77. Afval van huishoudens, 1985-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 78. Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2020

  Indicator | 30 januari 2023

  In 2020 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat… meer

 79. Herkomst stikstofdepositie, 2021

  Indicator | 27 januari 2023

  Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste… meer

 80. Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 25 januari 2023

  Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de… meer

 81. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw, 1990- 2020

  Indicator | 24 januari 2023

  Mede door het meststoffenbeleid is de stikstof-efficiëntie (NUE) van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30% naar 50%. De NUE van een gemiddeld… meer

 82. Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

  Indicator | 24 januari 2023

  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In… meer

 83. Herkomst verzurende depositie, 2021

  Indicator | 24 januari 2023

  Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in… meer

 84. Ultrafijnstof in de lucht

  Indicator | 27 januari 2023

  Ultrafijnstof zijn hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het wordt steeds duidelijker dat deze deeltjes effecten kunnen hebben op de gezondheid. Voor ultrafijnstof bestaan… meer

 85. Vegetatie van landschapselementen in het agrarisch gebied, 1999-2020

  Indicator | 11 januari 2023

  Het aantal plantensoorten in landschapselementen in het agrarisch gebied neemt af. Vooral stikstofmijdende soorten nemen af. … meer

 86. Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020

  Indicator | 10 januari 2023

  Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners… meer

 87. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2021… meer

 88. Belastingen op energie, 2001-2020

  Indicator | 23 december 2022

  De overheid incasseerde in 2020 14,2 miljard euro aan belastingen op energie. Het gaat hierbij om accijns, brandstofbelasting, regulerende energiebelasting en emissierechten.… meer

 89. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2021 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 61 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 90. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 12 april 2023

  In 2021 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 23,2 miljard euro. Dit is 4,4 procent meer dan in 2020. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 91. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2021 ging het om een… meer

 92. Watervogels IJsselmeergebied, 1980-2021

  Indicator | 20 december 2022

  De ecologische omstandigheden voor vogels in het Natte hart van Nederland (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering… meer

 93. Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2021

  Indicator | 20 december 2022

  Doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland zijn sinds 1976 aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van deze eeuw is deze toename gestopt. … meer

 94. Internationaal belang Nederland voor watervogels

  Indicator | 19 december 2022

  Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels. … meer

 95. Benzeen in lucht, 1995-2020

  Indicator | 15 december 2022

  In 2020 bedroegen de gemeten jaargemiddelde benzeenconcentraties in Nederland 0,4 tot 1,1 µg/m³. Dat is ver onder de Europese grenswaarde van 5 µg/m³. De gemeten concentraties… meer

 96. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties 2000- 2021

  Indicator | 15 december 2022

  Het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling nam in de periode 2000-2021 toe van circa 526.000 naar 663.000. De provincies Noord-Holland,… meer

 97. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2020

  Indicator | 15 december 2022

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 98. UV-straling in Nederland, 1980-2021

  Indicator | 13 december 2022

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 99. Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal… meer

 100. Windturbines op land en op zee, 1990- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2403 eind 2021. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2020 en 2021 op land met 372… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.