Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 101 t/m 200 van de 454

 1. Trend van dagvlinders, 1992-2022

  Indicator | 16 mei 2023

  De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de… meer

 2. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021

  Indicator | 24 april 2023

  De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere door het gebruik van… meer

 3. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2021

  Indicator | 24 april 2023

  Sinds het begin van de jaren 90 is in alle grondsoortregio's de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven gedaald. De periode van droogte,… meer

 4. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021

  Indicator | 17 april 2023

  In 2021 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 128 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 4,1 procent meer dan in 2020. 95,8 miljard… meer

 5. Trend van libellen, 1850-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk… meer

 6. Vliegperiode vlinders, 1992-2022, en libellen, 1999-2022

  Indicator | 14 april 2023

  De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.… meer

 7. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 8. Fauna van de duinen, 1990-2021

  Indicator | 31 maart 2023

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 9. Living Planet Index Nederland, 1990-2021

  Indicator | 29 maart 2023

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 2,2% toegenomen. De laatste twaalf jaar is de trend stabiel. … meer

 10. Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt… meer

 11. Vegetatie van de duinen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal plantensoorten in de duinen is stabiel, maar het aantal kenmerkende soorten neemt af. De afname vindt plaats in droge duinen; in vochtige duinen neemt het aantal… meer

 12. Vegetatie van de heide, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in heide neemt af, met name in gebieden met hogere stikstofdepositie. … meer

 13. Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Het aantal kenmerkende plantensoorten in halfnatuurlijke graslanden neemt enigszins af. De afname vindt met name plaats in droge graslanden. … meer

 14. Vegetatie van bossen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  Kenmerkende plantensoorten van bossen gaan vooruit, vooral in bossen op klei- en veengronden. In bossen op de hoge zandgronden gaat het aantal kenmerkende bossoorten weliswaar nog… meer

 15. Vegetatie van open moerassen, 1999-2020

  Indicator | 29 maart 2023

  In moerassen neemt het aantal plantensoorten af, evenals het aantal plantensoorten dat kenmerkend is voor moerassen. Ruigtesoorten, bomen en struiken nemen juist toe. … meer

 16. Energielabels van woningen, 2010 t/m 2022

  Indicator | 28 maart 2023

  Per 31 december 2022 waren ruim 4,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 32% van deze woningen heeft een A label (of hoger), 17% een B label en 25% een C… meer

 17. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2022

  Indicator | 28 maart 2023

  In 2022 telt Nederland 80 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 18. Meteorologische gegevens, 1990-2022

  Indicator | 27 maart 2023

  2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. Afgelopen jaar was het op twee na warmste jaar sinds 1901 en kende een aantal stormen die voor een half miljard euro schade… meer

 19. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021

  Indicator | 27 maart 2023

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 20. Fauna van de heide, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 21. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2021

  Indicator | 24 maart 2023

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 22. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

  Indicator | 24 maart 2023

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands. … meer

 23. Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

  Indicator | 21 april 2023

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10… meer

 24. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023

  Indicator | 24 maart 2023

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 25. Dikte van de ozonlaag, 1980-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig… meer

 26. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

  Indicator | 22 maart 2023

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 27. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 28. Broeikasgas- en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2021

  Indicator | 21 maart 2023

  De broeikasgasintensiteit is de laatste 27 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.… meer

 29. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende… meer

 30. Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de landbouw met 25 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 31. Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

  Indicator | 20 maart 2023

  In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of… meer

 32. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 20 maart 2023

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 33. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021

  Indicator | 15 maart 2023

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 34. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

  Indicator | 14 maart 2023

  Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 35. Fauna van bos, 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een… meer

 36. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2021 landelijk 78 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 89 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 37. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 38. Broedvogels van bos, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 39. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 40. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 41. Geurhinder per bron, 2021

  Indicator | 14 maart 2023

  Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de… meer

 42. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

  Indicator | 1 maart 2023

  Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het… meer

 43. Verzurende depositie, 1990-2020

  Indicator | 1 maart 2023

  De verzurende depositie bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland ongeveer 2.000 mol zuur-equivalenten per ha. De verzurende depositie is sinds 1990 met 55% afgenomen. Dat is vooral… meer

 44. Geluidhinder per bron, 2021

  Indicator | 6 maart 2023

  In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten. … meer

 45. Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statistische overdracht uitkwam op… meer

 46. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021

  Indicator | 19 april 2023

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. … meer

 47. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2021 lager dan in 1990; maar de emissies van distikstofoxide (N2O) zijn… meer

 48. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2021

  Indicator | 19 september 2023

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

 49. Otter, 2002-2020/2021

  Indicator | 20 februari 2023

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 50. Trend van boerenlandvogels, 1915-2021

  Indicator | 16 februari 2023

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan.… meer

 51. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2021

  Indicator | 19 april 2023

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 52. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze NEC-stoffen voldoen in 2021 aan de… meer

 53. Trend fauna van het land, 1990-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 54. Laadinfrastructuur mobiliteit, 2017- 2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Het aantal geregistreerde volledig elektrische- en plug-in hybride auto's is van 2017 tot en met 2021 meer dan verdubbeld tot 381.335 voertuigen. Het aantal (semi)publieke… meer

 55. Emissies broeikasgassen, 1990-2021

  Indicator | 19 april 2023

  De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021… meer

 56. Ammoniak in lucht, 2005-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 µg/m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland (zie onder Concentraties voor verdere… meer

 57. Oppervlakte bos in Nederland, 1970-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het areaal met bos is in 2021 circa 363.800 hectare; bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag, gevolgd door de forse… meer

 58. Dood hout en bosbeheer, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De afgelopen decennia is de hoeveelheid dood hout in de Nederlandse bossen flink toegenomen. Zowel het volume liggend als staand dood hout is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Het… meer

 59. Areaal bostypen 1984-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal. … meer

 60. Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  In het Nederlandse bos is de totale voorraad levend en dood hout de laatste 20 jaar toegenomen. De hoeveelheid bijgroei en velling nemen juist af. In deze periode is het bos ouder… meer

 61. Eigendom van bossen, 1975-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal… meer

 62. Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met… meer

 63. Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

  Indicator | 7 februari 2023

  Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische… meer

 64. Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2020

  Indicator | 30 januari 2023

  In 2020 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat… meer

 65. Herkomst stikstofdepositie, 2021

  Indicator | 27 januari 2023

  Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste… meer

 66. Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 25 januari 2023

  Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de… meer

 67. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw, 1990- 2020

  Indicator | 24 januari 2023

  Mede door het meststoffenbeleid is de stikstof-efficiëntie (NUE) van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30% naar 50%. De NUE van een gemiddeld… meer

 68. Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

  Indicator | 24 januari 2023

  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In… meer

 69. Herkomst verzurende depositie, 2021

  Indicator | 24 januari 2023

  Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in… meer

 70. Ultrafijnstof in de lucht

  Indicator | 14 juni 2023

  Ultrafijnstof zijn hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het wordt steeds duidelijker dat deze deeltjes effecten kunnen hebben op de gezondheid. Voor ultrafijnstof bestaan… meer

 71. Vegetatie van landschapselementen in het agrarisch gebied, 1999-2020

  Indicator | 11 januari 2023

  Het aantal plantensoorten in landschapselementen in het agrarisch gebied neemt af. Vooral stikstofmijdende soorten nemen af. … meer

 72. Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020

  Indicator | 10 januari 2023

  Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners… meer

 73. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2021… meer

 74. Belastingen op energie, 2001-2020

  Indicator | 23 december 2022

  De overheid incasseerde in 2020 14,2 miljard euro aan belastingen op energie. Het gaat hierbij om accijns, brandstofbelasting, regulerende energiebelasting en emissierechten.… meer

 75. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2021 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 61 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 76. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 12 april 2023

  In 2021 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 23,2 miljard euro. Dit is 4,4 procent meer dan in 2020. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 77. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2021 ging het om een… meer

 78. Watervogels IJsselmeergebied, 1980-2021

  Indicator | 20 december 2022

  De ecologische omstandigheden voor vogels in het Natte hart van Nederland (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering… meer

 79. Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2021

  Indicator | 20 december 2022

  Doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland zijn sinds 1976 aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van deze eeuw is deze toename gestopt. … meer

 80. Internationaal belang Nederland voor watervogels

  Indicator | 19 december 2022

  Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels. … meer

 81. Benzeen in lucht, 1995-2020

  Indicator | 15 december 2022

  In 2020 bedroegen de gemeten jaargemiddelde benzeenconcentraties in Nederland 0,4 tot 1,1 µg/m³. Dat is ver onder de Europese grenswaarde van 5 µg/m³. De gemeten concentraties… meer

 82. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties 2000- 2021

  Indicator | 15 december 2022

  Het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling nam in de periode 2000-2021 toe van circa 526.000 naar 663.000. De provincies Noord-Holland,… meer

 83. Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal… meer

 84. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk, 2021

  Indicator | 6 december 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2021 19%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2021 van ruim 1% naar 36%. … meer

 85. Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

  Indicator | 30 november 2022

  De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of … meer

 86. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

  Indicator | 1 december 2022

  Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere… meer

 87. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 23 november 2022

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 88. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2022

  Indicator | 21 november 2022

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 89. Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

  Indicator | 21 november 2022

  In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding… meer

 90. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

  Indicator | 21 november 2022

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de… meer

 91. Europese aal, 2021

  Indicator | 23 november 2022

  Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft… meer

 92. Burgerbetrokkenheid bij natuur

  Indicator | 18 september 2023

  Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de… meer

 93. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

  Indicator | 18 november 2022

  In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij… meer

 94. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale… meer

 95. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 2016 en 2020 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw fors gedaald. Het gebruik van middelen voor schimmel- en bacteriebestrijding nam fors af,… meer

 96. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2021

  Indicator | 1 november 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2021 met 7 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 97. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2021

  Indicator | 1 november 2022

  In 2021 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,0 miljard euro in… meer

 98. Consumptieve bestedingen, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is de consumptie door huishoudens met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. … meer

 99. Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900… meer

 100. Exoten in Nederland, 1900-2020

  Indicator | 4 december 2023

  Het aantal nieuwe soorten dat zich door toedoen van de mens in Nederland vestigt, neemt sterk toe. Het merendeel van de exotische soorten zijn vooral de geleedpotigen (insecten) en… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.