Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 101 t/m 110 van de 457

 1. Bodemfauna Noordzee en bodemvisserij, 2016- 2019

  Indicator | 18 november 2021

  De bodemfauna van de Noordzee wordt sterk be├»nvloed door de bodemvisserij. De intensiteit en footprints voor verschillende vistuigen in de bodemvisserij zijn in kaart gebracht.… meer

 2. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 3. Muskusrat, 1950-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 4. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 17 november 2021

  De emissies naar lucht van kooldioxide en methaan zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2020 lager dan in 1990; de emissie van distikstofoxide is hoger dan in… meer

 5. Gebiedsgrootte natuurgebieden op het land, 1990-2019

  Indicator | 15 november 2021

  Door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland zijn tussen 1990 en 2019 natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden. De grote gebieden betreffen met name bosgebieden en… meer

 6. Vegetatie van wegbermen 1999-2018

  Indicator | 15 november 2021

  In de bermen van rijks- en overige wegen nemen bomen, struiken en ruigtesoorten toe, ondanks het beheer om dat te voorkomen.… meer

 7. Vogels in het Waddengebied, 1990-2020

  Indicator | 8 november 2021

  In Nederland zijn de doortrekkende en overwinterende watervogels in het Waddengebied gemiddeld toegenomen in het laatste decennium van de vorige eeuw, maar daarna zijn de aantallen… meer

 8. Trend van broedvogels, 1990-2020

  Indicator | 29 oktober 2021

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2020 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 9. Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2020

  Indicator | 29 oktober 2021

  De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990. … meer

 10. Omvang van de Nederlandse sportvisserij, 1990- 2020

  Indicator | 28 oktober 2021

  In Nederland zijn in 2020 bijna 700 duizend actieve sportvissers aangesloten bij de georganiseerde sportvisserij door middel van vispassen. Door de coronabeperkingen is het aantal… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.