Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 276 t/m 300 van de 457

 1. Temperatuurextremen in Nederland, 1907-2019

  Indicator | 4 juni 2020

  Temperaturen in Nederland zijn de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Dit heeft ook invloed op het vóorkomen van extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor… meer

 2. Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2018

  Indicator | 14 mei 2020

  Eind 2018 waren er in totaal 126 van de 176 in het Meerjarenprogramma Ontsnippering opgenomen knelpunten geheel opgelost en 40 gedeeltelijk opgelost door het nemen van mitigerende… meer

 3. Index Natuur en Landschap

  Indicator | 10 november 2020

  De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies… meer

 4. Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020

  Indicator | 12 mei 2020

  De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk… meer

 5. Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2019

  Indicator | 24 april 2020

  De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2019 gelijkmatig gestegen van 692 naar 873 millimeter. Dit is een toename van 26% in 110 jaar. De… meer

 6. Infrastructuur, 2018

  Indicator | 22 april 2020

  De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland. … meer

 7. Ruimte per inwoner, 1900-2015

  Indicator | 21 april 2020

  Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2015 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in… meer

 8. Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907- 2019

  Indicator | 21 april 2020

  De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1907 met 2,1 °C toegenomen. De zomer is het sterkst opgewarmd, gevolgd door de lente en herfst. De wereldgemiddelde temperatuur… meer

 9. Landvoetafdruk, 1990-2017

  Indicator | 11 september 2020

  Al het land dat nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze is in totaal ongeveer driemaal het… meer

 10. Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2018

  Indicator | 15 april 2020

  Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in… meer

 11. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2018

  Indicator | 15 april 2020

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 12. Fauna van stedelijk gebied, 1990-2018

  Indicator | 17 augustus 2020

  Soorten van stedelijk gebied zijn in de periode 1990-2018 gemiddeld in aantallen gedaald. Er zijn wel verschillen per soortgroep: de trend van dagvlinders is over de gehele periode… meer

 13. Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2018

  Indicator | 29 april 2020

  Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas en dakisolatie zijn de meest voorkomende isolatievormen. … meer

 14. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming. … meer

 15. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2018 afgenomen. … meer

 16. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 17. Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 9 oktober 2020

  De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof. Vooral de emissie van ammoniak… meer

 18. Geluidhinder per bron, 2016

  Indicator | 10 februari 2020

  In 2016 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer. … meer

 19. Geurhinder per bron, 2016

  Indicator | 10 februari 2020

  Geuren veroorzaakt door de buren zijn de belangrijkste oorzaak van hinder. Op landelijk niveau is de geurhinder door bedrijfsmatige activiteiten in de afgelopen decennia afgenomen.… meer

 20. Wintervogels, 1980-2018

  Indicator | 6 februari 2020

  Het aantal in Nederland overwinterende landvogels neemt sinds ongeveer 2000 af. Ook overwinteren er sinds die tijd minder zaadetende vogels in agrarische gebieden. … meer

 21. Akkergewassen en akkerflora, 1900-2018

  Indicator | 6 februari 2020

  In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat is gepaard gegaan met de afname van de akkerflora. … meer

 22. Kaart bodemgebruik van Nederland, 2015

  Indicator | 8 januari 2020

  Nederland is een groen land; meer dan vier vijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie. … meer

 23. Veranderingen bodemgebruik, 1996- 2015

  Indicator | 7 januari 2020

  Tussen 1996 en 2015 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,… meer

 24. Vegetatie van houtwallen en slootkanten, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  Zowel in houtwallen als in slootkanten neemt de bedekking van ruigtesoorten aanzienlijk toe. Toch is het aantal plantensoorten daarin niet afgenomen. … meer

 25. Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  In halfnatuurlijke graslanden nemen ruigtesoorten toe en kenmerkende soorten af. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.