Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 301 t/m 325 van de 457

 1. Vegetatie van bossen, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  Ruigtesoorten in bossen nemen toe, maar toch gaan kenmerkende plantensoorten van bossen vooruit. … meer

 2. Vegetatie duinen, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken en ruigtesoorten toe. Dat leidt tot een afname van de bedekking van kenmerkende soorten. … meer

 3. Vegetatie van open moerassen, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  In de Nederlandse moerassen nemen ruigtesoorten, struiken en bomen toe en loopt het aandeel van kenmerkende soorten terug. … meer

 4. Vegetatie van de heide, 1999-2018

  Indicator | 29 november 2019

  Bomen en struiken nemen toe op de heide. De vergrassing van de heide is de laatste 20 jaar niet verder toegenomen. … meer

 5. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2017

  Indicator | 22 november 2019

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 6. Stikstofdepositie, 1990-2018

  Indicator | 25 november 2019

  De depositie van stikstof bedroeg in 2018, gemiddeld over Nederland 1730 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 36 procent afgenomen sinds 1990. Vanaf… meer

 7. Herkomst stikstofdepositie, 2018

  Indicator | 23 december 2019

  Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 68% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 46% verreweg de grootste bijdrage aan de… meer

 8. Stikstofoxiden in lucht, 1990-2018

  Indicator | 14 november 2019

  De gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx) op regionale stations bedroeg in 2018 18 µg/m³ (uitgedrukt als stikstofdioxide, NO2). In steden kunnen de… meer

 9. Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018

  Indicator | 27 september 2019

  Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. … meer

 10. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2018

  Indicator | 9 maart 2020

  Het betreft hier de feitelijke emissies op Nederlands grondgebied. De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies, berekend volgens de… meer

 11. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2018

  Indicator | 27 september 2019

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2018 aanzienlijk lager dan in 1990. De… meer

 12. Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2018

  Indicator | 25 september 2019

  Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze… meer

 13. Zwaveldioxide in lucht, 1990-2018

  Indicator | 18 september 2019

  Zwaveldioxide (SO2)-concentraties zijn de afgelopen decennia enorm gedaald en blijven laag. Al sinds 1998 zijn de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen niet meer overschreden. In… meer

 14. CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS, 2005-2018

  Indicator | 11 september 2019

  De circa 430 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2018 in totaal 87,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is een daling… meer

 15. Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid, 1992-2018

  Indicator | 29 augustus 2019

  Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de overheid is in 2018 82 procent lager dan in 2013. De resterende chemische onkruidbestrijding is vooral toegepast op spoorbanen en… meer

 16. Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2017

  Indicator | 22 augustus 2019

  Met luchtkwaliteitsmetingen kan men trends in emissies en daaruit berekende concentraties volgen. Het blijkt dat zowel de emissies als de gemeten concentraties van stikstofoxiden,… meer

 17. Niet-ioniserende straling: bronnen, effecten en beleid

  Indicator | 8 augustus 2019

  Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te… meer

 18. Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

  Indicator | 18 mei 2022

  Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een verhoogd risico lopen om leukemie te krijgen. In Nederland woonden in 2008… meer

 19. Visserijsterfte bij visbestanden in de Noordzee, 1947-2018

  Indicator | 5 augustus 2019

  In 2018 werden de bestanden van haring en schol op het duurzaamheidsniveau bevist. De visserijsterfte lag onder het duurzaamheidsdoel. Voor het kabeljauwbestand lag de… meer

 20. Visvangst in de Noordzee, 2002-2019

  Indicator | 5 augustus 2019

  De visvangst is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van een lagere visstand en daaruit voortkomende visserijmaatregelen. … meer

 21. Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

  Indicator | 5 augustus 2019

  In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de… meer

 22. Inleiding tot het broeikaseffect

  Indicator | 5 juli 2019

  Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat. … meer

 23. Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2016

  Indicator | 3 juli 2019

  De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2016 licht afgenomen van 3,2 naar 2,7 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als… meer

 24. Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2019

  Indicator | 24 juni 2019

  Het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee geeft plaats aan een groot aantal economische gebruiksfuncties. Deze staan vaak op gespannen voet met de natuurfuncties van het… meer

 25. Herkomst verzurende depositie, 2017

  Indicator | 12 juni 2019

  Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De zwavel- en stikstofdepositie leveren samen een bijna even grote bijdrage aan de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.