Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 326 t/m 350 van de 457

 1. Verzurende depositie, 1990-2017

  Indicator | 15 juli 2019

  De verzurende depositie bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 2.200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan… meer

 2. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2017

  Indicator | 23 april 2019

  In 2017 ondernam bijna 60% van de bevolking één of meer activiteiten voor de natuur. Vooral het aantal mensen dat afval opruimt en het aantal mensen dat planten en dieren… meer

 3. Sloop en export van motorvoertuigen, 2000-2018

  Indicator | 15 april 2019

  Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat na jaren van daling, de laatste drie jaar een stijging zien. In 2018 zijn er 242… meer

 4. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2017

  Indicator | 20 maart 2019

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. Ongeveer 90% van de Nederlanders vindt de achteruitgang van natuur en biodiversiteit… meer

 5. Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2016

  Indicator | 20 maart 2019

  Het huishoudelijk waterverbruik van Nederlanders is in 2016 weer licht toegenomen. Belangrijke redenen voor de stijging ten opzichte van 2013 is een hoger gebruik voor… meer

 6. Planten en verzuring en verdroging van vennen

  Indicator | 29 januari 2019

  De vennen hebben tot eind jaren tachtig sterk te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Door zowel verbetering van de neerslag- en luchtkwaliteit en hydrologische… meer

 7. Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2016

  Indicator | 21 januari 2019

  Op 96 procent van het areaal glasgroenten zijn in 2016 plaaginsecten en -mijten biologisch bestreden. Bij de teelt van bloemen en sierplanten onder glas was dit op 69 procent van… meer

 8. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016

  Indicator | 11 februari 2019

  Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het… meer

 9. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016

  Indicator | 16 januari 2019

  Tussen 2012 en 2016 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw licht gedaald. Het gebruik van middelen voor onkruidbestrijding en loofdoding is fors… meer

 10. Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas, 2012-2016

  Indicator | 16 januari 2019

  Het percentage landbouwareaal waarop onkruiden, ziekten en plagen mechanisch worden bestreden is tussen 2012 en 2016 licht gedaald van 27 naar 26 procent. In de akkerbouw is het… meer

 11. CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto's, 1998-2017

  Indicator | 9 januari 2019

  De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's in Nederland neemt sinds 2015 weer toe. Nederland is hierdoor in de EU geen koploper meer. De toename wordt… meer

 12. Grondwater Kaderrichtlijn Water, 2015

  Indicator | 5 december 2018

  De algemene toestand van het grondwater was in 2015 overwegend goed. Regionaal voldeed de kwaliteit van het grondwater echter niet in grondwaterafhankelijke oppervlaktewateren en… meer

 13. Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2010-2017

  Indicator | 16 oktober 2018

  In 2017 werden 194 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is iets minder dan in 2016. Met ruim 71 procent werden hiervan de meeste kilometers gereisd in een personenauto. Het… meer

 14. Aantal soorten in Nederland, 2018

  Indicator | 18 oktober 2018

  Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd. … meer

 15. Mossen en korstmossen van de Habitatrichtlijn, 2004-2018

  Indicator | 20 september 2018

  Een aantal mos- en korstmossoorten staat vermeld op de Habitatrichtlijn. Geel schorpioenmos neemt sinds de eerste waarnemingen toe in verspreiding, en ook de trend van de… meer

 16. Zoetwatervissen, 1990-2017

  Indicator | 19 september 2018

  Soorten van schoon water zijn sinds 1990 toegenomen, terwijl soorten die vervuild water tolereren zijn afgenomen. … meer

 17. Nationale parken, 2018

  Indicator | 18 september 2018

  Nederland heeft 20 nationale parken ingesteld met als doel de natuur duurzaam in stand te houden en kenmerkende natuurwaarden verder te ontwikkelen. Hiermee volgt Nederland een… meer

 18. Verkoopprijs woningen, 2017

  Indicator | 6 september 2018

  De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2017 gemiddeld 7,6 procent hoger dan in 2016. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 263 duizend euro betaald voor een bestaande… meer

 19. Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2017

  Indicator | 6 september 2018

  In de stedelijke gebieden wordt relatief meer gewerkt dan gewoond. In 2017 bevindt 18 procent van alle arbeidsplaatsen in Nederland zich in de vier grootste steden. Tegelijkertijd… meer

 20. Ontwikkeling ruimtegebruik in Nationale Landschappen, 2000-2017

  Indicator | 2 maart 2021

  Tot 2012 werden in de Nationale Landschappen minder woningen gebouwd dan het landelijk gemiddelde. Na het vervallen van het nationale beleid voor de Nationale Landschappen, in… meer

 21. Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000-2016

  Indicator | 6 september 2018

  De uitgaven van het Rijk voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur werden de afgelopen periode grotendeels bepaald door de aanleg van grote infrastructurele projecten… meer

 22. Bundeling werken binnen nationale bundelingsgebieden, 2000-2016

  Indicator | 6 september 2018

  Tussen 2007 en 2016 is het aandeel werken binnen nationale bundelingsgebieden niet sterk veranderd. Ruim de helft van de bedrijfsvestigingen en bijna 60 procent van het aantal… meer

 23. Bundeling wonen in nationale bundelingsgebieden, 2000-2017

  Indicator | 6 september 2018

  Tussen 2000 en 2017 is het aandeel woningen en inwoners binnen nationale bundelingsgebieden niet sterk veranderd. Er was een lichte toename. Iets meer dan de helft van het aantal… meer

 24. Passeertijd sluizen en ongevallen binnenvaart, 2000-2016

  Indicator | 6 september 2018

  Het aandeel passages dat aan de normtijd voor het passeren van sluizen op het hoofdvaarwegennet voldoet, daalde tussen 2008 en 2012, maar bleef vanaf 2013 vrijwel constant, op 80… meer

 25. Beschermde stads- en dorpsgezichten en wederopbouwgebieden, 1965-2017

  Indicator | 6 september 2018

  Vanaf de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961 tot eind 2017 zijn 472 beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. In deze periode zijn 3 beschermde stads- en… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.