Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 351 t/m 375 van de 457

 1. Beschikbaarheid hoofdinfrastructuur, 2010-2016

  Indicator | 6 september 2018

  Het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet voldeden in 2010-2016 aan de gestelde normen voor beschikbaarheid: het hoofdwegennet zat ruim boven de norm en het vaarwegennet er net… meer

 2. Aanbod openbaar vervoer, 2000-2017

  Indicator | 6 september 2018

  Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2017 toegenomen (31 procent meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor en het aanbod aan Intercity's is sterk… meer

 3. Economische ontwikkeling in regio's met concentratie van topsectoren, 2014-2016

  Indicator | 6 september 2018

  De stedelijke regio's doen het economisch over het algemeen beter dan de overige delen van het land. Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner is het hoogst in de… meer

 4. Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2016

  Indicator | 6 september 2018

  Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens gezamenlijk in de overslag in de Hamburg-Le Havrerange was tussen 2002 en 2016 vrijwel stabiel met waarden tussen 44 en 48 procent. … meer

 5. Ontwikkeling mobiliteit, 2005-2016

  Indicator | 6 september 2018

  De afgelopen 10 jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met 3 procent toe. De per auto afgelegde reizigerskilometers (als bestuurder en… meer

 6. Bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer (ov) in 2014, op basis van de bereikbaarheidsindicator (BBI)

  Indicator | 6 september 2018

  In 2014 waren veel gemeenten in de brede Randstad (Noord- en Zuid-Holland en Almere) met de auto relatief slecht bereikbaar in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Utrecht en… meer

 7. Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2017

  Indicator | 17 augustus 2020

  Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.… meer

 8. Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2015

  Indicator | 19 november 2021

  Agrarisch gebied en bossen zijn verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan deze gebieden laat tussen 2006 en 2015 een gestage groei zien. Het… meer

 9. Beschermingsstatus van dieren en planten, 2018

  Indicator | 5 september 2018

  De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging. … meer

 10. Trends in kwaliteit van natuur, 1990- 2017

  Indicator | 26 oktober 2021

  Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. De daling van de gemiddelde ecosysteemkwaliteit in natuurgebieden op het land is gestopt. De… meer

 11. Thema Afvalbeheer: beleid

  Indicator | 23 augustus 2018

  In november 2017 is het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2017-2029 vastgesteld (I en W, 2017a). LAP3 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2029.… meer

 12. Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990- 2016

  Indicator | 11 juli 2018

  De natuurkwaliteit gebaseerd op waterplanten in Nederland is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een matige of goede kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 25 jaar is een… meer

 13. Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990- 2016

  Indicator | 11 juli 2018

  De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2016 is… meer

 14. Korstmossen en ammoniak, 1991-2016

  Indicator | 9 juli 2018

  Het aantal ammoniakminnende korstmossen op bomen nam tot 1998 toe. Daarna is een dalende trend ingezet.… meer

 15. Weekdieren van de Habitatrichtlijn, 2004-2017

  Indicator | 17 augustus 2020

  Van de vijf weekdiersoorten van de Habitatrichtlijn gaan er twee achteruit en is er één (reeds lang geleden) verdwenen uit Nederland. Van twee soorten is de trend onzeker. … meer

 16. Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland, 2000- 2016

  Indicator | 2 juli 2018

  Door de economische crisis is het verbruik van tropisch hout sinds 2007 afgenomen. De invoer van tropisch hout is tot 2013, met een kleine opleving in 2011, gedaald met 48 procent… meer

 17. Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 2000-2016

  Indicator | 2 juli 2018

  In 2016 bedroeg het verbruik van hout en houtproducten in Nederland 14,3 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan werd 37 procent toegepast bij de productie van papier en karton en… meer

 18. Trend in vaatplanten, 1990-2017

  Indicator | 18 mei 2018

  Vaatplanten gaan gemiddeld genomen vooruit in verspreiding. Sinds 1995 liep het aantal bedreigde soorten terug en daalde de mate van bedreiging. In 2017 is het aantal bedreigde… meer

 19. Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

  Indicator | 19 april 2018

  Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn… meer

 20. Kevers, kreeften en bloedzuigers van de Habitatrichtlijn, 2012-2017

  Indicator | 17 augustus 2020

  Het oorspronkelijke areaal van het vliegend hert en twee waterroofkevers is de afgelopen eeuw sterk ingekrompen, terwijl de vermiljoenkever aan een opmars bezig lijkt te zijn. Van… meer

 21. Winning en verbruik van oppervlaktedelfstoffen, 2000-2016

  Indicator | 17 januari 2018

  Veel bouwgrondstoffen als grind, zand en klei worden als oppervlaktedelfstof in Nederland gewonnen. Van de meeste oppervlaktedelfstoffen zijn de voorraden zeer groot. De… meer

 22. Invloed voorgenomen beleid op geschiktheid ruimtelijke- en milieucondities voor landnatuur 2027

  Indicator | 8 december 2017

  Bij uitvoering van voorgenomen beleidsmaatregelen van provincies en Rijk zal naar verwachting het areaal met gunstige ruimtelijke- en milieucondities voor landnatuur toenemen. Dit… meer

 23. Modelberekening doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn in 2027 en bijdragen provincies

  Indicator | 8 december 2017

  Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor landnatuur neemt toe van circa 55% in 2015 tot 65% in 2027 indien het provinciale natuurbeleid, het KRW-beleid en het… meer

 24. Brakwater- en kwelderweekdieren, 1900-2015

  Indicator | 30 oktober 2017

  In de twintigste eeuw is de verspreiding van weekdieren van kwelders en brakwatergebieden gekrompen. Dat komt vooral door de afsluiting van de Zuiderzee en de Deltawerken. … meer

 25. Zoutwatervissen kinderkamersoorten, 1990-2015

  Indicator | 13 november 2017

  Een aantal vissoorten gebruikt de kustzone, het Waddengebied en het Deltagebied als opgroeigebied. Deze "kinderkamersoorten" gaan daar sinds 1990 gemiddeld achteruit in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.