Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 301 t/m 400 van de 454

 1. Staat van instandhouding soorten en habitattypen Habitatrichtlijn en trends vogels Vogelrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 4 mei 2023

  In Nederland heeft ca 90% van de habitattypen een ongunstige Staat van Instandhouding (svi). Ongeveer drie kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een ongunstige svi. Van… meer

 2. Oppervlaktewater in Nederland

  Indicator | 13 februari 2023

  Nederland heeft een grote verscheidenheid aan oppervlaktewater, zoals stilstaand en stromend water, zoet, zout en brak water, wateren die wel of niet geïsoleerd zijn en in grootte… meer

 3. Budget vervanging en renovatie hoofd-infrastructuur en watersysteem 2016-2020

  Indicator | 3 juni 2021

  Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is.… meer

 4. Energieverbruik door huishoudens, 1990-2019

  Indicator | 3 mei 2021

  In 2019 verbruiken huishoudens bijna 6 procent minder aardgas en bijna 1 procent minder elektriciteit dan in het jaar ervoor. Het aardgas- en elektriciteitsverbruik is in… meer

 5. Nestsucces van boerenlandvogels, 2000-2019

  Indicator | 25 april 2021

  Bij vogels van het open boerenland (grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp en slobeend) blijkt het nestsucces sinds 2012 gedaald. Bij erf- en struweelvogels (boerenzwaluw,… meer

 6. Emissie broeikasgassen in Europa, 1990- 2018

  Indicator | 7 april 2021

  In 2018 zijn de emissies van broeikasgassen (exclusief landgebruik, wijzigingen in landgebruik en bosbouw) in de Europese Unie (EU28) met 25% afgenomen t.o.v. 1990. De emissies… meer

 7. Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019

  Indicator | 7 april 2021

  De laatste jaren is het aandeel kunststof (verpakkings)afval in huishoudelijk restafval afgenomen van 14 procent in 2017 tot 12 procent in 2019. Gft-afval (groente-, fruit- en… meer

 8. Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP, 2013-2018

  Indicator | 7 april 2021

  In 2018 bedragen de totale milieu-uitgaven 2,5 procent van het BBP, gelijk aan het cijfer van het voorgaande jaar. Dit is een kleine afname ten opzichte van de jaren 2013-2015,… meer

 9. Milieu-investeringen naar sector en milieucompartiment, 2013-2018

  Indicator | 7 april 2021

  In 2018 zijn de totale milieu-investeringen ruim 7 procent hoger dan in het voorgaande jaar maar 17 procent lager dan in het topjaar 2015 waarin er grote investeringen waren in… meer

 10. Netto milieulasten naar sector, 2013-2018

  Indicator | 7 april 2021

  Voor de sectoren overheid en bedrijven zijn de netto milieulasten in 2018 gestegen met resp. 4 en 10 procent t.o.v. het voorgaande jaar. Voor de overheid zijn de netto milieulasten… meer

 11. Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018

  Indicator | 7 april 2021

  De totale uitgaven in 2018 aan milieubeschermende maatregelen bedragen 19,4 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor en ruim 10 procent meer dan in 2013. Van de… meer

 12. Ecosysteemdiensten in Nederland, 2020

  Indicator | 16 februari 2021

  De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan… meer

 13. Concentratie broeikasgassen, 1950-2018

  Indicator | 4 februari 2021

  De mondiaal gemiddelde concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en diverse fluorhoudende gassen in de atmosfeer zijn ook in recente jaren… meer

 14. Versterkte Broeikaswerking, 1950-2018

  Indicator | 4 februari 2021

  De versterkte broeikaswerking van de gezamenlijke broeikasgassen in de atmosfeer is tot en met 2018 verder toegenomen en bedraagt bijna 2,7 W/m2. Dit is een stijging van 0.4 W/m2… meer

 15. Hamster, 1999-2020

  Indicator | 21 januari 2021

  Het uitsterven van de wilde hamster, ook wel bekend onder de naam korenwolf, in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters… meer

 16. Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018. … meer

 17. Temperatuur oppervlaktewater, 1910- 2019

  Indicator | 22 december 2020

  De gemiddelde watertemperatuur van de grote rivieren is met bijna drie graden toegenomen in de afgelopen honderd jaar. De lozing van koelwater en de stijging van de… meer

 18. Bruinvis in de Noordzee, 1991- 2019

  Indicator | 22 november 2021

  De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de… meer

 19. Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

  Indicator | 10 november 2020

  Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst. … meer

 20. Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar. … meer

 21. Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

  Indicator | 10 november 2020

  In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong. … meer

 22. Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004… meer

 23. Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Na 2000 is het storten van afval van huishoudens sterk afgenomen en is meer afval nuttig toegepast. In 2014 werd ruim 98 procent nuttig toegepast (inclusief verbranden met energie… meer

 24. Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2018 werd 61 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond,… meer

 25. Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Na jaren van stijging is de hoeveelheid vrijgekomen inmiddels gestabiliseerd rond de 61 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Van de… meer

 26. Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  In 2016 kwam bijna 5,8 miljard kilogram kantoor-, winkel- en dienstenafval vrij. Het overgrote deel van dit afval wordt nuttig toegepast. … meer

 27. Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op ongeveer 24 miljard kg. Het aandeel nuttige toepassing van het afval bedraagt 97%. … meer

 28. Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 stonden er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Dat is 5,8 procent meer dan in 2012. Van de totale woningvoorraad is het aandeel koopwoningen het grootst.… meer

 29. Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 waren er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Van deze woningen is 11,5% in 2005 of later gebouwd. … meer

 30. Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019

  Indicator | 8 oktober 2020

  Volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn was in 2019 van de onderzochte zwemwaterlocaties 94,4% van de binnenwateren en 97,8% van de kustwateren veilig voor de… meer

 31. Emissiereductiedoelstellingen water

  Indicator | 8 oktober 2020

  Al ongeveer vijftig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken,… meer

 32. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

  Indicator | 8 oktober 2020

  Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het… meer

 33. Belang van lopen als verplaatsing toegenomen

  Indicator | 1 oktober 2020

  In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. Het aantal afgelegde kilometers te voet is tussen 2010 en 2017 met 4,1%… meer

 34. Kans op een Elfstedentocht, 1901- 2020

  Indicator | 1 oktober 2020

  Sinds het begin van de vorige eeuw zijn de winters in Nederland warmer geworden. Zo is het aantal ijsdagen, dat zijn dagen met een maximum dagtemperatuur onder nul, afgenomen van… meer

 35. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2018

  Indicator | 7 februari 2023

  De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Dit blijkt uit de analyse van zes meetstations… meer

 36. Multimodale verplaatsingen, 2010-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Een multimodale verplaatsing is een verplaatsing met ten minste twee verschillende vervoerwijzen. Het aandeel multimodale verplaatsingen bedraagt in 2017 ongeveer 3% van alle… meer

 37. Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 ingevoerd om de planning van het stedelijke ruimtegebruik efficiënter te maken. In 2017 is de Ladder voor duurzame… meer

 38. Openheid van werelderfgoederen, 2019

  Indicator | 29 september 2020

  Werelderfgoederen zijn door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn mits deze de uitzonderlijke universele waarde verbonden… meer

 39. Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren voor provincies en Rijk

  Indicator | 11 september 2020

  Toestand van de biodiversiteit niet zo goed als beoogd, tekenen van herstel zichtbaar voor enkele ecosystemen en soorten. … meer

 40. Voedselverspilling

  Indicator | 4 mei 2023

  Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven.… meer

 41. Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

  Indicator | 2 september 2020

  De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik… meer

 42. Straling in de woning, 1930-2012

  Indicator | 27 augustus 2020

  De radonconcentratie in Nederlandse woningen, gebouwd tussen 1930 en 2012, bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. De concentratie van vervalproducten van thoron is gemiddeld 0,64 Bq/m3.… meer

 43. Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

  Indicator | 24 augustus 2020

  Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale… meer

 44. Biologische kwaliteit KRW provincies, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek … meer

 45. Europese Kaderrichtlijn Water

  Indicator | 30 juli 2020

  In de Europese Kaderrichtlijn Water is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In de KRW is een methode ontwikkeld… meer

 46. Areaal en ontwikkeling van kwelders en schorren 1800- 2017

  Indicator | 9 juli 2020

  Door waterstaatkundige ingrepen is het areaal kwelders en schorren sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het… meer

 47. Set van beleidsrelevante natuurindicatoren

  Indicator | 8 juli 2020

  De set van beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) voor provincies en Rijk is gebaseerd op de informatiebehoeftes over (doelen voor) biodiversiteit. We schetsen hier hoe we… meer

 48. Biodiversiteitsindicatoren in relatie tot natuurbeleid van provincies en Rijk

  Indicator | 8 juli 2020

  Verschillende indicatoren zijn nodig om de beleidscyclus van het natuurbeleid te dienen. … meer

 49. Verwerking van autowrakken, 1993-2019

  Indicator | 29 juni 2020

  In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent… meer

 50. Trend fauna in natuurgebieden op land provincies, 1990-2018

  Indicator | 24 juni 2020

  Diersoorten die kenmerkend zijn voor natuurgebieden op land zijn sinds 1990 in de meeste provincies afgenomen. Zo namen diersoorten van heide en open duin gemiddeld af, terwijl… meer

 51. Ecosysteemkwaliteit (areaal) landnatuur provincies, 1994-2017

  Indicator | 29 juni 2020

  Het aandeel landnatuur met een (vrij) hoge ecosysteemkwaliteit varieert tussen de 15% en 50% tussen de provincies. In twee provincies is het aandeel landnatuur met een afname in… meer

 52. Toestand milieu- en ruimtelijke condities landnatuur provincies, 2018

  Indicator | 24 juni 2020

  Alle provincies hebben nog aanzienlijke oppervlaktes landnatuur met ongunstige milieu- en ruimtelijke condities. Ongunstige condities belemmeren duurzaam voorkomen van soorten en… meer

 53. Ecosysteemkwaliteit (areaal), 1994-2017

  Indicator | 25 november 2020

  Een indicator voor de kwaliteit van ecosystemen is de mate van voorkomen van kwalificerende soorten in het natuurareaal. Bijna 40 procent van de oppervlakte landnatuur heeft een… meer

 54. Trends Rode Lijstsoorten per provincie, 1990-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Sinds 1990 neemt de mate van bedreiging van Rode Lijstsoorten (fauna) in de meeste provincies niet verder toe: in bijna alle provincies zijn er meer Rode Lijstsoorten die in… meer

 55. Broedvogels Vogelrichtlijn Bijlage I per provincie, 1990-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  In bijna alle provincies is het aantal soorten broedvogels van Bijlage I die een stabiele of toenemende trend in populatieomvang vertonen groter dan het aantal soorten met een… meer

 56. Bijdrage provincies aan doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Elke provincie draagt bij aan de realisatie van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De aard en de mate waarin wordt bijgedragen verschilt per provincie. … meer

 57. Trends milieucondities landnatuur provincies, 1999-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Trendgegevens, afgeleid van vegetatieontwikkelingen in natuurgebieden, laten zien dat de milieucondities in verschillende ecosysteemtypen in de meeste provincies gemiddeld genomen… meer

 58. Geschiktheid grondwaterstand verdrogingsgevoelige landnatuur, 2018

  Indicator | 23 februari 2023

  Terreinen met te lage grondwaterstanden worden als matig of slecht beoordeeld; de condities zijn niet geschikt voor het halen van de gewenste natuurkwaliteit. Deze matige en… meer

 59. Geschiktheid zuurgraad bodem verzuringsgevoelige landnatuur, 2018

  Indicator | 24 juni 2020

  De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in (half)natuurlijke graslanden, open duin en moeras voldoet de zuurgraad op een deel… meer

 60. Aandeel beschermde natuurgebieden in Nederland

  Indicator | 25 november 2020

  Het aandeel beschermd natuurgebied in Nederland is 26% van het areaal land en binnenwateren (inclusief IJsselmeer). Het aandeel wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden is 15% van… meer

 61. Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2018

  Indicator | 14 mei 2020

  Eind 2018 waren er in totaal 126 van de 176 in het Meerjarenprogramma Ontsnippering opgenomen knelpunten geheel opgelost en 40 gedeeltelijk opgelost door het nemen van mitigerende… meer

 62. Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020

  Indicator | 12 mei 2020

  De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk… meer

 63. Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2018

  Indicator | 29 april 2020

  Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas en dakisolatie zijn de meest voorkomende isolatievormen. … meer

 64. Wintervogels, 1980-2018

  Indicator | 6 februari 2020

  Het aantal in Nederland overwinterende landvogels neemt sinds ongeveer 2000 af. Ook overwinteren er sinds die tijd minder zaadetende vogels in agrarische gebieden. … meer

 65. Akkergewassen en akkerflora, 1900-2018

  Indicator | 6 februari 2020

  In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat is gepaard gegaan met de afname van de akkerflora. … meer

 66. Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018

  Indicator | 27 september 2019

  Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. … meer

 67. Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2018

  Indicator | 25 september 2019

  Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze… meer

 68. Zwaveldioxide in lucht, 1990-2018

  Indicator | 18 september 2019

  Zwaveldioxide (SO2)-concentraties zijn de afgelopen decennia enorm gedaald en blijven laag. Al sinds 1998 zijn de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen niet meer overschreden. In… meer

 69. CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS, 2005-2018

  Indicator | 11 september 2019

  De circa 430 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2018 in totaal 87,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is een daling… meer

 70. Niet-ioniserende straling: bronnen, effecten en beleid

  Indicator | 8 augustus 2019

  Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te… meer

 71. Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

  Indicator | 18 mei 2022

  Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een verhoogd risico lopen om leukemie te krijgen. In Nederland woonden in 2008… meer

 72. Visserijsterfte bij visbestanden in de Noordzee, 1947-2018

  Indicator | 5 augustus 2019

  In 2018 werden de bestanden van haring en schol op het duurzaamheidsniveau bevist. De visserijsterfte lag onder het duurzaamheidsdoel. Voor het kabeljauwbestand lag de… meer

 73. Visvangst in de Noordzee, 2002-2019

  Indicator | 5 augustus 2019

  De visvangst is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van een lagere visstand en daaruit voortkomende visserijmaatregelen. … meer

 74. Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

  Indicator | 5 augustus 2019

  In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de… meer

 75. Inleiding tot het broeikaseffect

  Indicator | 5 juli 2019

  Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat. … meer

 76. Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2016

  Indicator | 3 juli 2019

  De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2016 licht afgenomen van 3,2 naar 2,7 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als… meer

 77. Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2019

  Indicator | 24 juni 2019

  Het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee geeft plaats aan een groot aantal economische gebruiksfuncties. Deze staan vaak op gespannen voet met de natuurfuncties van het… meer

 78. Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2016

  Indicator | 20 maart 2019

  Het huishoudelijk waterverbruik van Nederlanders is in 2016 weer licht toegenomen. Belangrijke redenen voor de stijging ten opzichte van 2013 is een hoger gebruik voor… meer

 79. Planten en verzuring en verdroging van vennen

  Indicator | 29 januari 2019

  De vennen hebben tot eind jaren tachtig sterk te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Door zowel verbetering van de neerslag- en luchtkwaliteit en hydrologische… meer

 80. CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto's, 1998-2017

  Indicator | 9 januari 2019

  De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's in Nederland neemt sinds 2015 weer toe. Nederland is hierdoor in de EU geen koploper meer. De toename wordt… meer

 81. Grondwater Kaderrichtlijn Water, 2015

  Indicator | 5 december 2018

  De algemene toestand van het grondwater was in 2015 overwegend goed. Regionaal voldeed de kwaliteit van het grondwater echter niet in grondwaterafhankelijke oppervlaktewateren en… meer

 82. Aantal soorten in Nederland, 2018

  Indicator | 18 oktober 2018

  Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd. … meer

 83. Mossen en korstmossen van de Habitatrichtlijn, 2004-2018

  Indicator | 20 september 2018

  Een aantal mos- en korstmossoorten staat vermeld op de Habitatrichtlijn. Geel schorpioenmos neemt sinds de eerste waarnemingen toe in verspreiding, en ook de trend van de… meer

 84. Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2017

  Indicator | 6 september 2018

  In de stedelijke gebieden wordt relatief meer gewerkt dan gewoond. In 2017 bevindt 18 procent van alle arbeidsplaatsen in Nederland zich in de vier grootste steden. Tegelijkertijd… meer

 85. Ontwikkeling ruimtegebruik in Nationale Landschappen, 2000-2017

  Indicator | 2 maart 2021

  Tot 2012 werden in de Nationale Landschappen minder woningen gebouwd dan het landelijk gemiddelde. Na het vervallen van het nationale beleid voor de Nationale Landschappen, in… meer

 86. Beschermde stads- en dorpsgezichten en wederopbouwgebieden, 1965-2017

  Indicator | 6 september 2018

  Vanaf de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961 tot eind 2017 zijn 472 beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. In deze periode zijn 3 beschermde stads- en… meer

 87. Beschikbaarheid hoofdinfrastructuur, 2010-2016

  Indicator | 6 september 2018

  Het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet voldeden in 2010-2016 aan de gestelde normen voor beschikbaarheid: het hoofdwegennet zat ruim boven de norm en het vaarwegennet er net… meer

 88. Aanbod openbaar vervoer, 2000-2017

  Indicator | 6 september 2018

  Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2017 toegenomen (31 procent meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor en het aanbod aan Intercity's is sterk… meer

 89. Economische ontwikkeling in regio's met concentratie van topsectoren, 2014-2016

  Indicator | 6 september 2018

  De stedelijke regio's doen het economisch over het algemeen beter dan de overige delen van het land. Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner is het hoogst in de… meer

 90. Beschermingsstatus van dieren en planten, 2018

  Indicator | 5 september 2018

  De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging. … meer

 91. Thema Afvalbeheer: beleid

  Indicator | 23 augustus 2018

  In november 2017 is het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2017-2029 vastgesteld (I en W, 2017a). LAP3 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2029.… meer

 92. Korstmossen en ammoniak, 1991-2016

  Indicator | 9 juli 2018

  Het aantal ammoniakminnende korstmossen op bomen nam tot 1998 toe. Daarna is een dalende trend ingezet.… meer

 93. Weekdieren van de Habitatrichtlijn, 2004-2017

  Indicator | 17 augustus 2020

  Van de vijf weekdiersoorten van de Habitatrichtlijn gaan er twee achteruit en is er één (reeds lang geleden) verdwenen uit Nederland. Van twee soorten is de trend onzeker. … meer

 94. Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland, 2000- 2016

  Indicator | 2 juli 2018

  Door de economische crisis is het verbruik van tropisch hout sinds 2007 afgenomen. De invoer van tropisch hout is tot 2013, met een kleine opleving in 2011, gedaald met 48 procent… meer

 95. Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 2000-2016

  Indicator | 2 juli 2018

  In 2016 bedroeg het verbruik van hout en houtproducten in Nederland 14,3 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan werd 37 procent toegepast bij de productie van papier en karton en… meer

 96. Trend in vaatplanten, 1990-2017

  Indicator | 18 mei 2018

  Vaatplanten gaan gemiddeld genomen vooruit in verspreiding. Sinds 1995 liep het aantal bedreigde soorten terug en daalde de mate van bedreiging. In 2017 is het aantal bedreigde… meer

 97. Kevers, kreeften en bloedzuigers van de Habitatrichtlijn, 2012-2017

  Indicator | 17 augustus 2020

  Het oorspronkelijke areaal van het vliegend hert en twee waterroofkevers is de afgelopen eeuw sterk ingekrompen, terwijl de vermiljoenkever aan een opmars bezig lijkt te zijn. Van… meer

 98. Winning en verbruik van oppervlaktedelfstoffen, 2000-2016

  Indicator | 17 januari 2018

  Veel bouwgrondstoffen als grind, zand en klei worden als oppervlaktedelfstof in Nederland gewonnen. Van de meeste oppervlaktedelfstoffen zijn de voorraden zeer groot. De… meer

 99. Invloed voorgenomen beleid op geschiktheid ruimtelijke- en milieucondities voor landnatuur 2027

  Indicator | 8 december 2017

  Bij uitvoering van voorgenomen beleidsmaatregelen van provincies en Rijk zal naar verwachting het areaal met gunstige ruimtelijke- en milieucondities voor landnatuur toenemen. Dit… meer

 100. Brakwater- en kwelderweekdieren, 1900-2015

  Indicator | 30 oktober 2017

  In de twintigste eeuw is de verspreiding van weekdieren van kwelders en brakwatergebieden gekrompen. Dat komt vooral door de afsluiting van de Zuiderzee en de Deltawerken. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.