Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 76 t/m 100 van de 457

 1. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Op 31 december 2020 waren er bijna 8 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er bijna 1,2 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 2. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In alle grondsoortregio's zijn de nitraatconcentraties in uitspoelend water op landbouwgronden gedaald sinds het begin van de jaren 90, wel nemen de nitraatconcentraties als gevolg… meer

 3. Aantal motorvoertuigen, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Het aantal motorvoertuigen is in 2021 licht gestegen tot 10,7 miljoen, te weten 8,8 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen en ruim 700 duizend motorfietsen.… meer

 4. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 5. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92… meer

 6. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Bij verbranding van benzine, diesel en lpg in de motor van voertuigen komt kooldioxide (CO2) vrij. Er ontstaan ook stikstofoxiden (NOx) bij de verbranding, omdat de zuurstof niet… meer

 7. Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. 82 procent van de mestproductie is afkomstig van… meer

 8. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 9. Purperslak en aangroeiwerende verven, 1960-2021

  Indicator | 28 februari 2022

  Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroeiwerende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. In de Westerschelde… meer

 10. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2020 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 11. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 1 maart 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt ge├»nd bij huishoudens: in 2020 betaalden zij van elke ge├»ncasseerde euro 60 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 12. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 22,2 miljard euro. Dit is 9,3 procent minder dan in 2019. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 13. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2020… meer

 14. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een… meer

 15. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2019 het hoogste niveau sinds 1998. In 2020, het eerste jaar met corona, daalde het vervoerde gewicht met 3,3… meer

 16. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,1 miljard euro in… meer

 17. Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2019

  Indicator | 15 februari 2022

  Sinds 1995 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een redelijk stabiel beeld, bijvoorbeeld voor de… meer

 18. Nitraat in grondwater onder landbouwgrond, 1984-2019

  Indicator | 21 februari 2022

  De concentratie van nitraat in ondiep grondwater is in zandgebieden in de periode 1997-2019 gemiddeld voor alle meetpunten met de helft gedaald tot minder dan 20 mg/l. Deze afname… meer

 19. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies (uitstoot) van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze… meer

 20. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

  Indicator | 7 februari 2022

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 21. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 22. Emissies broeikasgassen, 1990-2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies van broeikasgassen zijn tussen 1990 en 2020 gedaald: in 2020 waren de emissies 25,5% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de… meer

 23. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 24. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 25. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2019 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2018. De trend in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.