Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 401 t/m 454 van de 454

 1. Zoutwatervissen kinderkamersoorten, 1990-2015

  Indicator | 13 november 2017

  Een aantal vissoorten gebruikt de kustzone, het Waddengebied en het Deltagebied als opgroeigebied. Deze "kinderkamersoorten" gaan daar sinds 1990 gemiddeld achteruit in… meer

 2. Roggen en haaien, 1945-2016

  Indicator | 30 oktober 2017

  Roggen en haaien zijn in de 20e eeuw sterk achteruitgegaan in de Noordzee, vooral door bijvangst van de visserij op bodemvissen. Er zijn aanwijzingen van enig recent herstel. … meer

 3. Aantal nieuwe soorten in de Oosterschelde, 1977-2016

  Indicator | 25 april 2019

  Sinds 1977 heeft zich een groot aantal nieuwe mariene soorten in de Oosterschelde gevestigd. Naast soorten uit Europa zijn er soorten bijgekomen van buiten Europa. Een aantal… meer

 4. Mariene fauna, 1990-2015

  Indicator | 30 oktober 2017

  Diersoorten in de Noordzee nemen gemiddeld in populatie-aantal af sinds 1990. Dat ligt vooral aan de bodemfauna. … meer

 5. Zeevogels in de Noordzee buiten de kustzone, 1991-2013

  Indicator | 30 oktober 2017

  Zeevogels zijn gemiddeld genomen stabiel in aantal in 1990-2013 in het Nederlandse deel van de Noordzee buiten de kustzone. Na 2005 nemen populaties van zeevogels af. De oorzaken… meer

 6. Fauna in de Waddenzee, 1990-2015

  Indicator | 17 november 2017

  Sinds 1990 zijn diersoorten in de Waddenzee gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen. … meer

 7. Fauna in de Oosterschelde, 1990-2015

  Indicator | 17 november 2017

  Sinds 1990 zijn diersoorten in de Oosterschelde gemiddeld in populatie-omvang toegenomen. Dat ligt vooral aan de toename van watervogels.… meer

 8. Bodemfauna in de Noordzee buiten de kustzone, 1991-2015

  Indicator | 13 november 2017

  Veel bodemfaunasoorten in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn in aantal achteruitgegaan door de bodemberoerende visserij. Ondanks de vermindering van de boomkorvisserij is… meer

 9. Watervogels in de Grevelingen, 1990-2015

  Indicator | 13 november 2017

  Watervogels in de Grevelingen zijn gemiddeld sterk in aantallen vooruitgegaan na 1990, maar in de laatste tien jaar is de trend omgebogen in een sterke daling. De hoofdoorzaak van… meer

 10. Fauna in de kustzone, 1990-2015

  Indicator | 30 oktober 2017

  Sinds 1990 is de omvang van dierpopulaties in de kustzone gemiddeld genomen stabiel gebleven.… meer

 11. Fauna in de Westerschelde, 1990-2015

  Indicator | 30 oktober 2017

  Sinds 1990 zijn diersoorten in de Westerschelde gemiddeld in populatie-omvang toegenomen. Dat ligt vooral aan de toename van bodemdieren. … meer

 12. Aandeel duurzame vis in de Nederlandse visconsumptie, 2003-2015

  Indicator | 16 oktober 2017

  Het aandeel duurzame vis in de Nederlandse visconsumptie is in 10 jaar gestegen van 0 tot meer dan 30%.… meer

 13. Vermesting in zoute wateren, 1990-2015

  Indicator | 21 september 2017

  De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk gebleven. De concentraties in… meer

 14. Duurzame stallen, 2001-2017

  Indicator | 15 september 2017

  Begin 2017 bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen 13,6%. Daarmee is het doel van 14% net niet gehaald. … meer

 15. Trend in Bospaddenstoelen, 1965-2013

  Indicator | 7 juli 2017

  Stikstofgevoelige bospaddenstoelen gaan sinds 1994 vooruit. Deze groep paddenstoelen herstelt na een periode van achteruitgang tussen 1965 en 1985. … meer

 16. Recreatiedruk per provincie, 2001-2016

  Indicator | 4 juli 2017

  Dagrecreatie en toerisme geven een verhoogde druk op de natuur en het milieu. De recreatiedruk verschilt sterk per provincie. De druk door dagrecreatie is het hoogst in… meer

 17. Verpakkingen, 2000-2015

  Indicator | 1 juni 2017

  De doelstellingen voor Besluit beheer verpakkingen zijn voor de meeste materialen gehaald. Dit blijkt uit gegevens van Stichting afvalfonds verpakkingen, het collectief dat voor… meer

 18. Wat is de samenhang tussen biodiversiteitsindicatoren?

  Indicator | 1 juni 2017

  Om natuur te beschermen en te behouden, heeft Nederland zich gecommitteerd aan internationale afspraken, zoals de Conventie voor Biologische Biodiversiteit (CBD) van de Verenigde… meer

 19. Wat is biodiversiteit?

  Indicator | 1 juni 2017

  Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de… meer

 20. Vakanties van Nederlanders, 1990-2016

  Indicator | 1 juni 2017

  Al ruim een decennium lang bedraagt het totaal aantal jaarlijkse vakanties van Nederlanders circa 35 miljoen. Voor het vervoer naar de vakantiebestemming maakt men vooral gebruik… meer

 21. Milieukosten per sector, 1990-2013

  Indicator | 6 april 2017

  De overheid en bedrijven leveren, met in 2013 respectievelijk 49 en 51 procent, vergelijkbare bijdragen aan de milieukosten in Nederland.… meer

 22. Natuurareaal op het land 1900-2012

  Indicator | 14 maart 2017

  De oppervlakte heide en half-natuurlijk grasland is afgelopen eeuw sterk afgenomen door ontginningen en landbouwintensiveringen. Daarentegen is de hoeveelheid bos afgelopen eeuw… meer

 23. Verloop van de eilegdatum van zangvogels, 1986-2015

  Indicator | 17 augustus 2020

  De laatste decennia zijn zangvogels eerder gaan broeden, wellicht vanwege hogere temperaturen in het voorjaar.… meer

 24. Invasieve plantensoorten zijn in de laatste decennia sterk toegenomen in Nederland

  Indicator | 6 januari 2017

  De verspreiding van uitheemse planten over Nederland is de laatste decennia duidelijk toegenomen. Opvallend is met name de sterke toename van een aantal exotische waterplanten.… meer

 25. Vaatplanten van de Habitatrichtlijn, 1975-2014

  Indicator | 2 januari 2017

  Er staan slechts enkele plantensoorten op de Habitatrichtlijn. Twee daarvan (kruipend moerasscherm en groenknolorchis) gaan recent vooruit. … meer

 26. Verhuizingen, 2015

  Indicator | 13 september 2016

  Na een dieptepunt in 2013 steeg het aantal verhuizingen in 2014 met ruim 6%. In 2015 trok het aantal verhuizingen, met een stijging van ruim 7%, nog verder aan. Een deel van het… meer

 27. Quality of living, 2015

  Indicator | 24 juli 2018

  De Quality of Living van Nederland is bovengemiddeld goed in vergelijking met andere Europese regio's. Dat geldt zelfs in vergelijking met de 25 Europese regio's met het hoogste… meer

 28. Veiligheid primaire waterkeringen, 2001- 2013

  Indicator | 20 juli 2021

  Met de Verlengde derde toetsing primaire waterkeringen is - ten opzichte van de derde toets ronde (2011) - de dijk- en duinlengte waar 'nader onderzoek' nodig is, afgenomen van 234… meer

 29. Concurrentiepositie Nederlandse regio's en sectoren

  Indicator | 7 september 2016

  De concurrentiepositie van de Nederlandse regio's en sectoren is op het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen aan de hand van 30 indicatoren en voor een periode van… meer

 30. Milieucondities in water en natuurgebieden, 1990- 2014

  Indicator | 3 augustus 2016

  De milieucondities in water en natuurgebieden zijn verbeterd, maar zijn vaak nog onvoldoende voor duurzaam behoud van biodiversiteit. Het beleid streeft naar condities die duurzaam… meer

 31. Energie: inleiding en beleid

  Indicator | 9 maart 2023

  Energie speelt een cruciale rol in de maatschappij. Belangrijke elementen in het Nederlandse energiebeleid zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Zo streeft het… meer

 32. Verlies natuurlijkheid in Nederland, Europa en de wereld

  Indicator | 29 juni 2016

  Zowel in Nederland, in Europa als wereldwijd is veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan. Door drukfactoren zoals landgebruik en versnippering is de populatieomvang van inheemse… meer

 33. Regionale economische groei, 2014

  Indicator | 29 april 2016

  Exclusief delfstoffenwinning groeide de Nederlandse economie in 2014 met 1,6 procent, na twee jaren van krimp. Inclusief delfstoffenwinning was de groei slechts 1,0 procent. Dit… meer

 34. Afstand tot groen, 2010

  Indicator | 13 juni 2016

  Negen op de tien inwoner van Nederland heeft binnen 1 kilometer een groene omgeving. Dit kan een park of plantsoen zijn, maar ook een open natuurlijk terrein of een bos. … meer

 35. Vermesting van regionaal water, 1990- 2014

  Indicator | 20 april 2016

  De vermesting van het regionale oppervlaktewater van sloten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd maar de fosfor- en stikstofconcentraties liggen nog vaak boven… meer

 36. Vermesting in meren en plassen, 1980- 2014

  Indicator | 13 april 2016

  De vermesting in de meren en plassen is vanaf 1985 sterk verminderd, maar de concentraties van stikstof, fosfor en chlorofyl-a (gehalte aan algen), en het doorzicht liggen bij de… meer

 37. Vermesting in grote rivieren, 1970-2014

  Indicator | 13 april 2016

  De vermesting in de grote rivieren is sterk verminderd sinds medio jaren '70. De gemiddelde fosforconcentraties in de Rijn liggen nu onder de norm, de stikstofconcentraties rond de… meer

 38. Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk, 1990- 2010

  Indicator | 17 september 2015

  De totale Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk is tussen 1990 en 2000 toegenomen met 11 procent en neemt daarna af. In 2010 was de voetafdruk 5 procent hoger dan in 1990. … meer

 39. Invloed klimaatverandering op koude- en warmteminnende diersoorten, 1990-2013

  Indicator | 5 december 2014

  Koudeminnende diersoorten gaan de laatste jaren in aantal achteruit en warmteminnende soorten nemen juist toe. De trend van temperatuur-neutrale soorten valt daartussen in. Deze… meer

 40. Leegstand woningen, 2013

  Indicator | 20 augustus 2014

  Op 1 januari 2013 stonden ruim 390 duizend woningen leeg, dat is 5% van alle woningen. Van de eengezinswoningen staat 4% leeg, van de meergezinswoningen (appartementen) 8%.… meer

 41. Zichtbaarheid en invloed op landschapswaardering van windturbines, 2012

  Indicator | 2 maart 2021

  Windturbines die op het land zijn geplaatst, zijn in een vijfde deel van het Nederlandse landschap zichtbaar en van invloed op de waardering van het landschap. De omvang van het… meer

 42. Woningwaarde, 2013

  Indicator | 19 mei 2014

  Op 1 januari 2013 was de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen 228 duizend euro. Van eigen woningen was de waarde 55% hoger dan van huurwoningen.… meer

 43. Typische soorten van de Oosterschelde, 1994-2012

  Indicator | 17 augustus 2020

  De typische soorten van de Oosterschelde vertonen een matige afname. … meer

 44. Typische soorten van de Noordzeekust, 1994-2012

  Indicator | 17 augustus 2020

  De typische soorten van de kustzone van de Noordzee vertonen een matige afname. De weekdieren nemen daarbij het sterkst af.… meer

 45. Fauna in Natura 2000 gebieden, 1998-2012

  Indicator | 17 augustus 2020

  In Natura 2000 gebieden is de afgelopen 10 jaar het aantal soorten met een toenemende trend in evenwicht met het aantal met een afnemende trend. … meer

 46. Landschapstypologie

  Indicator | 2 maart 2021

  De Nederlandse landschappen kunnen op grond van verschillende eigenschappen worden onderverdeeld in negen landschapstypen. … meer

 47. Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationaal belang, 2012

  Indicator | 25 november 2020

  In de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) zijn cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationaal belang benoemd. Het gaat om negen gebieden en monumenten… meer

 48. Ruimtelijke verdeling biodiversiteit in de Noordzee, 1991-2010

  Indicator | 25 september 2012

  De Noordzee is geen homogene bak met water. Metingen in de Noordzee laten over de jaren heen een duidelijk ruimtelijk patroon van de biodiversiteit zien. Dit patroon sluit aan op… meer

 49. Korstmossen en dichtgroeien van heide en stuifzand, 2008

  Indicator | 31 juli 2012

  Korstmossen op heiden en stuifzanden worden bedreigd door vergrassing en verbossing.… meer

 50. Beleidsprogramma zwerfafval

  Indicator | 15 juli 2010

  Om zwerfafval in de leefomgeving van mensen terug te dringen hebben de Rijksoverheid, de gemeenten en het bedrijfsleven gezamenlijk afspraken gemaakt binnen het Impulsprogramma… meer

 51. Ammoniakemissie uit stallen in zones rond kwetsbare natuurgebieden, 2000- 2008

  Indicator | 25 juni 2010

  In beschermingzones rond kwetsbare Natura 2000-gebieden en gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het aantal agrarische bedrijven sinds 2000 afgenomen. Ook de stikstof… meer

 52. Belevingskaart van het Nederlandse landschap

  Indicator | 2 maart 2021

  Nederlanders waarderen vooral landschappen met een natuurlijk en historisch karakter. … meer

 53. Extra huidkanker in Nederland, 1980-2007

  Indicator | 16 december 2008

  De toename van de UV-straling over de periode 2004-2007 kan in het midden van deze eeuw leiden tot 2.400 extra gevallen van huidkanker per jaar. De UV-straling in Nederland en… meer

 54. Gezondheidseffecten door milieufactoren in Nederland

  Indicator | 25 augustus 2022

  Blootstelling aan verschillende milieufactoren veroorzaakt een deel van de ziektelast in Nederland. Dit deel varieert, afhankelijk van welke milieufactoren worden meegenomen, van 2… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.