Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 101 t/m 125 van de 457

 1. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2019 nog steeds een… meer

 2. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen zink, koper en lood is de… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  In 2019 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 14% respectievelijk 13% gestegen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 4. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 6. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 7. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 8. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2019 60 respectievelijk 62% van de landelijke… meer

 9. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2019

  Indicator | 2 februari 2022

  Ten opzichte van 2018 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen met 14% respectievelijk 13%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door meer neerslag,… meer

 10. Benzo[a]pyreen in lucht, 1990-2019

  Indicator | 6 april 2022

  De jaargemiddelde gemeten concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de lucht liggen vanaf de vroege jaren negentig onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3. De gemeten… meer

 11. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2020

  Indicator | 18 januari 2022

  De concentratie van stikstofdioxide (NO2) bleef in 2020 in Nederland op meetlocaties onder de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit geldt voor zowel het… meer

 12. Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

  Indicator | 13 januari 2022

  Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en… meer

 13. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2020

  Indicator | 3 januari 2022

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 14. Fauna van bos, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12… meer

 15. Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de COVID-19 pandemie daalde de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 zeer sterk: de verschillende maten van connectiviteit voor Schiphol namen af met 54 tot 83 procent. In… meer

 16. Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste… meer

 17. Geluidhinder Schiphol, 2004- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de corona-pandemie nam het aantal vluchten op Schiphol met bijna de helft af. Daardoor nam de berekende ernstige hinder af met 65% en de ernstige slaapverstoring met 57% ten… meer

 18. Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de ongekende terugval van het aantal passagiersvluchten was de ernstige hinder in 2020 bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis lager dan in 2018. Maar de afname… meer

 19. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2021

  Indicator | 6 december 2021

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 20. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2020

  Indicator | 6 december 2021

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2020 gestegen tot 1.878.044 leden. Dat is een stijging van 12,8% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de… meer

 21. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 6 december 2021

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 22. Broedvogels van bos, 1990-2020

  Indicator | 9 december 2021

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 23. Ammoniak in lucht, 2005-2020

  Indicator | 29 november 2021

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) was 6,9 µg/m3 in 2020.… meer

 24. Aandeel grote vissen in de Noordzee, 1983- 2017

  Indicator | 26 november 2021

  In de Noordzee is na een jaren sterke achteruitgang sinds het jaar 2000 het aandeel grote vissen weer toegenomen. … meer

 25. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2021

  Indicator | 24 november 2021

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste vijftig jaar sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.