Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 201 t/m 225 van de 469

 1. Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren voor provincies en Rijk

  Indicator | 11 september 2020

  Toestand van de biodiversiteit niet zo goed als beoogd, tekenen van herstel zichtbaar voor enkele ecosystemen en soorten. … meer

 2. Voedselverspilling

  Indicator | 15 september 2020

  Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven.… meer

 3. Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2019

  Indicator | 8 september 2020

  In 2019 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 21,9 miljard kWh, of wel bijna 18 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in… meer

 4. Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2019

  Indicator | 8 september 2020

  Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2019 met 8,7 procent, 17 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 7,4 procent was. Het verbruik van… meer

 5. Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2019

  Indicator | 8 september 2020

  Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren.… meer

 6. Windvermogen in Nederland, 1990-2019

  Indicator | 8 september 2020

  De capaciteit van de windmolens nam in 2019 enigszins toe. Deze toename komt in zijn geheel voor rekening van winmolens op land; de capaciteit van windmolens op zee bleef gelijk. … meer

 7. Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

  Indicator | 2 september 2020

  De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik… meer

 8. Straling in de woning, 1930-2012

  Indicator | 27 augustus 2020

  De radonconcentratie in Nederlandse woningen, gebouwd tussen 1930 en 2012, bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. De concentratie van vervalproducten van thoron is gemiddeld 0,64 Bq/m3.… meer

 9. Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

  Indicator | 24 augustus 2020

  Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale… meer

 10. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2018

  Indicator | 20 augustus 2020

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 11. Neerslagextremen in Nederland, 1910-2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat wil zeggen: dagen met meer dan 50 mm… meer

 12. Energielabels van woningen, 2010- 2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Per 1 januari 2020 waren bijna 3,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 22% van de woningen heeft een A label, 17% een B label. Energielabel C komt het… meer

 13. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2020

  Indicator | 30 juli 2020

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2020 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016… meer

 14. Waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 11 mei 2021

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 15. Chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 25% van de waterlichamen, volgens de tussenrapportage van de Kaderrichtlijn Water. De… meer

 16. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de specifieke verontreinigende stoffen voldoet aan de normstelling in 15% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt… meer

 17. Biologische kwaliteit KRW provincies, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek … meer

 18. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in een 27% van de wateren… meer

 19. Europese Kaderrichtlijn Water

  Indicator | 30 juli 2020

  In de Europese Kaderrichtlijn Water is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In de KRW is een methode ontwikkeld… meer

 20. Biologische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 21. UV-straling in Nederland, 1980-2019

  Indicator | 23 juli 2020

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 22. Windturbines op land en op zee, 1990- 2019

  Indicator | 21 juli 2020

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2031 eind 2019. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe… meer

 23. Stikstofdioxide in lucht, 1990-2019

  Indicator | 9 juli 2020

  De NO2-concentratie bleef in 2019 in het overgrote deel van Nederland onder de EU-norm voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit blijkt uit metingen van het Landelijk Meetnet… meer

 24. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2020

  Indicator | 9 juli 2020

  De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte rond 1980, na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die… meer

 25. Areaal en ontwikkeling van kwelders en schorren 1800- 2017

  Indicator | 9 juli 2020

  Door waterstaatkundige ingrepen is het areaal kwelders en schorren sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.