Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 226 t/m 250 van de 464

 1. Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

  Indicator | 24 augustus 2020

  Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale… meer

 2. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2018

  Indicator | 20 augustus 2020

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 3. Neerslagextremen in Nederland, 1910-2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat wil zeggen: dagen met meer dan 50 mm… meer

 4. Energielabels van woningen, 2010- 2019

  Indicator | 13 augustus 2020

  Per 1 januari 2020 waren bijna 3,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 22% van de woningen heeft een A label, 17% een B label. Energielabel C komt het… meer

 5. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2020

  Indicator | 30 juli 2020

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2020 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016… meer

 6. Waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 11 mei 2021

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 7. Chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 25% van de waterlichamen, volgens de tussenrapportage van de Kaderrichtlijn Water. De… meer

 8. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de specifieke verontreinigende stoffen voldoet aan de normstelling in 15% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt… meer

 9. Biologische kwaliteit KRW provincies, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek … meer

 10. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in een 27% van de wateren… meer

 11. Europese Kaderrichtlijn Water

  Indicator | 30 juli 2020

  In de Europese Kaderrichtlijn Water is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In de KRW is een methode ontwikkeld… meer

 12. Biologische waterkwaliteit KRW, 2019

  Indicator | 30 juli 2020

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 13. UV-straling in Nederland, 1980-2019

  Indicator | 23 juli 2020

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 14. Windturbines op land en op zee, 1990- 2019

  Indicator | 21 juli 2020

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2031 eind 2019. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe… meer

 15. Areaal en ontwikkeling van kwelders en schorren 1800- 2017

  Indicator | 9 juli 2020

  Door waterstaatkundige ingrepen is het areaal kwelders en schorren sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het… meer

 16. Set van beleidsrelevante natuurindicatoren

  Indicator | 8 juli 2020

  De set van beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) voor provincies en Rijk is gebaseerd op de informatiebehoeftes over (doelen voor) biodiversiteit. We schetsen hier hoe we… meer

 17. Biodiversiteitsindicatoren in relatie tot natuurbeleid van provincies en Rijk

  Indicator | 8 juli 2020

  Verschillende indicatoren zijn nodig om de beleidscyclus van het natuurbeleid te dienen. … meer

 18. Verwerking van autowrakken, 1993-2019

  Indicator | 29 juni 2020

  In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent… meer

 19. Trend fauna in natuurgebieden op land provincies, 1990-2018

  Indicator | 24 juni 2020

  Diersoorten die kenmerkend zijn voor natuurgebieden op land zijn sinds 1990 in de meeste provincies afgenomen. Zo namen diersoorten van heide en open duin gemiddeld af, terwijl… meer

 20. Ecosysteemkwaliteit (areaal) landnatuur provincies, 1994-2017

  Indicator | 29 juni 2020

  Het aandeel landnatuur met een (vrij) hoge ecosysteemkwaliteit varieert tussen de 15% en 50% tussen de provincies. In twee provincies is het aandeel landnatuur met een afname in… meer

 21. Toestand milieu- en ruimtelijke condities landnatuur provincies, 2018

  Indicator | 24 juni 2020

  Alle provincies hebben nog aanzienlijke oppervlaktes landnatuur met ongunstige milieu- en ruimtelijke condities. Ongunstige condities belemmeren duurzaam voorkomen van soorten en… meer

 22. Ecosysteemkwaliteit (areaal), 1994-2017

  Indicator | 25 november 2020

  Een indicator voor de kwaliteit van ecosystemen is de mate van voorkomen van kwalificerende soorten in het natuurareaal. Bijna 40 procent van de oppervlakte landnatuur heeft een… meer

 23. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2018

  Indicator | 25 november 2020

  Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2019 toegenomen tot ruim 111.000 hectare. Tussen 1 januari… meer

 24. Trends Rode Lijstsoorten per provincie, 1990-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  Sinds 1990 neemt de mate van bedreiging van Rode Lijstsoorten (fauna) in de meeste provincies niet verder toe: in bijna alle provincies zijn er meer Rode Lijstsoorten die in… meer

 25. Broedvogels Vogelrichtlijn Bijlage I per provincie, 1990-2018

  Indicator | 23 juni 2020

  In bijna alle provincies is het aantal soorten broedvogels van Bijlage I die een stabiele of toenemende trend in populatieomvang vertonen groter dan het aantal soorten met een… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.