Wat is de betrouwbaarheid van de indicatoren in het Compendium voor de Leefomgeving?

De indicatoren in het Compendium voor de Leefomgeving zijn wetenschappelijk onderbouwd en doorlopen een toetsingsproces alvorens ze worden gepubliceerd. De gebruiker kan zich via een technische toelichting (onderaan de indicatorpagina) en links naar referenties op de hoogte stellen van de totstandkoming van elke indicator. De betrouwbaarheid wordt bij een groot aantal indicatoren uitgedrukt in een betrouwbaarheidscodering (A-F):

  • A. Integrale waarneming.
  • B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.
  • C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
  • D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.
  • E. Schatting gebaseerd op een enkele meting, expert judgement, relevante feiten of extrapolatie van andere metingen.
  • F. Schatting, gebaseerd op expert judgement, aannames of extrapolatie van buitenlandse gegevens.
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.