Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieudruk door huishoudens: inleiding

Huishoudens leveren een bijdrage aan verschillende milieuthema's, waaronder Klimaatverandering, Vermesting, Verzuring, Verspreiding en Afvalbeheer

Belangrijkste bijdragen aan de milieubelasting in Nederland

Huishoudens dragen bij een de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging, Vermesting, Verspreiding en Afvalbeheer. Belangrijke activiteiten die tot emissies naar lucht en oppervlaktewater en afval leiden zijn:

  • Ruimteverwarming (inclusief de verbranding van hout in open haarden);
  • Koken en warmtebereiding;
  • Houden van huisdieren;
  • Afsteken van vuurwerk;
  • Uitloging en corrosie van materialen (zoals zink uit dakgoten van woningen).

Welke milieubelasting wordt toegekend aan huishoudens

Met betrekking tot de emissies door consumenten moet er onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte milieudruk. Alleen de directe milieudruk van huishoudens wordt in de statistieken toegedeeld aan huishoudens (bijvoorbeeld de emissies die ontstaan bij het koken op gas en de verwarming van huizen en het vrijkomen van huishoudelijk afval). Indirecte milieudruk door huishoudens wordt niet aan de huishoudens toegedeeld. De emissies die ontstaan bij de productie en levering van door huishoudens aangekochte goederen en diensten (bijvoorbeeld elektriciteit), wordt toegedeeld aan de sectoren waar de goederen en diensten worden geproduceerd (in het geval van het voorbeeld: de energiesector). Tenslotte valt de milieudruk die ontstaat door het woon- en werkverkeer en het recreatief verkeer door huishoudens onder Verkeer en vervoer.

Wat zijn huishoudens?

Een huishouden is een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en daar zichzelf voorziet, of door derden wordt voorzien, in dagelijkse levensbehoeften. Huishoudens worden onderscheiden in particuliere en institutionele huishoudens:

  • Particulier huishouden: Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in dagelijkse levensbehoeften.
  • Institutioneel huishouden: Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en daar bedrijfsmatig wordt voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Bij personen in institutionele huishoudens gaat het om de bewoners van instellingen zoals verpleeg-, bejaarden- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.


Sector huishoudens is de institutionele sector van de economie. Deze omvat alle huishoudens die langer dan een jaar in Nederland verblijf houden. Een eigen bedrijf (eenmanszaak of personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid), geen quasi-vennootschap zijnde, van leden van huishoudens wordt ook tot deze sector gerekend.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieudruk door huishoudens: inleiding

Omschrijving

Inleiding over de milieudruk die door huishoudens wordt veroorzaakt

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Achtergrondliteratuur

Begrippenlijst bevolkingsstatistieken, Bevolkingsstatistiek, Huishoudensstatistiek

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Milieudruk door huishoudens: inleiding (indicator 0136, versie 07 , 4 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.