Compendium voor de Leefomgeving
581 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 29 maart 2018

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2016

Indicator | 20 maart 2018

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Indicator | 15 maart 2018

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Balans van fosfor in de landbouw, 2016

Indicator | 14 maart 2018

Vooral via krachtvoer en kunstmest komen grote hoeveelheden fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks is er een overschot dat... meer

Balans van stikstof in de landbouw, 2016

Indicator | 14 maart 2018

Grote hoeveelheden stikstof komen vooral via krachtvoer en kunstmest de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks is er een overschot dat... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.