Compendium voor de Leefomgeving
603 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Verzurende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De verzurende depositie bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 2200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met 40 procent afgenomen.

Herkomst vermestende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. Nederland is netto-exporteur van stikstofverbindingen. In Nederland levert de agrarische sector met 41%... meer

Herkomst verzurende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. Zwavel en stikstof leveren samen een net zo grote bijdrage aan de zuurdepositie als ammoniak... meer

Watergebruik door elektriciteitscentrales, 1976-2014

Indicator | 30 oktober 2017

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Een aanzienlijk deel van het koelwater komt uit zoute wateren. In zowel 2013 als 2014 is... meer

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.