Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2016

Indicator | 31 mei 2018

Een steeds groter deel van de geproduceerde mest wordt buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige... meer

Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2016

Indicator | 31 mei 2018

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2016 landelijk 93 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 92 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof en fosfaat uit dierlijke... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2017

Indicator | 22 mei 2018

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2017

Indicator | 22 mei 2018

Volgens de gebruiksnormen die gelden vanaf 2015 produceert in 2017 driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de... meer

Areaal haver, rogge en maïs, 1900-2017

Indicator | 4 mei 2018

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat heeft gevolgen gehad voor akkeronkruiden en vogels.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.