Compendium voor de Leefomgeving
579 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2017

Indicator | 22 mei 2018

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2017

Indicator | 22 mei 2018

Volgens de gebruiksnormen die gelden vanaf 2015 produceert in 2017 driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de... meer

Areaal haver, rogge en maïs, 1900-2017

Indicator | 4 mei 2018

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat heeft gevolgen gehad voor akkeronkruiden en vogels.

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 29 maart 2018

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2017

Indicator | 20 maart 2018

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.