Compendium voor de Leefomgeving
581 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2018

Indicator | 18 april 2018

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in Nederland in korte tijd een forse luchtverontreiniging (smog) met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijn stof (PM10... meer

Geluidbelasting rondom regionale luchthavens, 2010-2014

Indicator | 21 december 2017

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er uitziet rond de luchthavens bij Groningen, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De... meer

Externe veiligheid rond regionale luchthavens, 2010-2014

Indicator | 21 december 2017

De externe veiligheid rond luchthavens beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Voor een aantal jaren beschrijft... meer

Externe veiligheid rond Schiphol , 2000-2014

Indicator | 21 december 2017

De externe veiligheid rond Schiphol beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Risicocontouren op de kaart... meer

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol 2000 - 2016

Indicator | 21 december 2017

Over het gebruiksjaar 2016 is het aantal melders van klachten over het vliegverkeer bovengemiddeld ten opzichte van de laatste vijf jaren. Dit komt vooral omdat door de groei van het... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.