Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De media hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou zo slecht zijn, dat op veel plaatsen niet wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt in veel gevallen bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2015

Indicator | 13 juni 2017

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2015 alle onder... meer

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2015

Indicator | 16 mei 2017

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, distikstofoxide en fijn stof. Vooral de emissie van ammoniak is sinds 1990... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2015

Indicator | 16 mei 2017

De emissies van kooldioxide en stikstofoxiden worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De buitengewoon... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2015

Indicator | 25 april 2017

In 2015 was de uitstoot van broeikasgassen 4,1 procent hoger dan in 2014, een stijging van 7,7 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2015 lag ruim 12 procent onder het... meer

Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2015

Indicator | 24 maart 2017

De Europese grenswaarden voor fijn stof zijn in 2015 niet overschreden op de meetlocaties. Volgens modelberekeningen komen echter lokaal nog wel overschrijdingen voor in gebieden met... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.