Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De media hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou zo slecht zijn, dat op veel plaatsen niet wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt in veel gevallen bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

CO2-emissies verklaard, 1990-2016

Indicator | 3 oktober 2017

In de publicaties van onder meer PBL, CBS, IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2015

Indicator | 15 september 2017

In de periode 1990-2015 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de... meer

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, distikstofoxide en fijn stof. Vooral de emissie van ammoniak is sinds 1990... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

De emissies van kooldioxide en stikstofoxiden worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De buitengewoon... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 0,7 procent hoger dan in 2015, een stijging van 1,4 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2016 lag ruim 12 procent onder het... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.