Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De media hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou zo slecht zijn, dat op veel plaatsen niet wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt in veel gevallen bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990 - 2015

Indicator | 24 november 2017

Met luchtkwaliteitsmetingen kan men trends in emissies en daaruit berekende concentraties valideren. Het blijkt dat zowel de emissies als de gemeten concentraties van stikstofoxiden,... meer

Verzurende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De verzurende depositie bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 2200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met 40 procent afgenomen.

Herkomst vermestende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. Nederland is netto-exporteur van stikstofverbindingen. In Nederland levert de agrarische sector met 41%... meer

Herkomst verzurende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. Zwavel en stikstof leveren samen een net zo grote bijdrage aan de zuurdepositie als ammoniak... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.