Compendium voor de Leefomgeving
581 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

Indicator | 19 april 2018

Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn... meer

Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Indicator | 15 maart 2018

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Fauna van het bos, 1990-2016

Indicator | 20 februari 2018

Sinds 1990 laten bossoorten een matige toename zien.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

Indicator | 13 december 2017

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Trend broedvogels van bossen, 1990-2016

Indicator | 6 december 2017

De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.