Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

Indicator | 13 december 2017

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Trend broedvogels van bossen, 1990-2016

Indicator | 6 december 2017

De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2016

Indicator | 5 december 2017

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Vegetatie duinen, 2000-2016

Indicator | 5 december 2017

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken toe.

Trend van boerenlandvogels, 1990-2016

Indicator | 23 november 2017

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.