Onderwerpen

Het Compendium voor de Leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van indicatoren. Vanwege het grote aantal indicatoren en om het zoeken naar indicatoren te vereenvoudigen, zijn deze samengevoegd tot inhoudelijke onderwerpen. Deze onderwerpen worden hieronder getoond.

huishoudelijk afval, industrieel afval, afvalstromen, zuiveringsslib, afvalverwerking
woningbouwopgave, demografie, kwaliteit woonomgeving, verhuizingen, bereikbaarheid
ecologie, soortenbescherming, populatietrends, exoten, rode lijst
bodemkwaliteit, baggeractiviteiten, belasting en verontreiniging grondwater, bodemsanering, nutriëntenoverschotten
beschermde natuur, natuurtypen, areaaltrends, natuurkwaliteit, NATURA 2000, vegetatie
oppervlaktewater, luchtkwaliteit, emissies door industrie, emissies door landbouw, versterking broeikaseffect
elektriciteit en warmte, verbruik, besparing, regulering, energiebronnen
ontwikkelingstrends beschermde soorten, biodiversiteit, kwetsbare ecosystemen, Vogel- en Habitatrichtlijn
risico’s voor mens en dier, carcinogene stoffen, straling
broeikaseffect, emissietrends, realisatie mitigatiebeleid, biologische indicatoren klimaatverandering, weersextremen
energiebelasting en overige heffingen, geldelijke waardering milieuschade, milieumaatregelen
schaalvergroting landbouw, intensivering landbouw, mitigerende maatregelen landbouw, mestproductie, schade aan natuur gerelateerd aan landbouw
ruimtebeslag landbouw, voetafdruk landbouw, bijdrage landbouw aan economie
beleving landschap door mens, landschaps- en terreinbeheer, Nationale Landschappen, gebruiksfuncties ruimte, landschaps- en terreinbeheer, Nationale Landschappen, gebruiksfuncties ruimte
straling, overlast door geluid of geur, omgevingsrisico, gezondheid en welvaart, woonmilieu
ozon, fijnstof, luchtwegklachten, vuurwerk tijdens de jaarwisseling
voortgang, monitoring, handhaving, milieuregels en -wetgeving
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, gevolgen voor levende natuur
bijensterfte, indicatieve dier- en plantensoorten, verdroging, vermesting en vervuiling van natuur
beschermde natuur, Natura 2000, Vogel- en Habitatrichtlijn, beleid voor natuurherstel, burgerbetrokkenheid bij natuur
functioneel gebruik ecosysteem, houdbaarheid milieudruk, onttrekking grondstoffen aan milieu, ruimtegebruik, milieugebruiksfuncties
consumentengedrag, voorkeuren van burgers, doelgroepenbeleid, veranderend ruimtegebruik, verandering bevolkingsopbouw
succes van Montreàl-protocol, huidkanker, CFK’s, UV-straling, dikte ozonlaag
oppervlaktes en arealen, ruimtelijke trends, cultuurhistorische waarde, ruimtebelasting milieugebruiksfuncties
SDG's, eetpatroon, duurzaam gebruik, drinkwater, hernieuwbare energie
grondwaterpeil, neerslagtekort, schade aan natuur, beheersmaatregelen
mobiliteit, uitlaatgassen, congestie, bereikbaarheid, kosten onderhoud infrastructuur
infrastructuur, bereikbaarheid, wegverkeer, goederenvervoer, reizigerskilometers
natuurbeleid, herstel populaties, corridors, agrarisch en particulier natuurbeheer, faunapassages
bevolkingsdichtheid, woonadressen, concentratie publieke voorzieningen, verstening landschap, bundeling werken en wonen
oorzaken en gevolgen van stikstofdepositie, schade aan natuur door eutrofiëring en verzuring, mestoverschot
overstromingsrisico’s, bebouwing in uiterwaarden, beleving natte natuur
biologische waterkwaliteit, chemische waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water (KRW), lozen afvalstoffen, medicatie in oppervlaktewater
biologische kwaliteit oppervlaktewater, visstanden, kustwateren, wetlands
macro-economische cijfers, financiële situatie huishoudens en bedrijven, winkelen en consumptie, deelname aan arbeidsmarkt