Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De media hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou zo slecht zijn, dat op veel plaatsen niet wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt in veel gevallen bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

Stikstofdioxide in lucht, 1990-2017

Indicator | 17 oktober 2018

De NO2-concentratie bleef in 2017 in het overgrote deel van Nederland onder de EU-norm voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit blijkt uit metingen van het... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 5 september 2018

In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna... meer

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Indicator | 4 september 2018

De circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2017 in totaal 91,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2016

Indicator | 5 juli 2018

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 0,2 procent hoger dan in 2015, een stijging van 0,5 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2016 lag ruim 12 procent onder het... meer

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2016

Indicator | 5 juli 2018

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2016 alle onder... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.