Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland heeft de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Deze zou nog zo slecht zijn, dat nog niet overal wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

Zwaveldioxide in lucht, 1990-2018

Indicator | 18 september 2019

Zwaveldioxide (SO2)-concentraties zijn de afgelopen decennia enorm gedaald en blijven laag. Al sinds 1998 zijn de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen niet meer... meer

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS, 2005-2018

Indicator | 11 september 2019

De circa 430 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2018 in totaal 87,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2018

Indicator | 10 september 2019

Op basis van voorlopige cijfers blijkt dat in 2018 de uitstoot van broeikasgassen 2 procent lager was dan in 2017, een daling van 4,4 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in... meer

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2017

Indicator | 22 augustus 2019

Met luchtkwaliteitsmetingen kan men trends in emissies en daaruit berekende concentraties volgen. Het blijkt dat zowel de emissies als de gemeten concentraties van stikstofoxiden,... meer

Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2017

Indicator | 8 augustus 2019

De Europese grenswaarden voor fijn stof zijn in 2017 niet overschreden op de meetlocaties. Volgens modelberekeningen komen echter lokaal nog wel overschrijdingen voor, vooral in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.