Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland heeft de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Deze zou nog zo slecht zijn, dat nog niet overal wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Recent vernieuwd

Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2017

Indicator | 8 augustus 2019

De Europese grenswaarden voor fijn stof zijn in 2017 niet overschreden op de meetlocaties. Volgens modelberekeningen komen echter lokaal nog wel overschrijdingen voor, vooral in... meer

Herkomst vermestende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 42% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende... meer

Herkomst verzurende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De zwavel- en stikstofdepositie leveren samen een bijna even grote bijdrage aan de... meer

Verzurende depositie, 1990-2017

Indicator | 5 juni 2019

De verzurende depositie bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 2.200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2017

Indicator | 4 juni 2019

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met ca. 40 procent afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.