Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Otter, 2002-2018/2019

Indicator | 19 december 2019

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die... meer

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Broedvogels, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2018 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Fauna van zoet water en moeras, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste tien jaar is gestabiliseerd.

Fauna van open natuurgebieden, 1990-2018

Indicator | 29 november 2019

Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste tien jaar is de trend gemiddeld stabiel gebleven... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.