Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Waterkwaliteit KRW, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig, ontoereikend of... meer

Biologische kwaliteit KRW provincies, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek

Set van beleidsrelevante natuurindicatoren

Indicator | 7 juli 2020

De set van beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) voor provincies en Rijk is gebaseerd op de informatiebehoeftes over (doelen voor) biodiversiteit. We schetsen hier hoe we gekomen zijn tot deze... meer

Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren voor provincies en Rijk

Indicator | 7 juli 2020

Tekenen van herstel van biodiversiteit zichtbaar maar ook signalen van verdere achteruitgang.

Biodiversiteitsindicatoren in relatie tot natuurbeleid van provincies en Rijk

Indicator | 7 juli 2020

Verschillende indicatoren zijn nodig om de beleidscyclus van het natuurbeleid te dienen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.