Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Otter, 2002-2019/2020

Indicator | 23 november 2021

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die inmiddels is... meer

Staat van instandhouding en trends soorten en habitattypen Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

Indicator | 18 november 2021

In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer een kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige staat van... meer

Muskusrat, 1950-2020

Indicator | 17 november 2021

De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is pas de afgelopen... meer

Trend van broedvogels, 1990-2020

Indicator | 29 oktober 2021

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2020 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2020

Indicator | 29 oktober 2021

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.