Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Natuurbeleid en natuurbescherming

Het Nederlandse natuurbeleid bestaat uit meerdere onderdelen. Verschillende wetten en regels beschermen de natuur. Belangrijk hiervoor zijn internationale verdragen als het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de Bonn en Bern conventies en het CITES verdrag. De hieruit voortkomende Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en verordeningen (CITES) zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet Natuurbescherming. Op grond van deze wet is het Rijk verplicht een nationale natuurvisie op te stellen.

De implementatie van de Europese richtlijnen moet leiden tot een Europees ecologisch netwerk, Natura 2000 genaamd. In het Nederlandse natuurbeleid vormt het Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief de Natura 2000 gebieden, een belangrijke pijler om natuurgebieden te beschermen. Hiervoor wordt natuur verworven en zo nodig ingericht. Een twintigtal grote aaneengesloten natuurgebieden zoals de Hoge Veluwe en de Biesbosch zijn ingesteld als Nationale Parken.

Een ander onderdeel van het natuurbeleid is de bescherming van soorten. Voor bedreigde soorten die vaak op internationale Rode Lijsten staan, worden soortbeschermingsplannen gemaakt en uitgevoerd.

Zoals afgesproken in het Natuurakkoord (2011) is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. Ook voor het beheer van natuur zijn er diverse regelingen. In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Dit gaat via de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

 

Recent vernieuwd

Bruinvis langs de Nederlandse kust en in de Noordzee, 1970 - 2015

Indicator | 9 oktober 2017

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort in... meer

Trend in kwaliteit van natuur, 1994 - 2014

Indicator | 5 oktober 2017

Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. De daling van de gemiddelde ecosysteemkwaliteit in natuurgebieden op het land is gestopt. Recent is... meer

Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2016

Indicator | 4 oktober 2017

Eind 2016 was circa 60% van de door rijksinfrastructuur veroorzaakte ecologische knelpunten opgelost door het nemen van mitigerende maatregelen, zoals de aanleg van faunapassages. Tot... meer

Kwaliteit en trend stikstofbeschikbaarheid ecosystemen, 2016

Indicator | 28 september 2017

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosysteemtypen bos, open duin en heide zijn de condities door stikstofdepositie over... meer

Kwaliteit en trend zuurgraad ecosystemen, 2016

Indicator | 28 september 2017

De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in graslanden en moerassen voldoet de zuurgraad op een deel van het areaal nog niet. In... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.