Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

Zeescheepvaart in Nederland, 1990-2016

Indicator | 17 mei 2018

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2016 met 1 procent gedaald ten opzicht van 2015, maar is ruim 5 procent hoger dan tijdens de economische crisis van... meer

Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

Indicator | 19 april 2018

Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn... meer

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2016

Indicator | 9 april 2018

De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol. Het is een relatief grote bron van verzurende... meer

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2016

Indicator | 9 april 2018

Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2016

Indicator | 9 april 2018

De uitstoot van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan voor het merendeel op... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.