Compendium voor de Leefomgeving
603 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2015

Indicator | 2 oktober 2017

Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het oppervlaktewater... meer

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2016

Indicator | 4 september 2017

Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2016

Indicator | 4 september 2017

De uitstoot van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan voor het merendeel op... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2016 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde... meer

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2016

Indicator | 4 september 2017

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.