Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2016

Indicator | 11 juli 2017

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2016 met 6,0 procent, ongeveer hetzelfde als vorig jaar toen het aandeel 5,8 procent was. Het verbruik van... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2016

Indicator | 11 juli 2017

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2016 met ongeveer 20 procent toe, vooral door uitbreiding van de capaciteit door het plaatsen van 600 megawatt aan windmolens op zee.... meer

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016

Indicator | 4 juli 2017

Per 1 januari 2017 bedraagt de Nederlandse bevolking 17,1 miljoen inwoners. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van... meer

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2015

Indicator | 13 juni 2017

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2015 alle onder... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2016

Indicator | 31 mei 2017

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna. Sinds 1995 zijn er minder soorten... meer

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.