Compendium voor de Leefomgeving
596 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2015

Indicator | 5 april 2017

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijn stof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de... meer

Stikstofdioxide in lucht, 1990-2015

Indicator | 21 februari 2017

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide van 40 µg NO2/m³ is in 2015 langs 12,5 kilometer weg overschreden. Bijna alle overschrijdingen treden... meer

Leegstand van kantoren, 1991-2016

Indicator | 23 september 2016

In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld staat ruim 17% van de kantoorvloeroppervlakte leeg per 2016. Dit is overeenkomstig met 2015, waarmee een einde... meer

Leegstand van winkels, 2004-2016

Indicator | 8 september 2016

In Nederland is een overaanbod vierkante meters detailhandel. Gemiddeld ruim 10% van de winkelvloeroppervlakte staat leeg in 2016. Dit percentage stijgt sinds 2008. Er zijn wel grote... meer

Nabijheid wonen en werken, 1996-2015

Indicator | 7 september 2016

De regionale verschillen in nabijheid zijn groot. In Zuid Holland heeft een inwoner zes tot zeven keer zo veel banen binnen een voor hem acceptabele afstand dan in Zeeland. De... meer

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.