Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2015

Indicator | 13 juni 2017

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2015 alle onder... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2016

Indicator | 31 mei 2017

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna. Sinds 1995 zijn er minder soorten... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2015

Indicator | 5 april 2017

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijn stof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de... meer

Stikstofdioxide in lucht, 1990-2015

Indicator | 21 februari 2017

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide van 40 µg NO2/m³ is in 2015 langs 12,5 kilometer weg overschreden. Bijna alle overschrijdingen treden... meer

Leegstand van kantoren, 1991-2016

Indicator | 23 september 2016

In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld staat ruim 17% van de kantoorvloeroppervlakte leeg per 2016. Dit is overeenkomstig met 2015, waarmee een einde... meer

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.