Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2016

Indicator | 5 juli 2018

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2016 alle onder... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2017

Indicator | 15 mei 2018

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018

Indicator | 2 mei 2018

Per 1 januari 2018 telde Nederlandse bevolking 17,2 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel... meer

Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

Indicator | 19 april 2018

Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2016

Indicator | 5 april 2018

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijnstof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de toename... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.