Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Deze tweede vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Leegstand van kantoren, 1991-2017

Indicator | 30 november 2017

In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld staat 15,9% van de kantoorvloeroppervlakte leeg per 1 januari 2017. Dit is ruim een procent lager dan in 2016,... meer

Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2016

Indicator | 4 oktober 2017

Eind 2016 was circa 60% van de door rijksinfrastructuur veroorzaakte ecologische knelpunten opgelost door het nemen van mitigerende maatregelen, zoals de aanleg van faunapassages. Tot... meer

Leegstand van winkels, 2004-2017

Indicator | 8 september 2017

In Nederland is een overaanbod vierkante meters detailhandel. Gemiddeld ruim 9 procent van de winkelvloeroppervlakte bestemd voor detailhandel staat leeg in 2017 (peildatum 1 april).... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijn stof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2016

Indicator | 11 juli 2017

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2016 met 6,0 procent, ongeveer hetzelfde als vorig jaar toen het aandeel 5,8 procent was. Het verbruik van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.