Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 2005-2017

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is in 2017 met 4,1 procent gegroeid. Na drie jaar van lichte groei heeft de industrie qua omvang het niveau van vóór de kredietcrisis overtroffen. Zowel de Nederlandse als de Europese economie herstelde.

  2005 2010 2015 2016 2017*
           
  volume-index (2015=100) 1)  
           
Totaal industrie 93,8 94,5 100 102,2 106,3
w.o. Voedings- en genotmiddelenindustrie 96,2 85,3 100 99,5 98,0
  Hout-, papier-, grafische industrie 110,0 102,1 100 102,4 102,9
  Chemische en farmaceutische industrie 91,2 98,1 100 109,5 114,2
  Aardolie-industrie 2) 53,1 56,9 100 100,7 101,3
  Kunststof- en bouwmateriaalindustrie 107,5 101,0 100 108,2 115,0
  Basismetaalindustrie, metaalproductenindustrie 90,1 96,9 100 104,3 108,0
  Elektrotechnische industrie 90,4 87,3 100 100,1 108,5
  Machine-industrie 70,6 89,1 100 98,2 113,8
  Transportmiddelenindustrie 107,7 111,1 100 103,6 113,3
             
Bron: CBS.         CBS/nov18
1) Volume-indexcijfers op basis van basisprijzen.          
2) Incl. vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking.      
* Voorlopig cijfer.          

Industrie maakt groeispurt door

De omvang van de industrie is in 2017 met 4,1 procent gegroeid, bijna twee keer zo snel dan in het jaar daarvoor. Hiermee wordt ook het niveau van vóór de kredietcrisis ruimschoots overtroffen. Na twee jaren van krimp neemt het volume van de toegevoegde waarde van de industrie vanaf 2014 weer toe. Het herstel wordt veroorzaakt door de aantrekkende Europese marktomstandigheden, waardoor zowel de export van Nederlandse industriële goederen, de investeringen als de consumptie zijn toegenomen. De uitvoer van in Nederland gemaakte goederen is in 2017 met 5,3 procent gegroeid.

Verschillen per sector

Binnen de industrie is de groei breed gedragen. Met name in de machine-, transportmiddelen- en de elektronische industrie is de groei sterk. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aangetrokken export en investeringen. De toegevoegde waarde van de voedings- en genotmiddelenindustrie is daarentegen opnieuw iets meer afgenomen dan een jaar eerder.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

Omschrijving

De toegevoegde waarde van de industrie tegen basis prijzen plus het saldo van de product gebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie:
Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen.

Opmerking

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 2005-2017 (indicator 0016, versie 18 , 22 november 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.