Ontwikkelingen in de maatschappij

Vruchtbaarheid in Nederland (2008)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het gemiddeld kindertal per vrouw in Nederland is 1,77. In de randgemeenten ligt de vruchtbaarheid veelal hoger.

Het gemiddeld kindertal per vrouw ligt in de grote steden meestal lager

In 2008 is het gemiddelde kindertal per vrouw in Nederland 1,77. In de grote steden is het lager doordat hier veel alleenstaande jongeren wonen. Als zij ouder worden trekken ze naar (nieuwbouw)locaties in de randgemeenten, waardoor daar de vruchtbaarheid hoog is, zoals in Houten. In 'Bible-Belt'-gemeenten ligt het kindertal hoog; in Urk bijvoorbeeld heeft een vrouw gemiddeld 3,1 kinderen. Ook grote delen van Friesland en Noordwest-Groningen scoren hoog. In Limburg is de vruchtbaarheid laag.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gemiddeld kindertal per vrouw, 2008

Omschrijving

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Som van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. Het leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer wordt berekend door het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in 2008 wordt geboren te delen door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in 2008.Leeftijd van de moeder wordt berekend als geboortejaar van het kind minus geboortejaar van de moeder (= leeftijd van de moeder op 31 december 2008).

Basistabel

Statlinetabel over geboorte: kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder (31 december).

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Verschijningsfrequentie

Eenmaal per jaar

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bevolkingsstatistiek.htm

Betrouwbaarheidscodering

Register (GBA)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Vruchtbaarheid in Nederland (2008) (indicator 2110, versie 01 , 13 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.