Verkeer en ruimte

Passeertijd sluizen en ongevallen binnenvaart, 2000-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passages dat aan de normtijd voor het passeren van sluizen op het hoofdvaarwegennet voldoet, laat een dalende trend zien. Tussen 2008 en 2014 nam de betrouwbaarheid van de passeertijd af van 84 naar 80 procent. Vanaf 2010 bleef de afname vrijwel constant. Dat is echter wel boven de streefwaarde van 75 procent. Het aantal significante ongevallen op de binnenwateren liet tot 2005 een afname zien. In de periode daarna steeg het aantal ongevallen echter weer, naar 164 in 2010. Vanaf 2013 is een forse daling ingetreden en het aantal ongevallen naar 138 gedaald in 2014.

Het aantal sluispassages dat aan de normtijd voldoet neemt af

Het aantal passages dat aan de normtijd voor het passeren van sluizen op het hoofdvaarwegennet voldoet, laat een dalende trend zien. Tussen 2008 en 2014 nam de betrouwbaarheid van de passeertijd af van 84 naar 80 procent. Dat is nog boven de streefwaarde van 75%
Op de binnenvaartwateren is het van groot belang om betrouwbare reistijden te realiseren. De ambitie voor de binnenvaart is een vlot en betrouwbaar hoofdvaarwegennet te realiseren, waarbij gestreefd wordt naar een wachttijd van maximaal dertig minuten voor schepen bij sluizen. Aangezien er geen gegevens over wachttijden beschikbaar zijn wordt de indicator passeertijd bij sluizen gebruikt.

Aantal ongevallen met significante gevolgen neemt de laatste jaren toe.

Het aantal significante ongevallen op de binnenwateren liet tot 2005 een afname zien. In de periode daarna stijgt het aantal ongevallen echter weer, naar 161 in 2012. Sinsds 2013 is een afname zichtbaar, naar 138 ongevallen in 2014.
Op de binnenvaartwateren is het van groot belang dat de veiligheid groter wordt. Het doel is het aantal ongevallen met significante gevolgen (ongevallen met grote (im)materiƫle of milieuschade) op de Nederlandse binnenwateren in 2020 permanent te verbeteren, en te verminderen tot onder de 115 per jaar.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Bijlage 6 van de SVIR bevat de essentiƫle onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Passeertijd sluizen op het hoofdverbindingsassen water en veiligheid binnenwateren

Omschrijving

Ontwikkeling passeertijd sluizen op het hoofdverbindingsassen water en veiligheid binnenwateren.

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Passeertijd sluizen en ongevallen binnenvaart, 2000-2014 (indicator 2143, versie 03 , 7 september 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.