Toegankelijkheid

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) streeft ernaar om de online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De website Compendium voor de Leefomgeving voldoet momenteel niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De laatste onderzoeksresultaten van het Compendium voor de Leefomgeving dateren uit 2016. De daarin geconstateerde afwijkingen zijn gedeeltelijk verwerkt in de huidige website. De website zal echter niet verder aangepast worden omdat het streven is deze in 2021 te vervangen door een nieuwe website. Bij de bouw van deze nieuwe website zullen de toegankelijkheidseisen toegepast worden. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen is 31-12-2022.

Meer informatie over de toegankelijkheid van de website vindt u in het Register van toegankelijkheids­verklaringen.

 

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.