In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen moeten nog verder omlaag

1 maart 2023 | agriholland.nl

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af.

Het zoeken kan beginnen: dit gebeurt er bij het eerste kievitsei

25 februari 2023 | omropfryslan.nl

Maart staat voor de deur en daarmee begint ook de strijd om het eerste kievitsei. Maar welke protocollen gelden er bij het eierzoeken? En wat moet daarvoor in gang worden gezet? De BFVW heeft zijn plan klaarliggen. In totaal heeft de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) zo'n 20.000 leden, van wie meer dan 3.000 zich actief inzetten voor het beschermen van vogels.

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021 - Klimaatweb

24 februari 2023 | klimaatweb.nl

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is 7 procent lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statische overdracht uitkwam op 14,0 procent. Hiermee is de Europese doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 behaald. Het verbruik van hernieuwbare energie ging van 272 petajoule in 2020 naar 261 petajoule in 2021 (CBS, 2023a).

Aandeel hernieuwbare energie in totale energieverbruik was 13,0% in 2021

23 februari 2023 | groeneruimte.nl

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0% in 2021. Dit is 7% lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statische overdracht uitkwam op 14,0%. Het verbruik van hernieuwbare energie ging van 272 petajoule in 2020 naar 261 petajoule in 2021. Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg in 2021 met 3% naar 87 petajoule.

Aandeel hernieuwbare energie in totale energieverbruik was 13,0% in 2021

23 februari 2023 | agriholland.nl

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0% in 2021. Dit is 7% lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statische overdracht uitkwam op 14,0%. Het verbruik van hernieuwbare energie ging van 272 petajoule in 2020 naar 261 petajoule in 2021. Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg in 2021 met 3% naar 87 petajoule.

Bosindicatoren geactualiseerd (Wageningen UR)

21 februari 2023 | headlinez.nl

Om de ontwikkeling van het Nederlandse bos te kunnen volgen, worden met enige regelmaat inventarisaties uitgevoerd. Deze inventarisaties leveren belangrijke informatie op voor de binnenlandse bos- en houtsector. De meest recente inventarisatie is de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie, waarvan de uitkomsten in 2022 zijn gepubliceerd.

Fauna van natuurgebieden op land nam on 30 jaar wat af

21 februari 2023 | groeneruimte.nl

Kenmerkende soorten zoogdieren, broedvogels, reptielen en vlinders van terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 gemiddeld afgenomen. De typen natuurgebieden waarvan de kenmerkende soorten zijn opgenomen in deze indicator zijn bos, hei, duin en extensief beheerde graslanden. Van de soorten die opgenomen zijn in deze indicator zijn er 34 vooruitgaan en 40 achteruit.

Bosindicatoren geactualiseerd

21 februari 2023 | groeneruimte.nl

Om de ontwikkeling van het Nederlandse bos te kunnen volgen, worden met enige regelmaat inventarisaties uitgevoerd. Deze inventarisaties leveren belangrijke informatie op voor de binnenlandse bos- en houtsector. De meest recente inventarisatie is de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie, waarvan de uitkomsten in 2022 zijn gepubliceerd.

Emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen

15 februari 2023 | groeneruimte.nl

De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021 waren de emissies 24,9% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij methaan, lachgas en de F-gassen.

Ammoniakemmissie blijft wel onder Nationaal Emissieplafond

15 februari 2023 | groeneruimte.nl

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof en vluchtige organische stoffen zijn in Nederland sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze stoffen voldeden in 2021 aan de Europese relatieve reductiedoelstellingen met het oog op de luchtkwaliteit die gelden voor de periode 2020-2029.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.