In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Grondgebondenheid in melkveehouderij neemt toe - Boerderij

10 maart 2023 | boerderij.nl

De grondgebondenheid in de melkveehouderij nam in 2022 toe. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving, op basis van gegevens van het CBS. 29% van de melkveebedrijven had in 2022 voldoende mestplaatsingsruimte voor de hoeveelheid mest die ze produceerden. In 2021 was dat nog 26%.

Hoe houden we ons water schoon? Vier lijsttrekkers bij de verkiezingen voor het waterschap vertellen wat er nodig is

10 maart 2023 | frieschdagblad.nl

In het jaar 2000 stelde de Europese Commissie de Kaderrichtlijn Water (KRW) vast, het pakket aan milieu-eisen om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in heel Europa te verbeteren. Sinds 2009 werken waterschappen aan de uitvoering ervan. Er waren twee tussendeadlines: in 2015 en 2021. Die werden beide niet gehaald.

Stikstof en fosfaat in mest en kunstmest in Nederland

10 maart 2023 | biojournaal.nl

1990-2022 De intensieve veehouderij is een grote mestproducent. Er zijn grote regionale verschillen in Nederland in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk deel van Noord-Brabant en de westelijke Veluwe.

Stikstof en fosfaat in mest en kunstmest in Nederland

10 maart 2023 | uiennieuws.nl

De intensieve veehouderij is een grote mestproducent. Er zijn grote regionale verschillen in Nederland in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk deel van Noord-Brabant en de westelijke Veluwe.

Stikstof en fosfaat in mest en kunstmest in Nederland

9 maart 2023 | groentennieuws.nl

De intensieve veehouderij is een grote mestproducent. Er zijn grote regionale verschillen in Nederland in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk deel van Noord-Brabant en de westelijke Veluwe.

Aantal broedvogels en nachtvlinders in agrarisch gebied loopt terug

9 maart 2023 | greenkeeper.nl

Compendium voor de leefomgeving meldt in een indicator dat veel diersoorten die typisch zijn voor het agrarisch leefgebied in aantallen afnemen. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Grootschaligheid en gebruik van neonicotinoïden worden genoemd als oorzaken.

Procentueel wat minder bedrijven met een mestoverschot in 2022

9 maart 2023 | agriholland.nl

In 2022 produceerden 70% van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde met drie procentpunt ten opzichte van 2021. Van de hokdierbedrijven had 90% bedrijven een overproductie aan mest en diende er mest te worden afgevoerd. Dat is vier procentpunten minder dan in 2021.

Wetterskip Fryslân treft meer chemische stoffen aan in effluent dan tien jaar geleden

8 maart 2023 | h2owaternetwerk.nl

In de Friese rioolwaterzuiveringen worden nog veel chemische stoffen geloosd, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. Maar ook geneesmiddelen als oxazepam en diclofenac worden in hoge concentraties aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de middelen imidacloprid, diazinon en fipronil. Dit stelt Wetterskip Fryslân vast na anderhalf jaar onderzoek naar het effluent van tien rwzi’s.

In 2022 kwam 83% van de mestproductie van rundvee

8 maart 2023 | agriholland.nl

In 2022 kwam 83% van de mestproductie in Nederland van rundvee, 12% van varkens en 5% van pluimvee en overige diercategorieën. De mestproductie was in 2022 vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar en bedroeg 73,55 miljoen ton. Tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de groei van de veestapel de productie van dierlijke mest sterk toegenomen.

Ontwikkeling fauna van zoet water en moeras is gestabiliseerd

8 maart 2023 | groeneruimte.nl

De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990. Er zijn 75 soorten vooruitgegaan en 42 achteruit. Er is gekeken naar de ontwikkeling van 136 soorten vissen, broedvogels, amfibieën, libellen, zoogdieren en vlinders. De laatste 12 jaar is de trend gestabiliseerd.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.