In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Ammoniakemmissie blijft wel onder Nationaal Emissieplafond

15 februari 2023 | agriholland.nl

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof en vluchtige organische stoffen zijn in Nederland sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze stoffen voldeden in 2021 aan de Europese relatieve reductiedoelstellingen met het oog op de luchtkwaliteit die gelden voor de periode 2020-2029.

Emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen

15 februari 2023 | agriholland.nl

De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021 waren de emissies 24,9% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij methaan, lachgas en de F-gassen.

Het aandeel gemengd bos in Nederland neemt toe

15 februari 2023 | groeneruimte.nl

Uit een vergelijking van de bossen over de vier beschouwde perioden vanaf 1984 blijkt een relatieve toename van gemengde bossen en ongemengde loofbossen. Deze toename is vooral te danken aan de omvorming van gemengde en ongemengde naaldbossen naar gemengde en ongemengde loofbossen.

Gemiddelde ammoniakconcentratie was 6,2 microgram per m3 in 2021

14 februari 2023 | groeneruimte.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 microgram per m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland. De laagste concentraties zijn circa 1 tot2 microgram per m3 en werden gemeten aan de kust; de hoogste concentraties lopen op tot enkele tientallen microgrammen per m3, vooral in gebieden met intensieve veehouderij.

Gemiddelde ammoniakconcentratie was 6,2 microgram per m3 in 2021

14 februari 2023 | agriholland.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 microgram per m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland. De laagste concentraties zijn circa 1 tot2 microgram per m3 en werden gemeten aan de kust; de hoogste concentraties lopen op tot enkele tientallen microgrammen per m3, vooral in gebieden met intensieve veehouderij.

Oppervlakte bos in Nederland is licht afgenomen

14 februari 2023 | groeneruimte.nl

Het Nederlandse areaal met bos was in 2021 circa 363.800 hectare. Dat is bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag. In de periode 2013-2017 was er een forse daling. Sinds de laatste meting in 2017 is er circa 1900 hectare bos minder.

Bijna de helft van Nederlandse bossen is in bezit bij de overheid

14 februari 2023 | groeneruimte.nl

Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren, waaronder organisaties voor natuurbehoud zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In de eigendomsverhoudingen zijn in de laatste 20 jaar weinig grote verschuivingen opgetreden.

Overstromingsgevaar en de woningbouwopgave: ruimtelijke zonering?

13 februari 2023 | h2owaternetwerk.nl

In dit artikel worden geactualiseerde kaarten van het totale lokaal schadegevaar (LSG) en het lokaal verdrinkingsgevaar (LVG) gepresenteerd en wordt een ruimtelijke zonering geopperd als hulpmiddel voor locatiekeuze en/of het vaststellen van bouwvereisten.

Herkomst stikstofdepositie Nederland in 2021

13 februari 2023 | groentennieuws.nl

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage aan die gemiddelde stikstofdepositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Helft stikstofneerslag komt uit landbouw - Boerderij

31 januari 2023 | boerderij.nl

Ongeveer de helft van alle stikstofneerslag in Nederland komt uit de landbouw. Dat blijkt uit berekeningen die zijn gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving. De cijfers hebben betrekking op 2021. De bijdrage aan de stikstofneerslag (depositie) in Nederland komt verder uit wegverkeer (6%), van huishoudens/diensten (7%) en uit het buitenland (31%).

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.