Afzet gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in enkele landen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over de afzet en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in Nederland zijn te vinden in onderstaande indicatoren:

Vergelijkingscijfers van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen in OESO-landen zijn te vinden op de website van de OESO.

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen in verschillende landen van de OESO loopt sterk uiteen. In veel landen, waaronder Nederland, neemt de afzet van deze gewasbeschermingsmiddelen per oppervlakte-eenheid af, terwijl in andere landen, waaronder Ierland, de afzet nog sterk toeneemt.

Grote verschillen in afzet tussen verschillende landen

Er liggen verschillende factoren ten grondslag aan de grote verschillen in de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen tussen landen:

  • De intensiteit waarmee de landbouw wordt uitgeoefend bepaalt in belangrijke mate het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen per km2 cultuurgrond. Wanneer slechts weinig grond voor land- en tuinbouw beschikbaar is, zoals in Japan en Nederland, wordt eerder naar gewasbeschermingsmiddelen gegrepen.
  • Klimatologische en weersomstandigheden omstandigheden en de aard van de belangrijkste gewassen spelen een voorname rol. Vochtige weersomstandigheden zullen de toepassing van fungiciden doen toenemen; bij hogere temperaturen worden meer insecticiden ingezet.

Beleidsactiviteiten om het gebruik terug te dringen

  • Zweden is een voorbeeld van een land waar het gebruik per hectare al jaren laag is als uitvloeisel van een door de overheid opgesteld programma om het gebruik terug te dringen.
  • In Nederland zijn de laatste jaren verschillende maatregelen genomen om het gebruik terug te dringen, zoals het verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen die zeer milieubelastend zijn en het op de markt toestaan van minder milieubelastende stoffen.
  • Binnen Europa wordt de toelating van bestrijdingsmiddelen steeds meer geharmoniseerd.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afzet gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in enkele landen
Omschrijving
De afzet van gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in actieve stof per km2 cultuurgrond en de verandering in afzet tussen 1990 en 2005 in verschillende landen
Verantwoordelijk instituut
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Berekeningswijze
-
Basistabel
Zie OESO (2009) OECD Environmental Data Compendium
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks
Opmerking
In de indicator staat de meest recent beschikbare informatie. Het kan zijn dat juist in het laatste jaar door omstandigheden (bijvoorbeeld door een nat jaar) de afzet sterk is toegenomen. Wijziging in teelt kan sterke schommelingen teweegbrengen. Een grotere efficiency als gevolg van beheersmaatregelen en technologische ontwikkelingen en het gebruik van economische en fiscale instrumenten hebben een grote invloed op de afzet en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De gepresenteerde cijfers zeggen niets over de verschillen tussen de middelen met betrekking tot hun giftigheid, persistentie en mobiliteit.
Er moet zeer voorzichtig worden omgesprongen met het maken van vergelijkingen tussen landen en tussen jaren in verband met verschillen in definities tussen landen en in de tijd.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in enkele landen (indicator 0007, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.