Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of passagier. De fiets en het openbaar vervoer hadden in 2021 een aandeel van respectievelijk 9,5 en ruim 8 procent in de totale vervoersprestatie.

Meeste reizigerskilometers afgelegd met een personenauto

Met de personenauto zijn in 2021 bijna 116 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 10 procent meer dan in 2020. Als personenautobestuurder zijn in 2021 85,6 miljard kilometers afgelegd, als passagier van een personenauto 30,2 miljard reizigerskilometers. Dat is een toename van respectievelijk 8 en 11 procent. Het aandeel van de trein in de totale vervoersprestatie bedroeg in 2021 6 procent en van het overige openbaar vervoer was dit 2 procent. Met de fiets (zowel elektrisch als niet-elektrisch) werd in 2021 9,5 procent van de reizigerskilometers afgelegd. Dat is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

De overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden en stimuleert daarom elektrisch rijden. Daarnaast wil ze het verkeer veiliger maken, meer mensen op de fiets en betere verbindingen in het openbaar vervoer.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Reizigerskilometers in het personenvervoer

Omschrijving

Ontwikkeling van de personenmobiliteit per trein en bus/tram/metro (OV), personenauto en fiets als trend; aandelen personenauto, trein, bus/tram/metro, fiets, lopen en 'overig' (onder andere bromfiets, snorfiets, bestelauto, motorfiets) voor het meest recente jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

In het Onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is de volgende berekeningswijze gehanteerd:
De totale vervoersprestatie betreft het totaal aantal reizigerskilometers: de totaal afgelegde afstand door inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.
De vervoersprestatie is de som van de totale reguliere reizigerskilometers en de reizigerskilometers van serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied. Tot de vervoersprestatie behoren niet de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig en kilometers afgelegd met een luchtvaartuig.

Basistabel

StatLine - Totale vervoersprestatie; vervoerwijzen en regio's (CBS, 2022a)

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, stedelijkheidsgraad

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving (CBS, 2022b)

Opmerkingen

In de vorige versie van deze indicator met cijfers over de periode 2010-2017 is gebruik gemaakt van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Dit onderzoek is overgegaan in het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Vanwege de bijbehorende methodebreuk is hier gekozen voor een nieuwe tijdreeks vanaf 2018. De kilometers afgelegd door inwoners van Nederland op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021 (indicator 0024, versie 13 , 20 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.