Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel in het BBP van de Handel, diensten en overheid is licht gegroeid tot 67,5%.

  1980 1990 1995 2000 2001* 2002* Aandeel
              2002*
              in totaal 1)
   
  miljard euro 2)         %
Toegevoegde waarde HDO 3) 93,0 147,7 193,2 266,5 284,1 300,1 67,5
Handel, horeca en reparatie 20,7 36,5 42,6 56,5 58,7 61,1 13,7
Vervoer, opslag en communicatie 8,9 14,2 19,3 25,9 27,1 28,1 6,3
w.o. vervoer over land 2,5 4,3 5,9 7,5 7,9 7,9 1,8
  post en telecommunicatie 2,6 4,5 6,4 9,5 9,8 10,7 2,4
Overige dienstverlening 63,4 97,0 131,4 184,1 198,3 210,9 47,4
w.o. milieudienstverlening . 1,1 1,7 2,6 2,8 2,9 0,7
 
  x 1 000 arbeidsjaren       %
Werkgelegenheid HDO 3) . 3 684 3 998 4 695 4 782 4 826 74,0
Handel, horeca en reparatie . 969 1 097 1 237 1 525 1 255 19,2
Vervoer, opslag en communicatie . 341 355 403 412 410 6,3
w.o. vervoer over land . 149 163 177 181 183 2,8
  post en telecommunicatie . 83 80 108 112 107 1,6
Overige dienstverlening . 2 374 2 546 3 055 2 845 3 161 48,5
w.o. milieudienstverlening . 17 20 24 25 25 0,4
 
Bron: CBS (2003). CBS/MC03/aug03/0046
1) In 2002 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,5 miljoen arbeidsjaren en het BBP 444,6 miljard euro(voorlopige cijfers).
2) In marktprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalverwijderingsbedrijven en Actoren in de waterketen.

Aandeel Handel, diensten en overheid (HDO) in de werkgelegenheid en het BBP

De doelgroep HDO heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en het BBP (bruto binnenlands product). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan het BBP nog 57,8%; in 2002 is dit toegenomen tot 67,5. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu bijna driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan met name ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Toelichting en methodiek

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De brutowaarden zijn inclusief afschrijvingen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2002 (indicator 0046, versie 04 , 25 augustus 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.