Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel van de Handel, diensten en overheid in de totale bruto toegevoegde waarde is in 2003 licht toegenomen tot 68%.

  1980  1990  1995  2000  2002*  2003* Aandeel 2003*
in totaal 1)
               
  miljard euro 2)         %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 93,0 147,7 193,2 266,5 300,5 308,9 68,0
Handel, horeca en reparatie 20,7 36,5 42,6 56,5 61,1 59,8 13,2
Vervoer, opslag en communicatie 8,9 14,2 19,3 25,9 28,4 28,5 6,3
w.o.              
vervoer over land 2,5 4,3 5,9 7,5 8,0 7,9 1,7
post en telecommunicatie 2,6 4,5 6,4 9,5 11,2 11,8 2,6
Overige dienstverlening 63,4 97,0 131,4 184,1 211,0 220,6 48,6
w.o.              
milieudienstverlening . 1,1 1,7 2,6 2,9 3,0 0,6
               
  x 1 000 arbeidsjaren       %
               
Werkgelegenheid HDO 3) . 3 684 3 998 4 695 4 811 4 800 74,5
Handel, horeca en reparatie . 969 1 097 1 237 1 242 1 227 19,1
Vervoer, opslag en communicatie . 341 355 403 406 399 6,2
w.o              
vervoer over land . 149 163 177 181 181 2,8
post en telecommunicatie . 83 80 108 106 100 1,6
Overige dienstverlening . 2 374 2 546 3 055 3 163 3 174 49,3
w.o              
milieudienstverlening . 17 20 24 26 26 0,4
               
Bron: CBS (2004). CBS/MC/sep04/0046
1) In 2003 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,4 miljoen arbeidsjaren en het BBP 454,3 miljard euro (voorlopige cijfers).
2) In marktprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en BTW

De doelgroep Handel, diensten en overheid heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de BTW (bruto toegevoegde waarde). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan de BTW nog 57,8%; in 2003 is dit toegenomen tot 68,0. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu bijna driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan met name ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De brutowaarden zijn inclusief afschrijvingen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2003 (indicator 0046, versie 05 , 13 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.