Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Handel, diensten en overheid levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2005 bedroeg deze bijdrage ruim 66%. In 2004 nam de toegevoegde waarde van de HDO toe met bijna 2,9%.

  1995 2000 2003 2004* 2005* Aandeel 2005* in totaal1)
             
  miljard euro 2)       %
             
Toegevoegde waarde HDO 3) 190,6 271,9 315,9 324,7 334,0 66,1
Handel, horeca en reparatie 41,0 59,7 65,1 65,9 66,1 13,1
Vervoer, opslag en communicatie 18,0 25,2 29,8 30,3 30,0 5,9
w.o. vervoer over land 5,8 7,9 8,2 8,4 8,5 1,7
  post en telecommunicatie 5,5 8,4 12,1 12,2 11,9 2,4
Overige dienstverlening 131,5 186,9 221,0 228,5 237,9 47,1
w.o. milieudienstverlening 1,6 2,6 3,0 3,1 3,1 0,6
             
  x 1 000 arbeidsjaren       %
             
Werkgelegenheid HDO 3) 4132 4830 4930 4905 4914 76,4
Handel, horeca en reparatie 1132 1263 1240 1225 1217 18,9
Vervoer, opslag en communicatie 367 425 415 406 399 6,2
w.o. vervoer over land 168 182 182 181 179 2,8
  post en telecommunicatie 83 111 97 91 87 1,4
Overige dienstverlening 2633 3141 3275 3274 3298 51,3
w.o. milieudienstverlening 20 25 28 27 27 0,4
               
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/aug06/0046
1) In 2004 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,4 miljoen arbeidsjaren en het BBP 489,9 miljard euro (voorlopige cijfers).
2) In marktprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De doelgroep Handel, diensten en overheid (HDO) heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de BTW (bruto toegevoegde waarde). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan de BTW nog 57,8%; in 2005 bedroeg dit 66,1%. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu meer dan driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De bruto waarden zijn inclusief afschrijvingen. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2005 (indicator 0046, versie 07 , 8 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.