Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Handel, diensten en overheid levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2006 bedroeg deze bijdrage ruim 70%. In 2006 nam de toegevoegde waarde van de HDO toe met 3,5%.

  1990 1995 2000 2004 2005* 2006* Aandeel 2005* in totaal1)
               
  volume-index (1990=100)       %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 100 113,0 141,3 150,2 153,2 158,6 100
Handel, horeca en reparatie 100 112,2 151,5 157,6 161,9 172,8 20,1
Vervoer, opslag en communicatie 100 116,4 172,5 199,9 206,3 212,6 9,7
w.o. vervoer over land 100 107,5 130,5 124,7 127,7 132,0 3,1
  post en telecommunicatie 100 110,9 232,9 342,0 350,8 355,4 3,5
Overige dienstverlening 100 112,7 134,1 141,7 144,1 147,9 70,2
w.o. milieudienstverlening 100 120,9 167,4 177,7 177,0 179,5 0,8
               
  x 1 000 arbeidsjaren       %
               
Werkgelegenheid HDO 3) 3 802 4 132 4 830 4 911 4 921 5 036 100
Handel, horeca en reparatie 1 021 1 132 1 263 1 238 1 227 1 246 24,7
Vervoer, opslag en communicatie 355 367 425 410 404 400 7,9
w.o. vervoer over land 156 168 182 180 176 175 3,5
  post en telecommunicatie 86 83 111 94 91 90 1,8
Overige dienstverlening 2 426 2 633 3 141 3 263 3 291 3 391 67,3
w.o. milieudienstverlening 17 20 25 27 26 25 0,5
                 
Bron: CBS (2007). CBS/MNC/dec07/0046
1) In 2006 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,5 miljoen arbeidsjaren en aandeel van HDO in het totale BBP bedroeg 73,7% (voorlopige cijfers).
2) Gebaseerd op basisprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De doelgroep Handel, diensten en overheid (HDO) heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de BTW (bruto toegevoegde waarde). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan de BTW nog 57,8%; in 2006 bedroeg dit 73,7%. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu meer dan driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Toegevoegde waarde Post en telecommunicatie ruim drie maal groter dan in 1990

De Post en telecommunicatie maakte in de negentiger jaren een stormachtige groei door. Sinds 2003 is de groei duidelijk getemperd. Het aandeel van deze bedrijfstak in de Bruto toegevoegde waarde van de HDO is echter slechts 3,5%. Het grootste aandeel (ruim 70%) wordt gegenereerd door de Overige dienstverlening.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De bruto waarden zijn inclusief afschrijvingen. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2006 (indicator 0046, versie 08 , 18 december 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.