Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Handel, diensten en overheid levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2006 bedroeg deze bijdrage ruim 70%. In 2007 nam de toegevoegde waarde van de HDO toe met 3,5%.

  1990 1995 2000 2005 2006* 2007* Aandeel 2007* in totaal1)
               
  volume-index (1990=100)       %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 100 113,0 141,3 153,5 159,1 164,4 100
Handel, horeca en reparatie 100 112,2 151,5 164,0 175,3 183,8 20
Vervoer, opslag en communicatie 100 116,4 172,5 207,6 214,1 222,9 9
w.o. vervoer over land 100 107,5 130,5 126,9 132,2 136,9 3
  post en telecommunicatie 100 110,9 232,9 354,5 362,6 369,3 3
Overige dienstverlening 100 112,7 134,1 144,3 149,0 154,0 70
w.o. milieudienstverlening 100 120,9 167,4 174,7 180,1 183,0 1
               
  x 1 000 arbeidsjaren         %
               
Werkgelegenheid HDO 3) 3 802 4 132 4 830 4 932 5 053 5 201 100
Handel, horeca en reparatie 1 021 1 132 1 263 1 227 1 247 1 289 25
Vervoer, opslag en communicatie 355 367 425 404 402 407 8
w.o. vervoer over land 156 168 182 178 178 182 3
  post en telecommunicatie 86 83 111 90 89 88 2
Overige dienstverlening 2 426 2 633 3 141 3 302 3 405 3 506 67
w.o. milieudienstverlening 17 20 25 26 26 26 0
                 
Bron: CBS (2008). CBS/MNC/nov08/0046
1) In 2006 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,5 miljoen arbeidsjaren en het aandeel van HDO in het totale BBP bedroeg 73,7% (voorlopige cijfers).
2) Gebaseerd op basisprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De doelgroep Handel, diensten en overheid (HDO) heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de BTW (bruto toegevoegde waarde). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan de BTW nog 57,8%; in 2007 bedroeg dit 73,6%. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu meer dan driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Toegevoegde waarde Post en telecommunicatie ruim drie maal groter dan in 1990

De Post en telecommunicatie maakte in de negentiger jaren een stormachtige groei door. Sinds 2003 is de groei duidelijk getemperd. Het aandeel van deze bedrijfstak in de Bruto toegevoegde waarde van de HDO is echter slechts 3,5%. Het grootste aandeel (ruim 70%) wordt gegenereerd door de Overige dienstverlening.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid

Omschrijving

De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van de Handel, diensten en overheid, plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

Statline: Macro-economie

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2007 (indicator 0046, versie 09 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.