Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De dienstverlening levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2014 bedroeg deze bijdrage 77%. In 2014 nam de toegevoegde waarde van de dienstverlening toe met 1,5 procent. De werkgelegenheid bleef vrijwel gelijk.

  1995 2000 2005 2010 2013* 2014* Aandeel 2014* in totaal1)
               
  volume-index (2010=100)     %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 66,2 84,2 90,9 100 102,0 103,5 100
Handel, vervoer en horeca 65,8 87,9 93,7 100 102,8 105,4 26
w.o. vervoer over land 83,3 100,6 98,5 100 104,6 106,9 3
Informatie en communicatie 33,6 69,3 88,4 100 100,9 105,3 6
w.o. Telecommunicatie 22,0 58,5 92,1 100 89,7 90,4 2
Overige dienstverlening 70,4 84,0 89,7 100 101,9 102,8 68
x 1 000 arbeidsjaren     %
               
Werkgelegenheid HDO 3) 4 325 5 046 5 183 5 594 5 604 5 603 100
Handel, vervoer en horeca 1 453 1 612 1 564 1 596 1 585 1 586 28
w.o. Vervoer over land 162 176 170 172 163 161 3
Informatie en communicatie 134 229 222 235 243 247 4
w.o. telecommunicatie 25 47 40 30 28 29 1
Overige dienstverlening 2 738 3 205 3 397 3 763 3 776 3 770 67
                 
                 
Bron: CBS (2015). CBS/CLO/dec15/0046
1) In 2014 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland bijna 7,0 miljoen arbeidsjaren en het aandeel van HDO in het totale BBP bedroeg 77,0% (voorlopige cijfers).
2) Gebaseerd op basisprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De totale dienstverlening heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de bruto toegevoegde waarde gekregen. De bijdrage van de dienstverlening aan de toegevoegde waarde is langzaam opgelopen tot 77,0 procent in 2014. Het aandeel in de werkgelegenheid is ook langzaam toegenomen. Het aandeel bedraagt nu ongeveer 80 procent van het totaal aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Toegevoegde waarde HDO groeit in 2014 met 1,5 procent.

Er is een groot onderscheid tussen de commerciële en niet-commerciële dienstverlening. De commerciële dienstverlening groeide met 2,1 procent in 2014, na twee jaar van krimp. Het herstel werd gedragen door vrijwel alle dienstverlenende bedrijfstakken. Vooral het herstel van de ICT was voortvarend, met 4,4 procent groei. De uitzendbureaus groeiden met 5,7 procent na twee jaar van krimp. Een herstel van deze sector duidt vaak op een aantrekkende arbeidsmarkt. De financiële instellingen en de reisbureaus waren de enige dienstverleners die ook in 2014 nog krompen.
De niet-commerciële dienstverlening groeide in 2014 licht met 0,2 procent.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid

Omschrijving

De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van de Handel, diensten en overheid, plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen en Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2014 (indicator 0046, versie 16 , 21 maart 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.