Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De dienstverlening levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2016 bedroeg deze bijdrage 78 procent. In 2016 nam de toegevoegde waarde van de dienstverlening toe met 2,1 procent. De werkgelegenheid steeg met 1,7 procent.

  1995 2000 2005 2010 2015* 2016* Aandeel 2016* in totaal1)
               
  volume-index (2010=100)     %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 66,2 84,2 90,9 100 106,9 109,1 100
Handel, vervoer en horeca 65,8 87,9 93,7 100 110,2 113,0 27
w.o. vervoer over land 83,3 100,6 98,5 100 101,6 104,8 2
Informatie en communicatie 33,6 69,3 88,4 100 113,5 115,8 7
w.o. Telecommunicatie 22,0 58,5 92,1 100 92,5 93,5 2
Overige dienstverlening 70,4 84,0 89,7 100 105,4 107,3 67
x 1 000 arbeidsjaren     %
               
Werkgelegenheid HDO 3) 4 325 5 046 5 183 5 594 5 666 5 760 100
Handel, vervoer en horeca 1 453 1 612 1 564 1 596 1 597 1 627 28
w.o. Vervoer over land 162 176 170 172 161 165 3
Informatie en communicatie 134 229 222 235 254 262 5
w.o. telecommunicatie 25 47 40 30 28 29 1
Overige dienstverlening 2 738 3 205 3 397 3 763 3 815 3 871 67
                 
Bron: CBS (2017). CBS/okt17
1) In 2016 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 7,1 miljoen arbeidsjaren en het aandeel van HDO in het totale BBP bedroeg 78,0% (voorlopige cijfers).
2) Gebaseerd op basisprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De totale dienstverlening heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de bruto toegevoegde waarde gekregen. De bijdrage van de dienstverlening aan de toegevoegde waarde is langzaam opgelopen tot 78,2 procent in 2016. Het aandeel in de werkgelegenheid is ook langzaam toegenomen. Het aandeel bedraagt nu ongeveer 81 procent van het totaal aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Toegevoegde waarde HDO groeit in 2016 met 2,1 procent.

De snelgroeiende bedrijfstakken in 2016 zijn de handel, horeca, reisbureaus en de uitzendbureaus. Deze groeiden respectievelijk met 2,8, 5,5, 8,8, en 9,3 procent.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid

Omschrijving

De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van de Handel, diensten en overheid, plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen en Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: Themabeschrijving Classificatie van Producten naar Activiteit Begrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2016 (indicator 0046, versie 17 , 10 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.