Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 2005-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2017 nam de toegevoegde waarde van de dienstverlening toe met 2,9 procent. De werkgelegenheid steeg met 2,5 procent. Het belang van de dienstverlening in de totale economie werd door de jaren heen steeds groter. In 2017 groeide dit aandeel uit tot 79 procent.

    2005 2010 2015 2016* 2017* Aandeel 2017* in de totale economie 1)
               
    volume-index (2015=100) 2)     %
               
Toegevoegde waarde HDO 3) 85,6 94,3 100 101,9 104,8 78,5
Commerciële dienstverlening 84,5 92,7 100 102,4 105,8 55,1
w.v. Handel, vervoer en horeca 85,5 90,2 100 102,2 106,2 20,9
  Informatie en communicatie 76,4 87,9 100 105,8 109,7 4,8
  Zakelijke dienstverlening 83,6 92,0 100 103,4 108,4 15,1
  Ov. commerciële dienstverlening 85,3 98,5 100 100,6 101,3 14,3
Niet-commerciële dienstverlening 88,3 98,0 100 100,6 102,6 23,4
w.o. Verzorging en welzijn 82,4 95,2 100 102,1 105,8 4,2
               
    x 1 000 arbeidsjaren       %
               
Werkgelegenheid HDO 3) 5 174 5 577 5 658 5 755 5 900 81,1
Commerciële dienstverlening 3 195 3 362 3 477 3 568 3 680 50,6
w.v. Handel, vervoer en horeca 1 565 1 596 1 604 1 637 1 679 23,1
  Informatie en communicatie 224 237 256 263 274 3,8
  Zakelijke dienstverlening 1 103 1 228 1 349 1 405 1 470 20,2
  Ov. commerciële dienstverlening 303 301 268 263 257 3,5
Niet-commerciële dienstverlening 1 979 2 215 2 181 2 187 2 220 30,5
w.o. Verzorging en welzijn 492 587 563 559 573 7,9
               
Bron: CBS           CBS/nov18
1) In 2017 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 7,3 miljoen arbeidsjaren en het aandeel van de Handel, diensten en overheid (HDO) in het totale BBP 78,5% (voorlopige cijfers).
2) Gebaseerd op basisprijzen.            
3) Inclusief (delen van) de bedrijfstakken Verkeer en vervoer, Afvalbeheerbedrijven en Actoren in de waterketen.
* Voorlopig cijfer.            

Grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De bijdrage van de handel, diensten en overheid in de toegevoegde waarde van de totale economie is in 2017 opgelopen tot 78,5 procent. Het aandeel in de werkgelegenheid heeft deze trend gevolgd en is opgelopen tot nu ongeveer 81 procent van het totaal aantal arbeidsjaren. De totale dienstverlening verovert al decennialang een steeds groter aandeel in de totale werkgelegenheid en bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Dit gaat vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en de industrie.

Relatief groeitempo Handel, diensten en overheid gelijk op met Nederlandse economie

De toegevoegde waarde van de dienstverlening is vergelijkbaar met de totale economie gegroeid met 2,9 procent. Branches met meer dan zeven procent groei in 2017 zitten onder andere in de hoek van de IT-dienstverlening, managementadviesbureaus, reisbureaus en uitzendbureaus.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid

Omschrijving

De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van de Handel, diensten en overheid, plus het saldo van product gebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen en Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie:
Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen

Opmerking

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 2005-2017 (indicator 0046, versie 18 , 22 november 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.